Тема 18. Правова характеристика договору соціального найму житлаПЛАН

Вступ.

1. Поняття договору соціального найму житла.

2. Сторони в договорі соціального найма житла.

3. Істотні умови договору соціального найму житла.

4. Зміст договору соціального найму житла.

5. Цивільно-правова відповідальність за порушення умов договору соціального найму житла.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати поняття та загальну характеристику договору соціального найму житла та визначити його місце в системі орендних зобов'язань. Треба показати правову ціль даного договору, основні його ознаки та суттєві умови. Необхідно показати відмінність договору соціального найму житла від комерційного найму. Слід мати на увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу правовідносини по кредитному договору регулюються Житловим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Під істотними умовами договору соціального найму житла слід виділяти предмет та строк. Щодо плати за користування житлом, то як правило специфікою даних правовідносин є те, що плата (і тарифи) встановлюються на за погодженням, нормативно-правовими актами органів влади.

Переходячи до другого питання плану слід проаналізувати правове положення сторін у договорі соціального найма житла. Специфікою договору соціального найму житла є те, що орендодавцем виступає держава в особі уповноважених органів. Потрібно чітко сформулювати поняття і особливості правового положення орендодавця та орендаря. Розкрити в чому проявляється їх загальна та спеціальна правосуб'єктність.

У третьому пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови договору соціального найму житла. Під істотними умовами при написанні курсової роботи слід вважати предмет та строк виконання зобов’язання по найму житла за договором. Окрему увагу автор повинен приділити характеристики такій істотній умові договору як предмет. Щодо строків, то тут студент повинен визначити момент початку строку і а його закінчення, умови переривання та ін.

У четвертому пункті плану треба зупинитись на аналізі системи прав та обов'язків сторін у договорі соціального найму житла. Для зручності викладення матеріалу курсової роботи потрібно охарактеризувати спочатку права та обов'язки однієї сторони орендаря, а потім висвітлити кореспондовані права та обов'язки орендодавця.

При висвітленні п'ятого пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін та третіх осіб за договором і соціального найму житла. Окремо слід зупинитися на формах та підставах цивільно-правової відповідальності за цим договором. Необхідно висвітлити умови недійсності кредитного договору та її правові наслідки Актуальним є висвітлення проблемних ситуацій, які виникають у випадку несплати плати за користуванням житлом та комунальними послугами.

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Аренда жилых и нежилых помещений: Сб. норматив, док.: С изм. и доп. по состоянию на 1 нояб. 2002 г. /Сост. Голобородько К. Н. — X.: Конус, 2002.—176 с.
 3. Иванчук М. В. Право на служебное жилое помещение: Автореф.... канд. юрид. наук: (12.00.05) /Юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского. — X., 1982. —17 с.
 4. Домбругова А. Істотні умови договору найму за новим ЦК України //Юридичний вісник України. — 2003. — № 42. — С. 14.
 5. Потяркин Д. Е. Застройщик — сторона договора инвестирования при строительстве многоквартирного жилого дома //Юрист. — 2002. — № 12. —С. 49—50.
 6. Дорогавцева Е. Е. Здание, сооружение и нежилое помещение как объекты аренды недвижимости (проблематика соотношения и разграничения понятий) //Государство и право. — 2002. — № 7. — С. 105— 107.
 7. Фогель В. А. Осуществление права общей долевой собственности на жилое помещение //Юрист. — 2003. — № 1. — С. 33—39.
 8. Абрамова О. Соотношение частного и публичного права в жилищном праве //Підпрємництво, господарство і право. — 2001. — № 7. — С. 48—49.
 9. Абрамова О. Жилье: товар с особым характером //Предпринимательство, хазяйство и право. — 2000. — № 7. — С. 29—30.
 10. Ерш А. В. Особенности правового регулирования арендной платы в договоре аренды зданий и иных сооружений //Юрист. — 2002. — № 9. — С. 47—52.
 11. Корнеев Е. Аренда имущества: особенности заключения договоров //Бухгалтерия и банки. — 2002. — № 51. — С. 74—75.
 12. Теньков С. Типичные ошибки при заключении договоров аренды и как их избежать (по материалам судебной практики) //Все о бухгалтерском учете. — 2003. — № 22. — С. 43—44.
 13. Дорогавцева Е. Е. Здание, сооружение и нежилое помещение как объекты аренды недвижимости (проблематика соотношения и разграничения понятий) //Государство и право. — 2002. — № 7. — С. 105— 107.
 14. Красноперова О. А. Арендные отношения: гражданско-правовой аспект //Гражданин и право: журнал. — 2003. — № 4. — С. 61—67.
 15. Саниахметова Н. Договор аренды и его разновидности (сравнительный анализ имущественного найма, аренды государственного и коммунального имущества, аренды земли и лизинга) //Бизнес. Бухгалтерия. — 2000. — № 8. — С. 94—98.
 16. Кандыба С. Договоры аренды //Финансовая консультация. — 2001. —№3, —С. 4—6.

