Тема 12. Договір купівлі-продажу житлаПЛАН

Вступ.

1. Поняття договору купівлі-продажу житла.

2. Предмет та сторони в договорі купівлі-продажу житла.

3. Зміст, порядок укладання та форма договору купівлі-продажу житла.

4. Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу житла.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору купівлі-продажу у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов'язань та його види. Автор повинен дати поняття договору купівлі-продажу взагалі, та договору купівлі-продажу житла зокрема. Треба розкрити правову ціль даного договору та основні його ознаки.

У другому пункті плану автор повинен дати поняття житла як предмета договору купівлі-продажу житла, розкрити його основні характеристики як об'єкта цивільного права. Далі слід зупинитись на класифікації житла за законодавством України (жило, що знаходиться в державній власності та житло, що знаходиться у приватній власності). Переходячи до характеристики правового положення сторін у договорі купівлі-продажу житла, треба виділити сторону продавця та сторону покупця. Потрібно чітко сформулювати поняття та особливості правового положення продавця та покупця житла. Слід проаналізувати випадки коли продавцем та покупцем є юридична або фізична особа. Розкрити в чому проявляється їх загальна та спеціальна правосуб'єктність.

При написанні третього пункту плану слід чітко визначить зміст, порядок укладання та форму договору купівлі-продажу житла. При чому під змістом слід розуміти юридичний зміст правовідносин, що виникають за договором купівлі-продажу житла (права та обов'язки сторін). Окремо слід запинитись на договорах купівлі-продажу житла з обов’язком його передачі в майбутньому. Важливе значення при укладанні договору купівлі-продажу житла мають засоби забезпечення виконання зобов’язань, тому студент повинен розробити та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання зобов'язань та обґрунтувати свій вибір. Щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу житла потрібно зупинитись на самому процесі укладання цивільно-правового договору купівлі-продажу житла, показати момент оферти та акцептування. Щодо форми договору купівлі-продажу житла слід пам’ятати, що закон встановлює обов'язковість нотаріального посвідчення цих угод.

При висвітленні останнього пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін за договором купівлі-продажу житла та її правові наслідки. Окремо слід зупинитися на формах договірної та позадоговірної відповідальності сторін. Автор повинен розкрити підстави цивільно-правової відповідальності за договором купівлі-продажу житла. Необхідно висвітлити умови недійсності договору купівлі-продажу житла.

Література:

1. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47-48 від 13.03.2003 р.

2. Дудорова Е. Нотариальная форма договора купли-продажи жилого дома (квартиры) и его государственная регистрация //Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 2. — С. 10—13.

3. Абрамова О. Жилье: товар с особым характером //Предпринимательство, хазяйство и право. — 2000. — № 7. — С. 29—30.

4. Толчеев Н. Преимущественное право покупки доли жилого дома (квартиры) //Российская юстиция. — 2000. — № 7. — С. 19—21.

5. Галянтич М. Виникнення та зміст права приватної власності на житло відповідно до новітнього цивільного законодавтсва України //Юридична Україна. — 2003. — № 7. — С. 12—23.

6. Галянтич М. Конституційні засади забезпечення житлових прав і громадян //Юридичний вісник України. — 2003. — № 38. — С. 12.

7. Левик А. Межі здійснення приватної власності на житло: проблеми і перспективи //Право України. — 2001. — № 9. — С. 69—70.

8. Бандурка І. Правові наслідки приватизації житла в Україні //Слобожанщина. — 1998. — № 7. — С. 201—204.

9. Бондар В. Правове регулювання договору найму житла у державному та комунальному фонді соціального використання //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 5. — С. 45—48.

10. Бандурка І. В. Цивільно-правові основи приватизації житла в Україні: Автореф. канд.юрид.наук: (12.00.03) /МВС України; Ун-т внутр. справ. — X., 1998. — 24 с.

11. Житлове законодавство України /Упоряд.: Мельник М. І., Хавронюк М. І. — К.: «А.С.К.», 1998. — 496 с.

12. Новошицький О. Щодо відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору купівлі-продажу //Правничий часопис Донецького університету. — 2001. — № 1. — С. 41—45.

13. Демченко Н. Особливі умови договору купівлі-продажу об'єктів приватизації //Право України. — 1999. — № 11. — С. 49—51.

14. Герасименко О. О. Забезпечення виконання договору купівлі-продажу на стадії його складання //Пробл. правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей. — 2001. — № 1. — С. 242—248.

