Тема 6. Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: сучасний стан та перспективи.ПЛАН

Вступ.

 1. Поняття та загальні положення про іпотеку.
 2. Види іпотеки.
 3. Права та обов’язки сторін іпотеки.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність даної теми у світлі норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим боргом та іпотечні сертифікати» та ін. Також варто вказати необхід­ність регулювання іпотеки за цивільним законодавством України та ступень розробки даної проблематики в юридичній літературі.

Іпотека - новий інститут зобов’язального права України, що тільки отримав належне позитивне регулювання. Тому він активно розвивається і застосовується. При розгляді першого питання рекомендується проаналізувати понят­тя іпотеки, яке міститься в Цивільному кодексі України та вказати, що найбільш детально ці відносини врегульовано Законом України «Про іпотеку», де вона містить ще одне більш розгорнуте легальне визначення. Обов’язково потрібно вказати нормативно-правову базу, яка регулює іпотечні відносини в Україні (ЦК України, ГК України, Закону України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим боргом та іпотечні сертифікати», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю та інші нормативно-правові акти»). Студентам слід розкрити основні положення щодо іпотеки: підстави виникнення іпотеки, сторони в іпотеці, підстави припинення іпотеки, державна реєстрація іпотеки, предмет іпотеки.

Викладаючи друге питання, слід визначити види іпотеки. Характеризуючи види іпотеки, слід вказати, що інститут іпотеки є досить різноманітним, і законодавство окремих держав містить своєрідні види іпотек, що виникають на підставі закону або договору. Так Закон України «Про іпотеку» розрізняє попередню та наступну іпотеку. Студентам потрібно детально проаналізувати кожен з цих видів. Вказати, що законодавчо передбачені й особливості іпотеки нерухомого майна майнового поручителя. Однорядна класифікація може бути проведена в залежності від предмета іпотеки (земельна ділянка, об’єкт незавершеного будівництва, квартира, будинок тощо). Види іпотеки можна класифікувати й за іншими ознаками, наприклад, залежно від підстав виникнення тощо. Студенти на свій розсуд можуть надати різні класифікації іпотеки.

 В третьому питанні доцільно зазначити, що іпотека породжує певні права та обов’язки сторін. Також необхід­но вказати, на обов’язки та права іпотекодавця та права і обов’язки іпотекодержателя. При цьому доцільно досить широко розкрити сутність прав та обов’язків сторін.

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.
 3. Закон України "Про іпотеку" // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст. 313.
 4. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // Офіційний вісник України, 2003, № 30, ст. 1526.
 5. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.
 6. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 7. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
 8. Силенно Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.
 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 10. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.
 11. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.
 12. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.
 13. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.
 14. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.
 15. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.77.
 16. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні / А. Ковальчук // Право України. — 2002. — N 9. — С. 64-68.
 17. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.
 18. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. — 2005. — N 12. — С. 40-44.
 19. Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні / В. Малий // Право України. — 2005. — N 3. — С. 39-43.

Тема 7. Іпотечний договір

ПЛАН

Вступ.

 1. Загальна характеристика іпотечного договору.
 2. Істотні умови іпотечного договору.
 3. Права та обов’язки сторін.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті студент повинен дати загальну характеристику іпотечного договору. Слід пам’ятати, що іпотечний договір укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Треба показати правову ціль даного договору, основні його ознаки. Слід мати на увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу правовідносини по іпотечному договору регулюються Законом України «Про іпотеку».

У другому пункті плану потрібно охарактеризувати істотні умови іпотечного договору (зміст та розмір основного зобов’язання, строк і порядок його виконання, предмет іпотеки та ін.). Досить детально потрібно охарактеризувати істотні умови договору. Та вказати, що у разі відсутності в іпотечному договорі однієї з істотних умов він вважається неукладеним. Слід зазначити, що іпотечний договір може містити й інші положення, зокрема, визначення вартості предмета іпотеки, посилання на документ, що підтверджує право власності іпотекодавця на предмет іпотеки, визначення способу звернення стягнення на предмет іпотеки тощо. Обов’язково потрібно вказати, що зміни і доповнення до іпотечного договору підлягають нотаріальному посвідченню.

В третьому питанні доцільно зазначити, що іпотечний договір породжує певні права та обов’язки сторін. Також необхід­но вказати, на обов’язки та права іпотекодавця та права і обов’язки іпотекодержателя. При цьому доцільно досить широко розкрити сутність прав та обов’язків сторін.

       В кінці роботи студенти повинні зробити висновок .

Література:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1090; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!