Тема 13. Об’єкти цивільних прав.ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та ознаки об’єкта цивільних прав.

2. Оборотоздатність та види об’єктів цивільних прав.

3. Майнові комплекси. Підприємство як об’єкт цивільних прав.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах даної теми має бути розкрита роль та загальні положення щодо об’єктів цивільних прав, з’ясована сутність та юридична характеристика кожного з них.

Розпочати роботу слід з визначення поняття об’єкта цивільного права, яке є досить дискусійним у цивілістиці. Насамперед слід зазначити, що в теорії зустрічаються такі поняття як «об’єкт права», «об’єкт цивільно-правового регулювання», «об’єкти цивільних правовідносин», «об’єкти суб’єктивних цивільних прав». Доречно було б ознайомитись з доктринами, які існують в цивільному праві і стосуються розуміння поняття об’єкта цивільних прав. На підставі дослідженого матеріалу студенти повинні чітко окреслити ознаки або риси, якими характеризуються об’єкти цивільного права. Оскільки поняття об’єкта цивільних прав не знайшло свого законодавчого закріплення, то воно є суто теоретичним. Саме тому студенти повинні ознайомитись з досить широким колом додаткової літератури та виокремити своє розуміння об’єкта цивільного права.

Відповідь на друге питання плану повинна містити розгорнуту характеристику видів об’єктів цивільних прав. Але, в першу чергу, слід зупинити свою увагу на тому, що не всі об’єкти цивільних прав можуть вільно обертатися в цивільному обороті. І тому потрібно окреслити критерії оборотоздатності об’єктів (обертаються вільно, вилучені з цивільного обороту, обмежено оборотоздатні). Доцільно на кожен вид оборотоздатності навести якомога більше прикладів. Обов'язково слід звернути увагу на види об’єктів цивільного права. У юридичній літературі наводиться кілька класифікацій об’єктів цивільних прав. Потрібно дослідити якомога більше підстав для класифікації та розкрити сутність видів цивільних прав.

Третє питання плану має містити вказівку, що майном, як особливим об’єктом вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Використовуючи додаткову літературу потрібно проаналізувати майно як особливий об’єкт цивільних прав. Таку детальну характеристику варто надати й підприємству як єдиному майнову комплексу, розкрити його сутність та призначення.

У заключній частині роботи студенти повинні зробити обґрунтовані висновки щодо розглянутої проблематики, висловити свою думку щодо загальної наукової думки та доктринальній розробці цих питань.

 

                                                      ЛІТЕРАТУРА:

  1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
  2. Будзилович І., Юрченко А. Чи можна вважати майном земельну нерухомість України? // Право України. – 1999.- № 11.–С.45.
  3. Носік В. Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000.- № 3.–С.48.
  4. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики / І. Безклубий // Право України. — 2001. — N 9. — С. 33-38
  5. Речові права на нерухоме майно за законодавством України / О. Клименко // Право України. — 2004. — N 9. — С. 71-76.
  6. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України / Е. Грамацький // Право України. — 2003. — N 10. — С. 108-113.
  7. Демчук А. Складське свідоцтво як об’єкт цивільного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2
  8. Коструба А. Юридична сутність коносаменту // Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № 2

 Тема 14. Цінні папери як об’єкт цивільного права України

ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та види об'єктів цивільних прав.

2. Поняття та правова природа цінних паперів.

3. Види цінних паперів за законодавством України.

4. Передача прав на цінні папери.

Висновки.

У вступній частині доцільно обґрунтувати актуальність теми у світлі Цивільного Кодексу України, вказати ступень розроб­ки даної проблематики в юридичній літературі.

Викладаючи перше питання варто дати визначення об'єкта цивільних прав, дати характеристику видам об'єктів цивільних прав, згідно з поло­женнями Цивільного Кодексу України.

При розгляді другого питання доцільно проаналізувати поняття цін­ного паперу, відповідно до положень Цивільного Кодексу України та Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», правову природу цінного паперу як майнового права.

Для розкриття третього питання рекомендується розглянути групи цінних паперів та дати характеристику кожному виду цінних паперів, відповідно до положень Цивільного Кодексу України та Закону України «Про цінні папери та фондову біржу».

При аналізі четвертого питання варто розглянути правила передання прав за цінними паперами на пред'явника, за іменними цінними папера­ми та за ордерними цінними паперами.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. //ВВР  Укра­їни. — 1996. — № 39. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ГУ //Голос Украї­ни. — № 45—46 від 12.03.2003; № 47—48 від 13.03.2003.

3. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» //ВВР Укра­їни. — 1991. — № 38. — Ст. 508.

4. Закон України «Про обіг векселів в Україні» //ВВР України. — 2001. —№24. —Ст. 128.

5. Цивільне право України. Ч. 1 /За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 864 с

6. Мирославський С. Щодо питання про визначення поняття «цінні папери» //Підприємництво, господарство і право — 2002. — № 12.

7. Мозговая О. Еще раз о юридической природе ценных бумаг //Підприємництво, господарство і право — 2002. — № 9.

8. Старинський М. Щодо питання про поняття «вексель» //Підприємництво, господарство і право — 2002. — № 12.

9. Гнатів О. Цікало В. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

10. Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

11. Захист інформації як елемент правового регулювання обігу цінних паперів: практика зарубіжного законодавства / Л. Панова // Право України.— 2000.— N12.— С. 113-116.

12. Чанкін А. Правове регулювання обігу цінних паперів: деякі проблеми // Право України. – 1991. - № 9. – С. // Право України. – 1991. - № 11. – С. 1.

13. Телятник Л. Правовий аналіз цінних паперів як засіб грошового обігу, або позичкового капіталу // Право України. – 1997.- № 3.–С.23.

14. Єфімов О. Право векселедержателя у разі неакцепту чи неплатежу за векселем // Право України. – 1998.- № 6.–С.14.

15. Онуфрієнко О. Особливості похідних способів набуття права власності на цінні папери // Право України. – 2000.- № 2.–С.33.

16. Ромашко О., Грищенко А. Запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів: актуальні проблеми // Право України. – 2000.- № 5.–С.85.

17. Бірюков В. Деякі колізії у законодавстві України про цінні папери // Право України. – 2000.- № 5.–С.89.

18. Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. - № 9. – С.33.

19. С.Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України. – 2002. - №2. – С.47.

20. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики / І. Безклубий // Право України. — 2001. — N 9. — С. 33-38

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 956; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!