Тема 1. Поняття цивільного права та його система. Під час самостійної роботи студенти повинні звернути увагу на те, що традиційно термін «цивільне право» розглядається в чотирьох аспектах: як галузь праваПід час самостійної роботи студенти повинні звернути увагу на те, що традиційно термін «цивільне право» розглядається в чотирьох аспектах: як галузь права, галузь законодавства, наука та навчальна дисципліна.

Особливу увагу студентам варто приділити місцю цивільного права в системі галузей права зокрема, відмежування цивільного права від інших галузей права України, які регулюють майнові та немайнові відносини. Окреслити поняття цивільного права як приватного права та як галузі права.

Використовуючи рекомендовану додаткову літературу доцільно ознайомитися з новаціями цивільного права України. Предмет цивільно-правового регулювання: особисті немайнові та майнові відносини.

При самостійному опрацюванні матеріалу, особливу увагу рекомендується звернути на метод цивільно-правового регулювання: юридична рівність, вільне волевиявлення, майнова самостійність. При цьому варто пам’ятати, що цивільно-правовий метод - це спосіб впливу на формування і розвиток суспільних відносин, заснований на положенні: дозволене все те, що не заборонене законом.

Доречно ознайомитись з роботами провідних цивілістів (Р.Б.Шишки, Ч.Н.Азімова) щодо функції сучасного цивільного права: регулятивної, охоронної, компенсаційної, превентивної, виховної, інформаційної тощо. Принципи цивільного права: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини, неприпустимість позбавлення права власності, свобода договору, свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, судовий захист цивільного права та інтересу, справедливість, добросовісність та розумність.

Особливу увагу варто звернути на розуміння системи цивільного права. Структура Цивільного кодексу України: книга 1 «Загальні положення», книга 2 «Особисті немайнові права фізичної особи», книга 3 «Право власності та інші речові права», книга 4 «Право інтелектуальної власності», книга 5 «Зобов'язальне право» та книга б «Спадкове право».

Студентами самостійно розглядається теоретичний матеріал з наступних питань:

4. Поняття, ознаки та значення методу цивільно-правового регулювання.

5. Поняття, значення та види функцій цивільного права.

6. Предмет та метод науки цивільного права та навчальної дисципліни, їх значення.

 

Література:

Основна література –1, 8, 15,18, 20, 21-28; додаткова література –1, 5, 4, 34, 85, 88, 113, 114, 119, 150, 153, 155, 185, 187, 208, 267, 268, 269, 270-272, 278, 279, 281-283, 313, 314, 315, 329, 330, 341, 349, 355; нормативні акти – 1,2,3,4,5,6.

 

Тема 2. Цивільне законодавство України

Під час самостійної роботи студенти повинні опрацювати та окреслити загальну характеристику джерел цивільного права, засади цивільного законодавства. Послідовно розкрити питання: акти цивільного законодавства, їх система: Конституція України та її значення для цивільного законодавства; Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства; Закони України; Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України; акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим. Міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Акти органів місцевого самоврядування. Примірні статути кооперативних і громадських організацій, затверджені органами державної влади. Звичаї ділового обороту. Локальні (корпоративні) нормативні акти, прийняті органами управління юридичних осіб, які регулюють їх діяльність.

Розглянути питання дії актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Приділити увагу питанням: акти цивільного законодавства і договір; звичай; міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, як частина національного цивільного законодавства України; співвідношення загального і спеціального законодавства; аналогія закону і аналогія права; правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій, та норм моралі.

Під час самостійної роботи студенти повинні звернути особливу увагу на такі питання, як:

8. Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.

9. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

10. Конституція України та її значення для цивільного законодавства.

11. Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства.

12. Закони України. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України.

13. Акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.

14. Акти цивільного законодавства і договір. Звичай.

15. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

16. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Основна література – 1-3; додаткова література – 149, 202, 273, 278, 274, 302, 312; нормативні акти – 1-3, 4-5, 11-12, 15.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 704; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!