Тема 3. Цивільні правовідносини. Під час самостійного опрацювання даної теми студенти повинні розглянути питання поняття та особливості цивільних правовідносин. 

Під час самостійного опрацювання даної теми студенти повинні розглянути питання поняття та особливості цивільних правовідносин.

При опрацюванні літератури варто зазначити, що цивільно-правові відносини, як і інші правовідносини мають свої елементи: суб’єкти, об’єкти та зміст.

Розкрити питання щодо видів цивільних правовідносин. При цьому рекомендується ознайомитися з додатковою літературою, адже види цивільних правовідносин у науці цивільного права прийнято розмежовувати за різними критеріями (за функціями, за змістом, за предметом правовідносин, за підставами виникнення, за існуванням відносин у часі тощо).

Додатково потрібнорозкрити питання: поняття і види суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що складають зміст цивільних правовідносин; об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин. Висвітлити питання поняття та значення об’єктів цивільних правовідносин, їх оборотоздатність. Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.

Варто знати наступну ключову термінологію: суспільні відносини, правовідносини, цивільні правовідносини, структура правовідносин та її елементи: об’єкти, суб’єкти, зміст.

Під час самостійної роботи студенти повинні звернути особливу увагу на такі питання, як: 

1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

2. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.

3. Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.

4. Поняття і види суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що складають зміст цивільних правовідносин.

5. Поняття та значення об’єктів цивільних правовідносин.

Література.

Основна література – 1, 8, 15,18, 20, 21-28; додаткова література – 149, 202, 273, 278, 274, 302, 312; нормативні акти – 1-3, 4-5, 11-12, 15.

 

Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків

 

Студенти при самостійному опрацюванні теми повинні розкритипитання поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

Послідовно розкрити питання: юридичний склад, виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством. Розглянути класифікацію юридичних фактів: події та дії, правомірні та неправомірні дії, вчинки та акти, адміністративні акти та правочини. Значення класифікації юридичних фактів.

При опрацюванні літератури варто звернути увагу на конкуренцію підстав виникнення цивільних прав та обов’язків.

Студенти після опрацювання теми повинні вільно оперувати наступними термінами: юридичний факт, юридичний склад, юридичний стан, правочини, події.

На основі здобутих знань, студенти повинні знайти відповіді на такі питання:

3. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

4. Дайте характеристику наступним юридичним фактам: події та дії, правомірні та неправомірні дії, вчинки та акти, адміністративні акти та правочини.

Література.

Основна література – 1-3; додаткова література – 149, 202, 273, 278, 274, 302, 312; нормативні акти – 1-3, 4-5, 11-12, 15.

 

Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів

 

Особливу увагу студенти повинні звернути на такі питання: здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

Послідовно потрібно розкрити питання меж здійснення цивільних прав. Звернути увагу на законодавчу та доктринальну регламентацію цього питання. Розглянути умови виконання цивільних обов’язків.

Студенти повинні висвітлити питання поняття права на захист цивільних прав та інтересів.

Варто окреслити визначення способу захисту цивільних прав та інтересів, розкрити сутність способів захисту та охарактеризувати види способів захисту цивільних прав та інтересів (визнання права, визнання правочину недійсним, зміна право відношення тощо).

Особливу увагу звернути на такі питання, як:

1. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

2. Межі здійснення цивільних прав.

3. Умови виконання цивільних обов’язків.

4. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.

5. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

6. Юрисдикційні форми захисту цивільних прав та інтересів.

7. Визнання права як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.

8. Відновлення становища, яке існувало до порушення як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.

ЛІТЕРАТУРА:

Основна література –1, 8, 15,18, 20, 21-28; додаткова література –26, 27, 28, 76, 115, 188, 277, 280, 352; нормативні акти – 1,4,5,15, 19, 20, 21.

 

МОДУЛЬ № 2.

Тема 6. Фізична особа

 

При самостійному опрацюванні матеріалу студенти повиннірозглянути загальні положення про суб’єктів цивільного права. Розкрити питання поняття фізичної особи, її правоздатність та дієздатність.

Детально дослідити питання правоздатності фізичної особи: поняття, ознаки та обсяг. Виникнення та припинення правоздатності фізичної особи. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки. Послідовно розкрити види (часткова, неповна, повна, обмежена, визнання громадянина недієздатним), обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

Звернути увагу на особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх дітей. Розглянути питання визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.

Висвітлити питання індивідуалізації фізичної особи та її правове значення: ім’я фізичної особи, місце проживання та інші ознаки індивідуалізації.

Окрему увагу варто приділити питанню - фізична особа-підприємець. Потрібно звернути увагу на те, що фізична особа-підприємець має поряд із загальним правовим становищем людини ще й спеціальне, наприклад право укладати відповідні угоди. Варто детально дослідити це питання, використовуючи нормативно-правову базу та додаткову літературу.

       При заключному узагальненні теми студенти повинні засвоїти основні термінологічні поняття: суб’єкт правовідносин, фізична особа, цивільна правоздатність, тестаментоздатність, цивільна дієздатність, деліктоздатність, емансипація, засоби індивідуалізації, ім’я фізичної особи, місце проживання фізичної особи, інститут безвісти відсутньої особи, інститут оголошення особи померлою, акти цивільного стану.

