Міністерство внутрішніх справ України. Харківський національний університет внутрішніх справХарківський національний університет внутрішніх справ

Сумська філія ХНУВС

 

Кафедра юридичних дисциплін

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

з дисципліни                     «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»

                                                                                       (повне найменування дисципліни)

галузь знань                    0304 «Право»

(вказується тільки для бакалавра)                (шифр і найменування)

за напрямом підготовки  6.030402 «Правознавство»

                                                                                           (шифр і найменування)

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

                                                                                             (найменування)

форма навчаннявсі форми навчання

                                                              (денна, заочна)

 

 

м. Суми,  2009


Цільова настанова

Цивільне право – провідна галузь права і визнається такою в усіх правових системах світу. Вивчення в вищих учбових закладах цивільного права є необхідною складовою частиною юридичної освіти.

Цивільне право – одна з фундаментальних навчальних дисциплін, найважливіша з галузевих наук про право. Саме за допомогою цієї галузі права втілюються в юридичні форми соціально-економічні відносини, що формуються в суспільстві. Цивільне право регулює широку і практично важливу галузь суспільних відносин за участю держави і фізичних та юридичних осіб, особисті немайнові відносини та майнові відносини, обумовлені використанням товарно-грошових форм.

Мета викладання курсу «Цивільне право України» полягає в тому, щоб надати можливість студентам засвоїти основні положення цивільного права: предмет та метод цивільного права, цивільні правовідносини, їх поняття та підстави виникнення і припинення; основні положення щодо підгалузей, інститутів цивільного права тощо, навчитися правильно розуміти зміст правових актів цивільного законодавства та дотримуватися вимог законності в сфері їх застосування, сформувати систему знань, умінь та навичок ефективного застосування норм цієї галузі права на практиці, вміти аналізувати та вирішувати проблемні ситуації.

Завданням вивчення курсу «Цивільне право» є також розвиток юридичного мислення студентів, набуття навичок уміло орієнтуватися в питаннях з цивільного права керуючись отриманими знаннями, із застосування цивільного законодавства України.

Обсяг питань, що вивчаються, досить великий. Цивільне законодавство України нараховує значну кількість нормативно-правових актів. У зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України передбачена велика робота щодо приведення національного законодавства у відповідність з його положеннями. В контексті сказаного студентам необхідно пильно слідкувати за змінами, які будуть вноситися до цивільного законодавства.

Вдале засвоєння студентами курсу «Цивільне право» повинно ґрунтуватися на глибокому знанні теорії права, цивільного права і суміжних наукових дисциплін. Зокрема, велике значення має ознайомлення студентів з деякими темами житлового, сімейного, водного, земельного, конституційного права.

Реалізація поставленої мети вимагає від студентів виконання ними завдань:

· засвоїти основні поняття та категорії цивільного права;

· визначити структуру, умови та закономірності цієї галузі права;

· сформувати уміння використовувати теоретичні знання для розв’язання спорів, які виникають між учасниками суспільних відносин;

· вміти застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Готуючись самостійно студентам необхідно уважно ознайомитися з наданими рекомендаціями і списком нормативне-правових актів та джерел, що рекомендуються. Студенти повинні засвоїти методичні вказівки, вивчити відповідні питання в конспекті лекції та підручнику, опрацювати нормативно-правові акти з даної теми, ознайомитися з науковими працями з рекомендованого списку літератури.

Успішне опанування матеріалу можливе за умов організації активної навчально-пізнавальної діяльності студентів, написання ними рефератів та доповідей, активної роботи з навчальною літературою, нормативно-правовими актами та матеріалами судової практики, а також наполегливої самостійної роботи.

 

 


ЗМІСТ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

МОДУЛЬ № 1.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 482; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!