Тема 13. Договір дарування

ПЛАН

Вступ.

 1. Поняття та юридична характеристика договору дарування.
 2. Сторони договору дарування: їх права та обов’язки.
 3. Договір пожертви як вид дарування.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору дарування у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов'язань. Слід пам’ятати, що договір дарування є різновидом договорів про передачу майна у власність. Треба розкрити правову ціль даного договору, основні його ознаки та суттєві умови. Слід зауважити, що на відміну від інших договорів про передачу майна у власність договір дарування є завжди безоплатним. Договір дарування має відмінні риси від інших договорів на передачу майна у власність та інших правочинів майнового характеру. Студентам потрібно вказати суттєві відмінності. Студенти повинні охарактеризувати істотні умови договору дарування. Окрему увагу автор повинен приділити характеристики такій істотній умові договору як предмет.

У другому пункті плану треба зупинитись на аналізі системи прав та обов'язків сторін у договорі дарування. Права та обов’язки сторін у договорі дарування у загальному зводяться до права дарувальника відчужувати належне йому майно, а при консенсуальності договору дарування - обов’язку виконати своє зобов’язання, а дарувальника до права прийняти дарунок чи від нього відмовитись. Проте є певні особливості, які й слід розглянути більш детально. Для зручності викладення матеріалу курсової роботи потрібно охарактеризувати спочатку права та обов'язки однієї сторони, а потім висвітлити кореспондовані права та обов'язки іншої сторони.

При висвітленні третього пункту плану слід вказати, що договір пожертви - новела у договірному праві України і його змодельовано як субінститут, тобто підвид договору дарування. Студентам потрібно дати легальне визначення договору пожертви, окреслити його предмет, сторони. Важливо висвітлити відмінність договору пожертви від договору дарування. Окремо слід зупинитися на моменті укладення договору. Необхідно також зауважити, що специфічним для договору пожертви є те, що відповідно до цивільного законодавства пожертвував має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до встановленої договором мети.

 

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.
 3. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 4. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
 5. Гриняк А. Спірні питання договорів дарування та довічного утримання як підстав виникнення спільної власності громадян // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Тема 14. Договір ренти.

ПЛАН

Вступ.

 1. Поняття та юридична характеристика договору ренти.
 2. Договір ренти: сторони, зміст, порядок укладання.
 3. Відповідальність сторін у договорі ренти.

 

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору ренти у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов'язань. Автор повинен дати легальне визначення договору ренти. Треба розкрити правову ціль даного договору та основні його ознаки. Потрібно зазначити, що за своєю юридичною характеристикою договір ренти наближається до реальних договорів, оскільки для його укладення обов’язковою є передача майна. Цікавим є питання щодо визначення чи є договір ренти одностороннім чи двостороннім. Студентам варто виробити власну точку зору та надати їй обґрунтування. Зокрема договір ренти є відплатним. Внаслідок своєї від платності договір ренти наближається до договору купівлі-продажу, довічного утримання, міни. Тому варто провести паралелі між цими договорами.

При написанні другого пункту плану слід чітко визначить зміст, порядок укладання та форму договору ренти. При чому під змістом слід розуміти юридичний зміст правовідносин, що виникають за договором ренти (права та обов'язки сторін). Варто вказати, що сторони в договорі ренти персоніфіковані (одержувач ренти та платник ренти), потрібно вказати, хто може бути одержувачем ренти, а хто платником. Щодо порядку укладення договору ренти потрібно зупинитись на самому процесі укладання цивільно-правового договору ренти, показати момент оферти та акцептування. Та потрібно зауважити, що оферта повинна містити істотні умови договору ренти (предмет, рента, строк). Момент укладення договору ренти є момент його нотаріального посвідчення або, відповідно, момент державної реєстрації. Студентам потрібно вказати, що в юридичній літературі вказуються різні думки щодо моменту укладання договору ренти, наприклад - досягнення згоди про передачу майна тощо. Щодо форми договору слід пам’ятати, що закон встановлює обов'язковість нотаріального посвідчення цих угод, незалежно від того яке майно відчужується під виплату ренти.

При висвітленні останнього пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін за договором ренти та її правові наслідки. Автор повинен розкрити підстави цивільно-правової відповідальності за договором ренти. Необхідно висвітлити умови недійсності договору ренти та підстави звільнення від відповідальності за порушення умов договору ренти.

