Тема № 22 Право на свободу та особисту недоторканість: цивільно-правовий аспект.ПЛАН

Вступ.

1. Місце права на свободу та особисту недоторканість в системі особистих немайнових прав.

2. Свобода фізичної особи як особисте немайнове благо.

3. Право на особисту недоторканість.

Висновки.

В першому питанні перш за все слід вказати на те, що право на свободу та право на особисту недоторканість віднесені до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. Варто в першу чергу, дати коротку характеристику особистим немайновим правам фізичної особи та визначити місце й значення права на свободу та особисту недоторканість в системі особистих немайнових прав.

 В наступному питанні необхідно зазначити, що свобода фізичної особи - особисте немайнове благо. Замах на свободу передбачає насильницьку заборону особі залишати визначене місце або позбавлення особи можливості все зробити самостійно. Потрібно детально розкрити право на свободу, звернути увагу на таку форму втручання в права людини та свободу як фізичний і психічний тиск, втягування у вживання наркотичних чи психотропних засобів. Такі дії можуть спричиняти як кримінальну, адміністративну, так і цивільно-правову відповідальність.

В третьому питанні курсової роботи варто дати характеристику праву на особисту недоторканість. Треба увагу звернути на те, що фізичне покарання батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не допускається.

При розгляді даного питання слід вказати, що користуючись за життя правом на особисту недоторканість, фізична особа не позбавлена права на повагу до її пам’яті після настання фізіологічної смерті. Доречно при написанні курсової роботи ознайомитись із Законом України «Про трансплантацію органів і інших анатомічних матеріалів людини».

       Студенти повинні підсумувати викладений матеріал та зробити обґрунтований висновок.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.

2. Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Співак В.М. Цивільне право Украї­ни. Загальна частина . - К.: Наукова думка. - 2000.

3. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

4. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.

5. Ромовська Зореслава Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.

6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.

7. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 2 За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 392 с.

8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.

9. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для сту­дентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов, М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. - Харків: Право, 2000.

10. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації / Р. Стефанчук // Право України. — 1999. — N 10. — С. 16-19.

11. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві / Р. Стефанчук // Право України. — 1999. — N 1. — С. 85-89.

12. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні / О. Кравчук // Право України. — 2005. — N 5. — С. 125-128.

13. Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 9

 

Тема № 23 Право на інформацію в Україні: цивільно-правовий аспект.

ПЛАН

Вступ.

  1. Категорія «інформація» в цивільному праві України.
  2. Право особи на інформацію.
  3. Інформація про особу.

Висновок.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Розкриваючи перше питання, необхідно проаналізувати норми Закону України «Про інформацію». Варто розкрити поняття «інформація», вказати на різновиди інформації. Окреслити значення та сутність інформації.

Розгляд подальших питань базується на аналізі норм ЦК України та Закону України «Про інформацію». При цьому, відповідаючи на друге питання, слід визначити, що право на інформацію містить можливості вільного збирання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Треба акцентувати увагу на гарантіях, які забезпечують право на інформацію: вільний доступ суб’єктів інформаційних відносин до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музичних фондів, створення механізму здійснення права на інформацію тощо). Потрібно вказати випадки, коли право на інформацію фізичної особи може бути обмежено.

Розкриваючи третє питання, слід звернути увагу, що спеціальний режим встановлюється для інформації про особу. Потрібно розкрити понятійну категорію «інформація про особу», вказати, які відомості є особистими даними про особу.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.

2.Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради// ВВР. – 1992. – № 48. – Ст.. 650.

3.Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Співак В.М. Цивільне право Украї­ни. Загальна частина . - К.: Наукова думка. - 2000.

4.Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

5.Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.

6.Ромовська Зореслава Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.

7.Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.

8.Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 2 За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 392 с.

9.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.

10. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для сту­дентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов, М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. - Харків: Право, 2000.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1382; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!