Тема 5. Цивільно-правове становище неповнолітніх за цивільним законодавством УкраїниПЛАН

Вступ.

1. Поняття неповнолітньої особи в цивільному праві.

2. Цивільна правоздатність неповнолітніх осіб.

3. Цивільна дієздатність неповнолітніх осіб та її види за цивільним законодавством України.

4. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх осіб за законодавством України.

Висновки.

 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність даної теми у світлі нового Цивільного Кодексу України. Також варто вказати необхід­ність регулювання правового становища неповнолітніх за цивільним законодавством України та ступень розробки даної проблематики в юридичній літературі.

При розгляді першого питання рекомендується проаналізувати понят­тя фізичної особи і, відповідно до встановлених нормами Цивільного Кодексу України вікових меж, дати визначення неповнолітньої особи.

Викладаючи друге питання, слід визначити поняття цивільної правоздатності, її обсяг, види, момент її виникнення та припинення, особливості цивільної правоздатності неповнолітніх осіб.

В третьому питанні слухачам доцільно проаналізувати поняття та складові елементи цивільної дієздатності фізичної особи. Також необхід­но вказати, що цивільна дієздатність неповнолітніх носитиме неповний характер, та проаналізувати її зміст, звернувши увагу на правочиноздатність та деліктоздатність.

В четвертому питанні слід дати характеристику цивільної відповідальності неповнолітньої особи за шкоду, завдану нею іншій особі, та за порушення договору, укладеного нею самостійно або за згодою її закон­них представників.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. //ВВР України. — 1996. — № 39. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ //Голос Украї­ни. — № 45—46 від 12.03.2003; № 47—48 від 13.03.2003.

3. Цивільне право України. Ч. 1 /За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 864 с.

4. Правове положення неповнолітніх в Україні: Зб. норм, актів /Уклад. В. А. Кройтор. — X.: Еспада, 2002.

5. МихееваЛ. Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование: Учеб.-практ. пособие /Под ред. Р. П. Мананковой. — М.: Палеотип, 2002.

6. Андросюк І До питання про кредитну дієздатність неповнолітніх //Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 7.

Тема № 6. Юридична природа індивідуалізації фізичних осіб як учасників цивільних правовідносин.

ПЛАН

Вступ.

1. Категорія індивідуалізації фізичної особи.

2. Ім’я та місце проживання фізичної особи як визначальні ознаки індивідуалізації фізичної особи.

3. Інші ознаки індивідуалізації фізичної особи.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах даної теми має бути розкрита поняття та правове значення індивідуалізації фізичної особи, найбільшу увагу потрібно приділити імені та місцю проживання фізичної особи.

Розпочати роботу слід з визначення поняття індивідуалізація фізичної особи. При цьому потрібно детально окреслити ознаки, які ідентифікують особу, дозволяють вирізнити її серед інших. Засоби індивідуалізації можуть бути необхідними та факультативними. Потрібно на конкретному прикладі розкрити ці види. Необхідно вказати значення індивідуалізації фізичної особи.

Відповідь на друге питання плану повинна містити розгорнуту характеристику однієї з головних індивідуалізаційних ознак - імені фізичної особи. Адже через ім’я фізичної особи досягається персоніфікація правовідносин. Бажано наголосити на тому, що ім’я має соціальне, психологічне і правове значення. Обов'язково слід звернути увагу на те, що ім’я особи, яка є громадянином України складається з прізвища, власного імені та по батькові також при здійсненні окремих цивільних прав фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім або діяти без зазначення імені. У відповіді слід здійснити комплексну оцінку значення місця проживання фізичної особи. Необхідно розкрити основний зміст цієї ознаки. Вказати, що місце проживання в ЦК України максимально деталізується. При цьому треба зазначити, що законодавство встановлює певні обмеження для вибору свого місця проживання (особи від 10 до 14 років, особи, які не досягли 14 років, недієздатна особа). По закінченню розгляду даного питання потрібно наголосити на правових наслідках, які спричиняє місце проживання фізичної особи.

У заключному питанні плану необхідно виокремити інші ознаки індивідуалізації фізичної особи: громадянство, вік, сімейний стан, стать, стан здоров’я, професія. Потрібно дати характеристику кожній із ознак та зазначити їх значення.

       По завершенню роботи студенти повинні сформулювати ґрунтовний висновок щодо поняття, значення та сутності індивідуалізації фізичної особи, яка найбільш виявляється через її дієздатність, при обмеженні правоздатності і через неї. Вона зумовлює індивідуальне правове становище фізичної особи.

 

Література:

 1. Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. Х.: «Основа», 1996.
 2. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.
 3. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 4. Загальна теорія цивільного права / За ред. О.А.Підопригори. - К., 1991.
 5. Музика Л.А. Цивільне право України: Посібник. - К.: Прецедент, 2006. - 218 с.
 6. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
 7. Силенно Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.
 8. Ромовська Зореслава Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.
 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 10. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.
 11. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 1 / Р. Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О. Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 176 с.
 12. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 2 За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 392 с.
 13. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.
 14. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.
 15. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.
 16. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для сту­дентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов, М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. - Харків: Право, 2000.
 17. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.
 18. Головашевич А. К вопросу о правосубъектности физических лиц // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5
 19. Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2
 20. Мічурін Є. Співвідношення обмежень майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 947; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!