Варіанти тем курсових робіт, що виконуються по Особливій частині курсу «Цивільне право»Тема 1. Правова природа зобов’язання

ПЛАН

Вступ.

 1. Поняття «зобов’язання» та «зобов’язальне право»
 2. Елементи зобов’язання.
 3. Види зобов’язань.
 4. Підстави виникнення та припинення зобов’язань.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У вступній частині варто викласти актуальність та ступень розробки проблематики правової природи зобов’язання в юридичній літературі.

Викладаючи перше питання, рекомендується наголосити на тому, що методологічно вивчення зобов’язань та їх видів для формування професійного юриста приблизно має таке ж значення, як і речей та їх класифікація. Студентам варто обґрунтувати значення зобов’язання, окреслити легальне визначення зобов’язання як цивільно-правової категорії. Наступним кроком є правовий аналіз легального визначення зобов’язання, який надасть можливість виділити формалізовані ознаки зобов’язання. Доцільно розкрити сутність цих ознак, надати їм юридичну характеристику. Доречно буде зауважити на те, що відмінність зобов’язань від правовідносин власності виявляється в їх призначенні та механізмі забезпечення. При розкритті даного пункту не можна оминути увагою елементи зобов’язання. Так потрібно вказати, що у доктрині зобов’язального права виділяються елементи зобов’язання, які побудовані за класичною схемою елементів цивільних правовідносин: суб’єкти, об’єкти та юридичний зміст зобов’язання. Потрібно розкрити кожний з елементів зобов’язання.

При аналізі другого питання слід зазначити, що поділ зобов’язань на види має практичне та теоретичне значення. Здебільшого в основу класифікації зобов’язань покладено позитивне законодавство та його систематика. При цьому доречно вказати, що класифікація зобов’язань та її критерії давно дискутуються в юридичній літературі. Позиції авторів мають історично детермінований характер. Доречно дослідити це питання, використовуючи думки різних науковців, наприклад О.Пушкіна, С. Аскназія, О. Йоффе, Ю. Романця, Р. Шишки та інших.

Викладаючи третє питання, доцільно зазначити, що зобов’язання виникають із юридичних фактів. Вони окремо або у певній сукупності і є підставами виникнення зобов’язань. Студентам потрібно вказати підстави виникнення зобов’язань (договори, інші правочини, створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, заподіяння майнової та моральної шкоди, делікти, інші юридичні факти) та розкрити їх зміст. Потрібно особливу увагу звернути на те, що до інших юридичних фактів відносяться й адміністративні акти, хоча вони мають обмежений характер і використовуються при розпорядженні державною чи комунальною власність.

Студенти повинні зробити обґрунтований висновок.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47-48 від 13.03.2003 р.
 2. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.
 3. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 4. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
 5. Силенно Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 7. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.
 8. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.
 9. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.
 10. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.
 11. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.
 12. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.
 13. Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.
 14. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.
 15. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.
 16. Еволюція цивільно-правового регулювання зобов'язань з гри і парі / Н. Майданик // Право України. — 2005. — N 1. — С. 109-112.
 17. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.
 18. Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента / П. Гуйван // Право України. — 2004. — N 6. — С. 36-39.
 19. Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 585; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!