Тема 29. Договори про передачу майна у власність 

Договори на передачу майна у власність включають в себе зобов'язання, в результаті яких у набувача виникає право власності на річ. Ця група договорів складається, в першу чергу, з договорів купівлі-продажу, поставки, контрактації, дарування.

Договір купівлі-продажу набуває особливого значення в період, коли в Україні будуються основи ринкової економіки і отримують свій подальший розвиток товарно-грошові відносини.

Договір купівлі-продажу є одним із найбільш розповсюджених і важливих у цивільному обігу, оскільки покликаний юридично закріпити основну частину товарного обігу. Слухачу необхідно засвоїти поняття, зміст, різновиди та значення договору купівлі-продажу.

При вивченні цього виду договорів необхідно звернути увагу на його суб'єктний склад, предмет договору, права та обов'язки сторін. При цьому при розгляді таких питань необхідно керуватись як загальними нормами, так і спеціальним законодавством. Обов'язково звертається увага на момент переходу права власності на куплену річ від продавця до покупця, право останнього на випадок продажу йому товару неналежної якості, наслідки невиконання або неналежного виконання умов догово­ру купівлі-продажу. При цьому важливо вивчити права споживачів і строки пред'явлення вимог щодо якості проданої речі та порядок їх реалізації.

Договір купівлі-продажу має свої різновиди (роздрібна торгівля, продаж товарів в кредит, купівля-продаж земельних наділів, житлових будівель, дач, квартир тощо). Особливості цих договорів необхідно добре засвоїти. Заслуговує окремої уваги купівля-продаж товарів в кредит.

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємни­цькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

При вивченні цієї теми слід звернути увагу на структуру договірних зв'язків по поставках, порядок оформлення відносин по поставці, уяснити зміст договору, звернути особливу увагу на умови договору: кількість, номенклатуру, асортимент і якість продукції, що поставляється, строки, ціну, порядок розрахунків. Все це вимагає ретельного вивчення нормати­вних документів, що регулюють вказані відносини.

При вивченні договору контрактації слід відмітити, що його метою є забезпечення формування державних ресурсів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства та надання державної підтримки товаровиробникам агропромислового комплексу шляхом зустрічних поставок основних видів матеріально-технічних ресурсів, бюджетними асигнуваннями та кредитними ресурсами.

Необхідно зауважити, що нині основним регулюючим документом між сторонами за договором контрактації є правочин (контракт), що й повинна регулювати всі взаємовідносини. Детально треба проаналізувати всі нормативні акти, що регулюють цю сферу суспільних відносин.

Потрібно твердо знати поняття договору контрактації і його особливості, зміст, порядок укладення і виконання.

З переходом України до ринкових відносин з'являється дуже багато проблем з регулювання майнових відносин у суспільстві. Одна з них — приведення давно відомого інституту договору дарування у відповідність з вимогами ринкового механізму та чітке означення його меж в порівнянні з іншими інститутами цивільного права. Виникає й багато інших спірних питань, визначеність яких може полегшити вирішення спорів з приводу об'єктів дарування, а саме: зміст, предмет, суб'єктний склад договору дарування, об'єктний склад цього договору, форма договору дарування, види таких договорів, у тому числі визначення умовного договору дарування, можливість та наслідки порушення договору дарування, ви­знання його недійсним та чи можлива цивільно-правова відповідальність за цим договором, розмежування субінститутів договору дарування та їх сутність (пожертва, підтримка, доброчинність, доброчинні фонди).

Студентам слід звернути увагу на загальнотеоретичні питання, які стосуються договору дарування та правозастосовчі питання договору дарування.

Література:

Основна література – 1, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 21, 25; додаткова література – 78, 79, 80; нормативні акти – 1, 2, 5, 13,14, 25, 26.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1709; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!