Тема 17. Правочин як правомірна дія та юридичний фактПЛАН

Вступ.

1. Поняття та види правочинів.

2. Умови чинності правочинів.

3. Недійсні правочини.

4. Правові наслідки визнання правочинів недійсними.

 Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми в світлі Цивільного Кодексу України та його відповідності принципам приватного права. Також необхідно вказати значимість інституту правочину при регулюванні цивільного обороту та ступінь розробленості цієї тематики в науці цивільного права.

Для розкриття першого питання студентам рекомендується дати легальне визначення правочину, відповідно до нового ЦК України, вказати ознаки правочину, проаналізувати співвідношення понять «воля» і «волевиявлення», а також дати характеристику поняттям «мета» і «підстава» правочину. Далі слід звернути увагу на класифікацію правочинів, вказати її необхідність та розглянути окремі види правочинів за відповідними критеріями поділу, спираючись на норми цивільного законодавства та положення, що склалися в науці цивільного права.

При розгляді другого питання рекомендується проаналізувати за­гальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, відповідно до положень нового ЦК України, розкрити сутність пре­зумпції правомірності правочину. Далі студентам слід звернути увагу на питання, пов'язані з державною реєстрацією правочинів і місцем вчи­нення правочину.

В третьому питанні студентам доцільно дати загальну характеристику недійсним правочинам, яка повинна включати поняття та юридичну характеристику недійсних правочинів, їх класифікацію, момент недійс­ності правочинів. Далі рекомендується вказати види недійсних правочи­нів відповідно до нового ЦК України, дати визначення нікчемного та оспорюваного правочину, дати характеристику окремим складам нікче­мних та оспорюваних правочинів, розглянути фіктивні та удавані правочини. Окреме місце слід виділити підставам визнання нікчемних правочинів дійсними судом.

Викладаючи четверте питання, стденту варто проаналізувати правові наслідки недійсності правочину, розглядаючи двосторонню реституцію як основний правовий наслідок та відшкодування збитків і моральної шкоди як додаткові правові наслідки.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. //ВВР України. — 1996. — № 39. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ //Голос Украї­ни. _ № 45/6 від 12.03.2003; № 47—48 від 13.03.2003.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику а справах про визнання угод недійсними» № 3 від 28.04.78 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 13 від 25.12.92; № 15 від 25.05.98.

4. Абрамов В. А. Сделки и договоры: Комментарии. Разъяснения. — М.:Ось-89. - 2001.

5. Кучер В. Поняття протиправної нікчемних правочинів за проектом Цивільного Кодексу України //Підприємництво, господарство і право —2002. —№10.

6. Кучер В. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства України //Підприємництво, господарство і право — 2004. — №1.

7. Матвеев И. В. Правовая природа недействительных сделок. — М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002.

8. Хейфец Ф С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. — М.: Юрайт, 2000.

9. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом УРСР // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

10. Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України. — 2002. — N 11. — С.103.

11. Ариванюк Т. До питання по укладення угод за участю подружжя // Право України. – 2001. - №9. – С.61.

12. Операції банку та класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності / І. Безклубий // Право України. — 2002. — N 6. — С. 57-61

13. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок / В. Кучер // Право України. — 2003. — N 12. — С. 106-110.

14. Частина підприємства як об'єкт цивільно-правових правочинів / С. Кривобок // Право України. — 2005. — N 8. — С. 36-40.

15. Проблемні питання визнання недійсними правочинів боржника у процедурі неспроможності (банкрутства) / О. Степанов // Право України. — 2004. — N 12. — С. 44-47.

16. Практичні аспекти нотаріального посвідчення правочинів / Н. Безсмертна // Право України. — 2006. — N 3. — С. 56-58.

17. Коморний О. Правова природа угод про розділ продукції // Право України. – 2002. - №4. – С.43.

18. Семчик О. Щодо неоподатковуваного мінімуму доходів громадян // Право України. – 2001. - №12. – С.135.

19. Інститут реституції у міжнародному праві: історія становлення / А. Дмитрієв // Право України. — 2002. — N 10. — С. 133-136.

20. Таш’ян Р. Односторонній правочин та договір - дві частини цілого //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 72.

21. Бірюков В. Письмові правочини за законодавством Польщі (від традиційних до електронних) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 986; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!