Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 

Метою самостійної роботи за даною темою є опанування наступних питань: особливості цивільної правосуб'єктності держави, спеціальна правоздатність держави, участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах.

Знати питання про органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.

Висвітлити питання відповідальності за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.

Питання для самоконтролю:

 

  1. Правові форми участі держави у цивільних правовідносинах.
  2. Законодавство України, що встановлює ряд особливостей щодо реалізації та припинення права власності держави (наприклад, ГК України, Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» тощо).
  3. У чому полягає специфіка застосування процедур санації та визнання банкрутом підприємств комунальної власності?

Література:

Основна література – 1, 8, 15,18, 20, 21-28; додаткова література –6, 40, 42, 51, 80, 138, 385; нормативні акти – 1,2, 5,8, 9, 10, 13, 14, 15,16, 17.

Тема 10. Об’єкти цивільних прав

Метою самостійної роботи за даною темою є опанування студентами питанням щодо поняття об’єктів цивільних прав. Потрібно визначити та охарактеризувати види речей.

Студенти повинні опрацювати матеріал щодо оборотоздатності об'єктів цивільних прав (обертаються вільно, обмежені в обігу, вилучені з обігу), вміти наводити приклади таких речей.

Послідовно розкрити питання класифікації речей, знати її правове значення. Тварини як особливий об'єкт цивільних прав. Майно як особливий об'єкт цивільних прав. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних прав. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. Групи та види цінних паперів. Передання прав за цінними паперами. Результати робіт та послуга як об'єкти цивільних прав. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав. Інформація як об'єкт цивільних прав. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.

Питання для самоконтролю:

 

1. Поняття та особливості грошей, валютних цінностей як об’єктів цивільних прав.

2. Нерухомі та рухомі речі. 

3. Продукція, плоди та доходи.

4. Роль ОВС у регламентації порядку виготовлення, відчуження та схову речей обмежених у цивільному обороті.

5. Окремі види цінних паперів: облігація, вексель, акція, ощадний сертифікат тощо. Передача прав на цінні папери.

6. Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України.

7. Результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага.

8. Що таке правовий режим речей?

9. Що відноситься до складу підприємства як єдиного майнового комплексу?

10. Які існують види векселів?

11. Що таке коносамент?

 

Література:

Основна література – 20-23, 26,27; додаткова література –5, 6, 29, 31, 33, 39, 58, 59, 73, 74, 90, 91, 92, 103, 133, 134, 134, 136, 139, 158, 183, 184, 193, 197, 258, 259, 260, 287, 288, 292, 294, 321, 342, 344, 346; нормативні акти – 1, 2, 4, 5, 8, 9.

 

Тема 11. Правочини

Метою самостійної роботи студентів є опрацювання основних питань, що стосуються правочинів. В першу чергу, потрібно врахувати, що до найголовніших підстав виникнення цивільних прав та обов’язків цивільне законодавство виносить договори та інші правочини. Тому варто ознайомитись з численним доктринами, що стосуються визначення та основних ознак право чинів (правомірна дія, особа, що вчиняє правочин повинна бути дієздатною, вольовий акт тощо).

Студенти при самостійному опрацюванні повинні звернути увагу на види правочинів: правочини односторонні, двосторонні та багатосторонні; оплатні та безоплатні правочини; умовні правочини; консенсуальні та реальні правочини; каузальні та абстрактні правочини; еквівалентні та алеаторні правочини. Умови чинності правочину. Презумпція правомірності правочину. Форма правочину. Способи волевиявлення. Усна форма правочину. Письмова форма правочину: проста та нотаріальне посвідчення. Укладення правочину шляхом мовчання. Державна реєстрація правочину. Місце вчинення правочину. Строки у правочині.

 Необхідним в процесі освоєння даної теми є дослідження питання про правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини. Тлумачення змісту правочину. Відмова від правочину. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону.

Велике практичне значення має недійсність правочину. Види недійсних правочинів. Фіктивні та удавані Правочини. Нікчемні та оспорювані правочини. Правові наслідки недійсності правочину (окремих його частин).

 

Питання для самоконтролю:

  1. Значення тлумачення правочину. Правила тлумачення змісту правочину.
  2. Правочини, які належить вчиняти в усній формі.
  3. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі.
  4. Загальна характеристика таких видів правочинів як: оплатні та безоплатні правочини; умовні правочини; консенсуальні та реальні правочини; каузальні та абстрактні правочини; еквівалентні та алеаторні правочини.

Література:

Основна література – 1, 18-28; додаткова література –12, 22, 61, 116, 130, 197, 201, 246, 253, 309, 310, 345; нормативні акти – 1, 24.

 

МОДУЛЬ № 3.

Тема 12. Представництво

При самостійному опрацюванні теми студенти повинні окреслити поняття та підстави виникнення представництва. Послідовно розкрити види представництва: за законом, комерційне, за довіреністю.

Варто чітко визначити правочини, які може вчиняти представник. Правові наслідки вчинення правочину представником. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.

Велике значення для розуміння та засвоєння теми є питання передоручення. Студенти повинні дослідити поняття та юридичну сутність довіреності. Визначити форма та строки довіреності. Довіреність юридичної особи.

Знати питання припинення представництва, його підстави. Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Випадки недопущення представництва.

Студенти повинні володіти ключовими термінами: представництво, представництво: законне, договірне (добровільне), адміністративне, судове, представник, повірений, третя особа, довіреність, доручення, форма довіреності, представництво за довіреністю, відміна та скасування довіреності.

Питання для самоконтролю:

1. Правочини, які може вчиняти представник.

2. Правові наслідки вчинення правочину представником. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.

3. Припинення представництва за довіреністю.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Основна література – 1, 5, 15, 18-28; додаткова література –81, 126, 141, 189, 275, 316, 317, 320, 327; нормативні акти – 1, 3, 15.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 801; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!