Тема 9. Договір як інститут зобов’язального праваПЛАН

Вступ.

 1. Поняття та значення договору.
 2. Зміст і форма договору.
 3. Види та тлумачення договорів.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах першого питання плану для розуміння юридичної природи договору слід вказати, що термін «договір» використовується в доктрині цивільного права в кількох значеннях. Загалом проглядаються два підходи до розуміння терміну «договір». Студентам рекомендується детально дослідити доктринальні вчення щодо договору. Для цього потрібно ознайомитись з різноплановими точками зору провідних цивілістів: О.О.Красавчиков, М.М. Сібільов, О.С. Йоффе, В.В. Луць та ін. доречно вказати формальне визначення договору, яка вміщено в ЦК України. Студенти повинні розкрити значення договору та його місце в системі цивільного права взагалі.

Відповідь на друге питання плану має включати в себе поняття, що зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Вказати, що у доктрині права умови договору поділяються на істотні, звичайні та випадкові. Студенти повинні розкрити юридичну природу всіх видів умов договору. Також потрібно навести якомога більше прикладів на кожен вид умов. Доречно вказати, що зміст договору може визначатись і зразковим договором. На відміну від типового він не є обов’язковим для сторін, але має рекомендаційний характер. Наступним етапом роботи є розгляд питання щодо форми договору. Потрібно вказати, що договір може бути укладений у будь-якій форм, якщо законом прямо не встановлена імперативно певна форма. Доречно охарактеризувати письмову та усну форму договору, окремо зауважити, що окремі договору можуть відбуватися шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір можна укласти шляхом мовчазної згоди, але тільки у прямо передбачених законом чи договором випадках. Слід зауважити, що письмова форма більше гарантує права сторін у разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, та буває простою і нотаріально посвідченою. Не варто забувати, що законом уведена додаткова стадія учинення окремих видів право чинів - державна реєстрація, яка здійснюється відповідно до «Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів».

Висвітлюючи третє питання плану, слід вказати, що в доктрині цивільного права існує різнопланова класифікація договорів. Так, наприклад, О.С.Іоффе виділяв дев’ять груп договірних зобов’язань. Тому при розкритті даного питання рекомендується вказати різні думки цивілістів щодо видів договорів. Потрібно надати класифікацію договорів за різними підставами та навести приклад на кожну з них. Студенти повинні вказати на поняття та значення тлумачення договорів. Потреба в тлумаченні умов договору виникає у зв’язку з їх неповнотою або недостатньою якістю у визначенні правової природи та необхідності вибору норм права для врегулювання розбіжностей сторін.

При розгляді останнього питання доречно зауважити, що при тлумаченні умов договору до уваги повинно братися ряд факторів і перш за все конструкції чинного законодавства, місце та характеристика конкретного договору.

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Карабань В.Спонукання до укладання цивільно-правового договору: правозастосовчий та правотворчий аспекти ) // Право України. – 2000.- № 10.–С.24.
 3. Луць В. Договори у підприємницькій діяльності // Право України. – 1992. - № 7. – С. 15.
 4. Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 58.
 5. Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн загальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5
 6. Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3
 7. Еволюція норм договірного права у конкурсному процесі / Н. Барабашова, В. Бондік // Право України. — 2003. — N 11. — С. 45-49.
 8. Банасевич І. Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов’язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2
 9. Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4
 10. Богославець В. Природа договірних правовідносин щодо надання правової допомоги // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6
 11. Приходько В. Місце договору розшуку в системі цивільно-правових договірних зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2
 12. Томчишен С. Підстави для визнання договору неукладеним // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11
 13. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

 

Тема 10. Укладення договору

ПЛАН

Вступ.

 1. Загальний порядок укладання договору.
 2. Особливості укладання договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо.
 3. Укладання договорів через мережу Інтернет.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В межах даної теми слід дати загальну характеристику порядку укладання договору, окреслити особливості укладання договорів на біржах, аукціонах, конкурсах, через мережу Інтернет.

Приступаючи до висвітлення першого питання плану, слід спочатку зазначити, що укладання цивільно-правових договорів зумовлено низкою чинників, що мають правове значення і впливають на формування майбутнього зобов’язання. При цьому варто вказати, що характеристика укладення договору не може бути повною без висвітлення порядку укладання договору. Обов’язково потрібно розкрити питання щодо стадій укладання договору: оферта та акцепт. Особливу увагу при цьому потрібно звернути на пропозицію про укладання договору та вимоги до неї (містить істотні умови договору, підтверджує намір оферента вважати себе зобов’язаним за договором у разі її прийняття, адресована певній особі чи особам). Далі слід розкрити поняття акцепту - відповіді-згоді укласти договір, вказати, що акцепт може бути зроблений шляхом заявлення, шляхом поведінки, шляхом мовчання та шляхом застереження.

У межах другого питання плану слід вказати, що Цивільний кодекс України визначає лише загальні положення щодо укладення цивільно-правового договору. Тому при висвітленні даного пункту плану слід звернутись до нормативно-правових актів: Закону України «Про товарну біржу», «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та ін. обов’язково потрібно вказати на специфіку укладання таких договорів (сторони, предмет, порядок оформлення тощо).

Відповідь на третє питання плану має містити пояснення актуальності питання щодо укладання договорів через мережу Інтернет. Потрібно навести способи укладання правочинів в Інтернеті. Тут дуже важливим є окреслення моменту та порядку укладення договору через мережу Інтернет. Доцільно дати визначення та окреслити специфіку електронного цифрового підпису.

Студенти повинні сформувати загальний висновок. При цьому потрібно його чітко обґрунтувати.

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.
 3. Карабань В.Спонукання до укладання цивільно-правового договору: правозастосовчий та правотворчий аспекти ) // Право України. – 2000.- № 10.–С.24.
 4. Запорожець А. Поняття, сутність та зміст договору приєднання // Право України. – 1991. - № 9. – С. 9.
 5. Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн загальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5
 6. Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3
 7. Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підходи // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2
 8. Банасевич І. Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов’язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2
 9. Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4
 10. Приходько В. Місце договору розшуку в системі цивільно-правових договірних зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2
 11. Томчишен С. Підстави для визнання договору неукладеним // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11
 12. Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1
 13. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 821; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!