 

Тема 19. Кредитний договір

ПЛАН

Вступ.

1. Поняття кредитного договору та його види.

2. Сторони та істотні умови кредитного договору.

3. Порядок укладання та форма кредитного договору.

4. Засоби забезпечення виконання кредитного договору.

5. Цивільно-правова відповідальність за порушення умов кредитного договору.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати поняття та загальну характеристику кредитному договору та визначити його місце в системі договірних зобов’язань. Слід пам’ятати, що кредитний договір насамперед є цивільно-правовим договором, а з іншої сторони це є механізмом реалізації фінансових послуг. Треба показати правову ціль даного договору, основні його ознаки та суттєві умови. Необхідно показати відмінність кредитного договору від договору оренди, суди, займу та інших. Слід мати на увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу правовідносини по кредитному договору регулюються і іншими нормативно-правовими актами. Слід класифікувати кредитні договори та дати видову характеристику кожної групи (побутовий кредит, кредит під настройку житла, купівлю автомобілю, кредитування підприємницької діяльності та інше).

Переходячи до другого питання плану слід проаналізувати правове положення сторін у кредитному договорі. Специфікою кредитного договору є те, що кредитодавцем є не кожна особа, а тільки особа у якої і право займатися кредитуванням (банки, кредитні спілки, каси взаємодопомоги та інші фінансово-кредитні установи). Потрібно чітко сформулювати поняття та особливості правового положення кредитодавця та позичальника. Розкрити в чому проявляється їх загальна та спеціальна правосуб'єктність. У цьому ж пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови кредитного договору, зокрема предмет, строк та плата за користуванням кредиту. Важливе значення в кредитному договорі у випадку несплати плати за користуванням житлом та комунальними послугами мають засоби забезпечення виконання зобов'язань, тому студент повинен проаналізувати та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання зобов'язань та обґрунтувати свій вибір.

У третьому пункті плану треба зупинитись на правовому регулюванні укладання, виконання та формі кредитного договору. Слід детально зупинитись на аналізі місця, строку виконання зобов'язань, що випливають з кредитного договору, можливості заміни осіб, можливості виконання договору перевезення частинами. Важливе значення для договірних правовідносин має спосіб укладання договору (договір приєднання, типовий договір і та інше). Окреме значення має попередня документація, що потрібна для отримання кредиту (розрахунок економічної необхідності кредиту, бізнес-план і та інше).

Важливе значення при укладанні кредитного договору мають засоби забезпечення виконання зобов'язань. Тому в четвертому пункті плану студент повинен розробити та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання зобов'язань та обґрунтувати свій вибір, описати інші можливі та ефективні засоби виконання зобов'язань щодо кредитних правовідносин.

При висвітленні п'ятого пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін та третіх осіб за кредитним договором. Окремо слід зупинитися на формах та підставах цивільно-правової відповідальності за кредитним договором. Необхідно висвітлити умови недійсності кредитного договору та її правові наслідки. Слід проаналізувати ризиковість даних правовідносин та вплив ризику неповернення кредиту на об'єм відповідальності.

Література:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1029; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!