Тема 30. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування. Під час самостійної роботи студенти повинні розглянути питання щодо загальних та відмінних рис договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння таПід час самостійної роботи студенти повинні розглянути питання щодо загальних та відмінних рис договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування.

Обов’язково потрібно розглянути види таких договорів: договір найму (оренди), особливості договору найму (оренди): земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди, транспортного засобу, договір найму (оренди) житла.

Варто розкрити зміст цих договорів в наступному порядку: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

При опрацюванні договору найму майна студенти повинні розглянути договори позички та лізингу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Студенти повинні сформулювати відповіді на наступні питання:

14. Які підстави для перегляду та зміни розміру плати за користуванням майна за договором найму?

15. Які правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму?

16. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна за договором найму?

17. Хто зобов’язаний проводити капітальний та поточний ремонт речі, переданої у найм?

18. Яка позовна давність застосовується до вимог, які випливають із договору найму?

19. Хто зобов’язаний проводити технічне обслуговування і поточний ремонт транспортного засобу за договором найму транспортного засобу?

20. У чому полягає специфіка транспортного засобу як об’єкта цивільних прав?

21. Чи може бути предметом договору найму будівлі або іншої капітальної споруди незавершене будівництво?

22. Які суттєві умови найму житла?

23. Які умови укладення договору піднайму житла?

24. Які істотні умови договору позички?

25. У якому випадку можливе одностороннє розірвання договору позички?

26. Які правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею за договором позички?

Література:

Основна література – 1, 2, 15, 21, 26, 28; додаткова література – 78, 79, 80; нормативні акти – 1, 2, 4, 11, 22.

 

Тема 31. Договори про виконання робіт

При самостійному опрацюванні теми студенти повинні опрацюватипитання щодо загальних та відмінних рис договорів про оплатне виконання робіт, розглянути види таких договорів.

Важливе значення має чітке розуміння студентами юридичної природи договору підряду: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору підряду.

Значну увагу потрібно приділитидоговору побутового підряду, послідовно розкриваються питання: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів за договором побутового підряду, договором будівельного підряду, договором підряду на проектні та пошукові роботи, договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Питання для самоконтролю:

1. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу за договором підряду?

2. Яку несе відповідальність підрядник за неналежну якість роботи?

3. Які правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника?

4. Який строк позовної давності, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи? 

5. Особливості умов договору будівельного підряду.

6. Чи мають право замовник і субпідрядник пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником?

7. У чому полягає публічний характер договору побутового підряду?

8. Які переддоговірні обов’язки підрядника за договором побутового підряду?

9. Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини у галузі будівництва?

10. Яка відповідальність сторін за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт?

11. Що є предметом договору підряду на проектні та пошукові роботи?

12. Що предметом договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт та у чому полягає його специфіка?

13. Що є предметом договору про виконання робіт, які його ознаки?

Література:

Основна література – 1, 2, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література – 78, 79, 80, 375, 376;нормативні акти – 1, 2, 5, 11.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1210; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!