 

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 3. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
 4. Силенно Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.
 7. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.
 8. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.
 9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.
 10. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.

 

Тема 15. Договір лізингу

ПЛАН

 Вступ.

1. Поняття та ознаки договору лізингу.

2. Істотні умови за договором лізингу.

3. Права та обов'язки сторін за договором лізингу.

4. Цивільно-правова відповідальність сторін за договором лізингу.

 Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору лізингу у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов'язань та його види. Слід пам’ятати, що договір лізингу є різновидом орендних правовідносин. Автор повинен проаналізувати схожість та відмінність договору лізингу від близьких договорів. Треба розкрити правову ціль даного договору, основні його ознаки. Крім цього в цьому пункті слід дати класифікацію видам договору лізингу за законодавством України. Слід мати на увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу діють норми спеціального Закону України «Про фінансовий лізинг».

У другому пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови за договором лізингу. Так під істотними умовами при написанні курсової роботи слід вважати предмет, строк та ціну (лізингові платежі). Окрему увагу автор повинен приділити характеристики такій істотній умові договору лізингу як предмет. Автор повинен пам’ятати, що предметом договору лізингу є не споживана річ віднесена до основних фондів. Щодо строків у договорі лізингу, то тут студент повинен визначити момент початку строку та його закінчення, виділити різновиди договору лізингу у зв'язку з строком дії договірних відносин. При висвітленні питання про лізингові платежі автор повинен проаналізувати види платежів за договором лізингу, порядок їх сплати та особливості.

У третьому пункті плану треба зупинитись на характеристиці прав та обов'язків сторін за договором лізингу як змісту правовідношення. Необхідно визначити права та обов'язки третіх осіб у лізингових зобов’язаннях. У цьому ж пункті слід розглянути правові гарантії реальності прав та обов'язків сторін.

При висвітленні останнього пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін та третіх осіб за договором лізингу. Окремо слід зупинитися на формах договірної та позадоговірної відповідальності сторін. Автор повинен розкрити підстави цивільно-правової відповідальності за договором поставки. Необхідно висвітлити умови недійсності договору поставки та її правові наслідки.

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Барабаш А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов'язань //Право України. — 2002. — № 12. — С. 65—70.
 3. Барабаш А. Про підстави виникнення та зміст лізингових зобов'язань    // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 10. — С. 34—37.
 4. Трофімова О. Поняття, цілі та засоби державного регулювання лізингової діяльності //Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», 11 —14 лют. 2003 р., Львів, нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. фак. — Львів, 2003. — С. 310—312.
 5. Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп на засадах фінансового лізингу //Банківська справа. — ДЮЗ. — № 3. — С. 72—77.
 6. Трофімова О. В. Основні підходи до визначення поняття лізингу та їх закріплення в законодавстві України //Проблеми кодифікації законодавства України: Тези доп. і наук, повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 14 трав. 2003 р.). — К., 2003. — С. 123—126.
 7. Барабаш А Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання //Право України. — 2003. — № 5. — С. 57—61.
 8. Якубовський І. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — №8. — С. 41—8. Барабаш А. Лізинг як об'єкт оподаткування, особливості правового регулювання //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 7. — С .18—20.
 9. Рябко Л. Правова природа договору лізингу //Право України. — 2000. — № 1. — С. 70—72.
 10. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань //Предпринимательство, хазяйство и право. — 2000. — № 4. — С. 21—27.
 11. Барабаш А. Правове регулювання лізингу в банківській діяльності (проблемні питання) //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 5. — С. 25—27.
 12. Кисіль С. Типовий договір лізингу //Предпринимательство, хазяйство и право. — 2000. — № 11. — С. 21—30.
 13. Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб'єктів //Право України. — 2001. — № 2. — С. 76—79.
 14. Косик С. Договір фінансового лізингу //Вісник законодавства України. — 2002. — № 20. — С. 39—41.
 15. Кисіль С. Лізинг в Україні: проблемні аспекти становлення та розвитку //Юридичний вісник України. — 2001. — № 28. — С. 21—24. (Інформаційно-правовий банк).
 16. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань //Предпринимательство, хазяйство и право. — 2000. — № 6. — С. 12—16.
 17. Слов'янська Н. Впровадження лізингових відносин в Україні //Банківська справа. — 1999. — № 4. — С. 19—21.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 831; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!