Тема 19. Право спільної власності. При самостійному опрацюванні даної теми студенти повинні звернути увагу на те, що право спільної сумісної власності характеризується множинністю суб’єктів таПри самостійному опрацюванні даної теми студенти повинні звернути увагу на те, що право спільної сумісної власності характеризується множинністю суб’єктів та єдиним об’єктом.

Важливим є питання про визначення поняття і видів права спільної власності: право спільної часткової власності, право спільної сумісної власності. Варто окреслити суб'єкти права спільної часткової власності. Визначення часток у праві спільної часткової власності.

Студенти повинні охарактеризувати право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, що є спільній частковій власності.

Студенти повинні розкрити поняття права спільної сумісної власності. Суб'єкти права спільної сумісної власності. При опрацюванні даного питання студенти повинні звернути увагу на те, що спільна сумісна власність, на відміну від спільної часткової не передбачає визначення часток кожного із співвласників. Здійснення права спільної сумісної власності. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Звернення стягнення на частку майна, що у спільній сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.

При вивченні цієї теми необхідно вивчити судову практику щодо вирішення спорів між співвласниками нерухомого майна.

 

Питання для самоконтролю:

 

5. Суб’єкти та об’єкти права спільної власності.

6. Здійснення права спільної часткової власності на житло.

7. Припинення права спільної власності через викуп земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю. 

8. Як відбувається звернення стягнення на майно, що перебуває у спільній власності за зобов’язаннями одного із співвласників?

Література:

Основна література –1, 6, 5, 7, 15-28; додаткова література – 8, 68, 69, 70, 71, 72, 152, 211, 235; нормативні акти – 1, 13, 14 .

 

Тема 20. Захист права власності

При самостійному опрацюванні теми, в першу чергу, потрібно окреслити поняття та види захисту права власності.

Студенти повинні зауважити на те, що в теорії права та в цивілістичній науці, зокрема, по різному тлумачать поняття «правова охорона» та «правовий захист». Науковці ці поняття не ототожнюють, а вкладають в них різний зміст. Тому бажано ознайомитись з поглядами науковців по даній темі.

Важливим є питання щодо права власника на вимогу майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Предмет віндикаційного позову.

Право власника на вимогу майна від добросовісного набувача. Права та обов'язки добросовісного набувача. Витребування грошей та цінних паперів.

Захист права власника від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).

Визнання права власності. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності. Інші способи захисту права власності.

Питання для самоконтролю:

 

1. Витребування майна власником від добросовісного набувача.

2. Розрахунки при витребуванні речей із незаконного володіння.

3. Виключення майна з опису та звільнення від арешту.

4. Відшкодування шкоди заподіяної речам власника.

5. Недійсність актів, що порушують право власності.

6. Дії органів внутрішніх справ із захисту права власника при порушенні права.

Література:

Основна література – 1, 6, 5, 7, 15-28; додаткова література –32, 104, 152, 212, 215, 242, 243, 252, 358; нормативні акти – 1,13,14.

Тема 21. Речові права на чуже майно

Студенти повинні знати питання щодопоняття та видів речових прав на чуже майно (володіння, сервітут, емфітевзис, суперфіцій). Перелік видів речових прав на чуже майно не є вичерпним, законом можуть бути встановлені інші речові права на чужі права.

 Послідовно повинні розкрити питання щодо ознак речових прав на чуже майно, змісту речових прав на чуже майно.

Висвітлити питання виникнення та припинення речових прав на чуже майно.

При опрацюванні літератури варто звернути увагу на питання право володіння чужим майном як речове право; суб’єкти та об’єкти володіння; виникнення володіння та його припинення.

Розглянути іпотеку та притримання. Висвітлити питання захисту володіння майном. Дати загальну характеристику праву користування чужим майном як речове право.

Студенти повинні чітко окреслити та засвоїти питання сервітут: поняття, види, підстави виникнення, припинення та його захист. Дати загальну характеристику суперфіцію та емфітевзису: поняття, підстави виникнення, припинення та їх захист.

Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб: строк дії, зміст.

Варто опрацювати матеріал, який стосується виникнення права користування чужою земельною ділян­кою для забудови (суперфіцій).

Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови. Права та обов'язки землекористувача.

 

Питання для самоконтролю:

 

4. Підстави виникнення та припинення сервітуту.

5. Захист від порушення права користування чужим майном.

6. Особливості здійснення суперфіцію та емфітевзису.

Література:

Основна література –1, 6, 5, 7, 15-28; додаткова література –331, 332, 333, 334, 335, 336, 337; нормативні акти – 1, 13,14.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 897; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!