Тема 27. Спадкування за заповітомПЛАН

Вступ.

1. Поняття та умови спадкування за заповітом. Види заповітів за законодавством України.

2. Поняття та юридична характеристика заповіту.

3. Форма і зміст заповіту.

4. Заповідальне розпорядження.

5. Обов'язкова частка та її зміст в національному законодавстві.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розглядаючи перше питання, студент повинен дати визначення спадкуванню взагалі та спадкуванню за заповітом зокрема; пояснити, в яких випадках має місце спадкування за цією підставою. В цьому ж питанні визначається, якими саме цивільно-правовими актами регулюється спадкування. Необхідно пояснити, який вид правонаступництва характерен для спадкування за заповітом. Після цього, слід зупинитися на видах заповітів за новим ЦК України.

У другому питанні варто дати визначення заповіту та провести його детальний правовий аналіз як одностороннього правочину.

Наступне питання слід почати з вимог, що пред'являються законом до форми заповіту. Навести перелік випадків, в яких посвідчення заповіту прирівнюється до нотаріального. Рекомендується описати наслідки недодержання встановленої форми заповіту. Розглядаючи зміст заповіту, доцільно більш детально зупинитися на категорії «спадкова субституція».

В питанні курсової роботи заповідальне розпорядження студент розкриває, які саме розпорядження містяться в заповіті; в чому полягає свобода заповіту. Слід навести приклади заповідальних розпоряджень.

В заключному питанні роботи слід назвати категорії спадкоємців, що мають право на обов'язкову частку у спадщині, умови набуття права на обов'язкову частку та її розмір. Слід розглянути зміни у розмірі обов'язкової частки у новому Цивільному кодексі України порівняно з ЦК УРСР, що втратив чинність 01.01.2004 р. Крім того, студент повинен визначитись, з якою метою закон встановлює обов'язкову частку.

Література:

1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. —1996 — №30. —Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.

3. Закон України «Про власність» //Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — Ст. 249 із змінами та доповненнями.

4. Закон України «Про нотаріат» //Відомості Верховної Ради України. - 1993. — № 39. — Ст. 383 із змінами та доповненнями.

5. Постанова Верховного Суду України «Про практику розгляду судами України справ про спадкування» № 4 від 24.06.1993 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №13 від 25.12.1992 р., № 15 від 25.05.1998 р.

6. Інструкція «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затверджена Наказом Міністерства юстиції України від18.06.1994 р. із змінами від 31.03.1997 р.

7. Інструкція «Про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів», затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 22/5 від 25.08.1994 р.

8.Дроников В К Наследование по завещанию в Советском праве. -— Киев. 1957.

9. Заіка Ю О. Право власності. Спадкове право: Навчальний посібник Київ: Наукова думка, 2000.

10.Заїка Ю Посвідчення «секретного» заповіту //Підприємництво, господарство і право — 2002 — № 1 — С 43—45.

11. Куприна Е Вопросы наследования (обзор законодательства) //Закон 2001—№4 —С. 64—71.

12. Серебровский В И Очерки советского наследственного права. — Москва: Издательство Академии наук СССР, 1952.

13 Фурса Є Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин // Право Украіни— 2002 — № 9 — С 115—120.

14. Фурса С. Я, Фурса Є І Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. — Київ: Атіка, 2002. — 496 с.

15.Ярощенко К. Наследование по завещанию //Закон — 2001 — №4. - С 20—24.

Тема 28. Заповіт подружжя за цивільним правом України.

ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та юридична характеристика заповіту подружжя.

2. Форма і зміст заповіту.

3. Наслідки укладання заповіту.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розглядаючи перше питання, студент повинен дати визначення спадкуванню за заповітом взагалі та спадкуванню за заповітом подружжя зокрема; пояснити, в яких випадках має місце спадкування за цією підставою. Потрібно зазначити, що заповіт подружжя - це новела цивільного права України. В цьому ж питанні визначається, якими саме цивільно-правовими актами регулюється спадкування. Необхідно пояснити, який вид правонаступництва характерен для спадкування за заповітом подружжя. 

У другому питанні варто дати визначення заповіту подружжя та провести його детальний правовий аналіз. Потрібно окреслити вимоги, що пред'являються законом до форми заповіту подружжя. Навести перелік випадків, в яких посвідчення заповіту прирівнюється до нотаріального. Рекомендується описати наслідки недодержання встановленої форми заповіту. Потрібно зазначити, що складаючи спільний заповіт, подружжя повинно врахувати і його можливі недоліки. Студенти повинні дослідити додаткову література і окреслити недоліки чи законодавчі пробіли.

В заключному питанні роботи слід назвати категорії спадкоємців, що мають право на спадщину за заповітом подружжя. Крім того, студент повинен визначитись, з якою метою законодавець долучив новий вид заповіту.

Література:

1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. —1996 — №30. —Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.

3. Закон України «Про нотаріат» //Відомості Верховної Ради України. - 1993. — № 39. — Ст. 383 із змінами та доповненнями.

4. Постанова Верховного Суду України «Про практику розгляду судами України справ про спадкування» № 4 від 24.06.1993 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №13 від 25.12.1992 р., № 15 від 25.05.1998 р.

5. Куприна Е Вопросы наследования (обзор законодательства) //Закон 2001—№4 —С. 64—71.

6. Серебровский В И Очерки советского наследственного права. — Москва: Издательство Академии наук СССР, 1952.

7. 13 Фурса Є Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин // Право Украіни— 2002 — № 9 — С 115—120.

8. Фурса С. Я, Фурса Є І Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. — Київ: Атіка, 2002. — 496 с.

9. 15.Ярощенко К. Наследование по завещанию //Закон — 2001 — №4. - С 20—24.

10. Заіка Ю. Заповіт подружжя // Право України. - 2004. - №4. - С. 91-93.

11. Заіка Ю. Спадкові права «добросовісного» подружжя в недійсному шлюбі. // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 11. - С. 28-30.

12. Левандовський С. Нове про заповіти // Персонал. - 2007. - № 28. - С. 5-7.

13. Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

14. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навч. Посіб. - К.: Атіка. - 496 с.

15. Цивільне право України: Підручник у 2 кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва,А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцової; 2-ге вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 2. - 640 с.

16. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг.ред. Я.М.Шевченко. - Т. 1 Загальна частина. - К. - 2003. - 520 с. 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 911; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!