Тема 24.Право промислової власностіПри самостійному опрацюванні теми студенти повинні окреслитиоб’єкти патентного права; поняття та ознаки об’єктів патентного права, розкрити питання про винахід, корисну модель, промисловий зразок, обсяг правової охорони об’єктів патентного права.

Велике значення для практики має питання загальні положення про суб’єктивне патентне право, зміст суб’єктивного патентного права; момент виникнення прав з патенту; строк дій прав з патенту; правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним.

Студенти повинні розглянути право на комерційне найменування. Поняття та ознаки комерційного найменування. Вимоги щодо комерційного найменування та право на торгівельну марку, поняття та ознаки торгівельної марки; критерії охороноздатності торгівельної марки; момент виникнення права на торгівельну марку; строк дії та припинення дії права на торгівельну марку.

Студентами самостійно розглядається теоретичний матеріал з наступних питань:

1. Які виникають взаємовідносини, що пов’язані із створенням службових винаходів?

2. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони.

3. Правова охорона зазначення походження товару (географічне зазначення) в Україні.

4. Поняття комерційної таємниці.

5. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

6. Охорона та строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Література:

Основна література –1, 5, 18-20,28; додаткова література – 16, 37, 56, 57, 86, 87, 93, 94, 99, 118, 124, 125, 140, 151, 170, 171, 172, 206, 207, 238, 239, 240, 289, 302, 303, 304, 305, 322, 342, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 368; нормативні акти –1, 2, 29.

 


МОДУЛЬ № 5.

Тема 25. Загальні положення про зобов’язання

Під час самостійної роботи студенти повинні опрацювати та окреслити поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права. Розкрити питання поняття зобов’язального права в об’єктивному розумінні; система зобов’язального права; загальні та спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення.

Студенти повинні ознайомитись з питанням поняття зобов’язання та його класифікація, дати поняття і види підстав виникнення зобов’язань.

Окреслити питання суб'єкти зобов'язання: кредитор, боржник, третя особа. Заміна сторін у зобов'язанні. Об'єкти зобов'язання. Зміст зобов'язань.

 

Література:

Основна література –1, 2, 10, 18, 20, 24; додаткова література – 111, 142, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 191, 192, 203, 204, 221; 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 290, 291 нормативні акти – 1, 2.

 

Тема 26. Способи забезпечення належного виконання зобовязань

При самостійній роботі над темою потрібно розглянути питання про умови виконання; поняття належного виконання зобов’язання, принципи належного виконання; суб’єкт, предмет, строк, місце, спосіб та валюта виконання зобов’язань.

Велике значення для практики має питання щодо видів забезпечення виконання зобов'язання: неустойка (штраф, пеня), порука, гарантія, завдаток, при тримання.

 

Література:

Основна література –1, 2, 10, 18, 20, 24; додаткова література – 111, 142, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 191, 192, 203, 204, 221; 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 290, 291 нормативні акти – 1, 2.

Тема 27. Припинення зобов’язань

Під час самостійної роботи студенти повинні опрацювати та окреслити питання: підстави припинення зобов'язання. Виконання зобов'язання. Передання відступного. Зарахування. Недопустимість зарахування зустрічних вимог. Зарахування у разі заміни кредитора. Домовленість сторін. Прощення боргу. Поєднання боржника і кредитора в одній особі. Неможливість виконання зобов'язання. Припинення зобов'язання у зв'язку зі смертю фізичної особи або ліквідацією юридичної особи.

Обов’язково студенти повинні під час самостійного опрацювання теми знати наступну ключову термінологію: зобов’язання, кредитор, боржник, третя особа, зобов’язальне право, зобов’язання: односторонні, двосторонні, часткові, солідарні, регресні, акцесорні, субсидіарні; виконання зобов’язань, належне виконання зобов’язань, місце виконання зобов’язань, цемент, цессіонарій, неустойка, при тримання, порука, гарантія, завдаток, застава, страхування.

 

Література:

Основна література –1, 2, 10, 18, 20, 24; додаткова література – 111, 142, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 191, 192, 203, 204, 221; 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 290, 291 нормативні акти – 1, 2.

Тема 28. Загальні положення про договір

Студенти, під самостійного ознайомлення з темою, повинні розглянути питання поняття цивільно-правового договору. При цьому потрібно зауважити на тому, що термін «договір» використовується в чинному законодавстві та, зокрема, в договірному праві в кількох значеннях.

Потрібно приділити увагу функція договору: регулятивна, ініціативна, символьна, охоронна, інформаційна та ін. Послідовно розкрити питання публічний договір; договір приєднання; попередній договір; договір на користь третьої особи.

Під самостійної роботи потрібно визначити зміст договору. Істотні, звичайні та випадкові умови договору. Типові умови договору. Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір. Договір на користь третьої особи. Тлумачення умов договору.

       Велике значення мають питання щодо укладення, зміни і розірвання договору. Стадії укладення договору: оферта та акцепт. Форма договору. Момент укладення договору. Місце укладення договору. Підстави для зміни або розірвання договору. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. Правові наслідки зміни або розірвання договору. Форма зміни або розірвання договору.

Питання для самостійного опрацювання:

 

9. Ціна в договорі.

10. Чи є реклама офертою?

11. Які обов’язкові умови повинна містити оферта?

12.  Як вирішуються переддоговірні спори?

13. Місце укладання договору.

14. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

15. Форма зміни або розірвання договору.

16. Обов’язкові реквізити договору.

Література:

Основна література –1, 2, 18, 20, 24; додаткова література – 17, 21, 107, 108, 109, 165, 166, 228, 229, 255, 256, 354, 355; нормативні акти – 1, 2.

 

МОДУЛЬ № 6


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 849; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!