Особливу увагу звернути на такі питання, як:

 1. Початок та кінець правоздатності фізичної особи.
 2. Обсяг та зміст правоздатності фізичної особи.
 3. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб. Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.
 4. Емансипація (підстави та правові наслідки). Дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.
 5. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Момент визнання фізичної особи недієздатною.
 6. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків недієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.
 7. Ім’я, місце проживання особи та інші засоби індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення.
 8. Роль та участь органів внутрішніх справ у встановленні та реєстрації деяких актів цивільного стану.
 9. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування.
 10.  Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків обмежено дієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Література:

Основна література –1, 8, 15,18, 20, 21-28. додаткова література –44, 65, 67, 69. 111, 181, 182; нормативні акти – 1, 2, 4, 11,13, 14, 17, 21.

 

Тема 7. Опіка та піклування

У процесі опрацювання теми студенти повинні в першу чергу дати визначенняінститутів цивільного права опіки та піклування.

 Визначити цілі та значення опіки та піклування. Зазначити обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування.

Визначити випадки при яких встановлення опіки та піклування провадиться судом чи органом опіки та піклування.

Вказати на місце встановлення опіки або піклування. Детально дослідити питання суб’єктного складу інститутів опіки та піклування.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Місце встановлення опіки або піклування.
 2. Орган опіки та піклування.
 3. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування.
 4. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником.
 5. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника.

Література:

Основна література –1, 8, 15,18, 20, 21-28; додаткова література – 10, 69. 181, 182; нормативні акти – 1, 3, 23.

 

Тема 8. Юридичні особи

При самостійному опрацюванні теми студентам варто ознайомитись з рекомендованої додатковою літературою. Варто значну увагу приділити поняттю юридичної особи та основним ознакам (організаційна єдність, участь у цивільному обігу від свого імені, відокремлене майно, самостійна відповідальність за своїми зобов’язаннями, здатність бути позивачем або відповідачем у суді, легалізацій на ознака).

Для ґрунтовного вивчення теми студенти повинні опрацювати матеріал щодо доктринальних вчень про юридичну особу. Розглянути теорії походження юридичних осіб (теорія фікції, теорія персоніфікованої цілі, теорія персоніфікованої відповідальності, органічна теорія, реалістична теорія, теорія колективу, теорія держави, теорія директора тощо).

Студентам варто висвітлити питання щодо правоздатності юридичної особи та розкрити її зміст. Майнові права та обов'язки юридичних осіб. Особисті немайнові права та обов'язки юридичних осіб.

При самостійному опрацюванні не можна оминути питання про організаційно-правові форми юридичних осіб; товариства та установи; підприємницькі та непідприємницькі товариства. Способи створення юридичної особи. Варто звернути увагу на те, що юридичні особи мають право створювати у своєму складі відокремлені підрозділи у вигляді філій та представництв, правове становище яких визначається ЦК України. Студенти повинні чітко відмежовувати філії від представництв.

Важливе значення для розуміння та засвоєння теми є розкриття питання про індивідуалізацію юридичних осіб. Студенти повинні оперувати поняттям індивідуалізація юридичної особи та усвідомити її правове значення. А також визначити ознаки, які дозволяють відрізнити одну юридичну особу від іншої, тобто персоніфікують її: найменування юридичної особи (комерційне (фірмове) найменування), місцезнаходження юридичної особи., рахунки юридичної особи, печатка.

Потрібно також розглянути питання щодо державної реєстрації юридичної особи. Установчі документи юридичної особи. Органи юридичної особи. Способи створення юридичних осіб: розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний і договірний. Припинення юридичних осіб. Форми припинення юридичних осіб: реорганізація та ліквідація. Види реорганізації: злиття, поділ, приєднання, перетворення. Виділ юридичної особи. Добровільний та примусовий порядок ліквідації юридичної особи. Задоволення вимог кредиторів.

Студентами самостійно розглядається теоретичний матеріал з наступних питань:

 1. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. Органи внутрішніх справ як юридичні особи публічного права.
 2. Момент виникнення цивільної правоздатності. Особисті немайнові та майнові права юридичної особи.
 3. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.
 4. Майно юридичних осіб приватного права.
 5. Правосуб’єктність юридичних осіб приватного права.
 6. Об’єднання юридичних осіб приватного права.
 7. Повне та сингулярне правонаступництво при реорганізації.
 8. Порядок перетворення юридичної особи.
 9. Підстави для припинення юридичної особи.

25. Банкрутство юридичної особи та його види.

26. Підстави для банкрутства юридичної особи.

27. Способи запобігання банкрутству юридичної особи.

28. Наслідки банкрутства юридичної особи.

29. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації юридичних осіб.

30. Задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичних осіб.

Література:

Основна література –1, 8, 15,18, 20, 21-28; додаткова література –7, 9, 11, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 40-49, 51, 62, 63, 64, 75, 77-80, 83, 84, 89, 95-98, 100, 101, 105, 106, 110, 112, 128, 129, 138, 146-148, 154, 159-164, 169, 180, 198, 209, 236, 245, 254, 257, 263-267, 276, 286, 297, 300, 301, 306-308, 323, 328, 333, 338, 350, 351, 357; нормативні акти – 1,2, 5,8, 9, 10, 13, 15,16, 17.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 983; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!