Тема № 3 Принципи цивільного права УкраїниПЛАН

Вступ.

1. Характеристика загальноправових принципів.

2. Поняття та значення принципів у цивільному праві.

3. Правова характеристика окремих принципів цивільного права України.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 

У вступній частині варто викласти актуальність та ступень розробки проблематики принципів в юридичній літературі.

Викладаючи перше питання, рекомендується дати характеристику таким загальноправовим принципам, як принцип демократизму, гумані­зму та законності.

При аналізі другого питання слід визначити поняття, перелік та вка­зати значення принципів в цивільному праві як основних засад цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Насамперед, принципи цивільного права застосовуються у випадках, якщо є прогалини в цивіль­ному законодавстві і виникає необхідність в застосуванні аналогії права. При цьому слід акцентувати увагу на тому, що для регулювання суспіль­них відносин, не врегульованих конкретною нормою цивільного права, застосовуються основні засади цивільного законодавства, тобто, принци­пи цивільного права.

Викладаючи третє питання, доцільно дати характеристику свободи договору як принципу цивільного права України. Слід зазначити, що цей принцип передбачає свободу суб'єктів цивільного права як у виборі пар­тнерів за договором, так і в виборі виду договору і умов, за якими він буде укладений.

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. //ВВР України. — 1996. — № 39. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ //Голос Украї­ни. № 45—46 від 12.03.2003; № 47—48 від 13.03.2003.

3. Цивільне право України Ч. 1 /За ред. О. В. Дзери Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 864 с.

4. Гражданское право Украины /Под ред. Пушкина А. А. — X.: Осно­ва, 1996.

5. Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. — М.: Лекс-Книга, 2002.

6. Свердлик Г. Д. Принципы советского гражданского права. — Красноярск, 1985.

7. Шевченко Я. М. Загальні принципи і структура Цивільного кодек­су України //Концептуальні питання створення нового Цивільного коде­ксу України. — К., 1992. — С. 24—26.

 

Тема 4. Захист цивільних прав та обов’язків.

ПЛАН

Вступ.

1. Загальна характеристика охорони та захисту цивільних прав та обов’язків.

2. Способи захисту цивільних прав та обов’язків.

3. Порядок захисту цивільних прав та обов’язків.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В межах даної теми слід дати загальну характеристику охорони та захисту цивільних прав та обов’язків, окреслити способи захисту та порядок реалізації захисту. При розкриття даної теми потрібно ретельно дослідити доктринальна вчення, періодичні видання.

Приступаючи до висвітлення першого питання плану, слід спочатку чітко окреслити правову природу охорони та захисту цивільних прав та обов’язків. В першу чергу, потрібно визначити мету охорони цивільних прав та обов’язків. Наголосити на тому, що право на охорону та захист мають двоїстий характер, оскільки розглядаються одночасно і у якості права, і як гарантія. Дослідивши призначення охорони та захисту цивільних прав та обов’язків варто з’ясувати семантику понять «охорона цивільних прав» та «захист цивільних прав» та зробити співвідношення понять. Слід зауважити, що у науковій літературі питання про співвідношення понять правового захисту й охорони викликає ряд дискусій. Тому при написанні курсової роботи потрібно ознайомитись з декількома підходами науковців до цього питання. Студенту варто ретельно дослідити зазначені погляди і сформулювати власну думку та бачення даного питання.

Особливу увагу потрібно звернути на реалізацію права на охорону, яка здійснюється за рахунок широкого інструментарію, наприклад, заходи щодо попередження порушення прав.

У межах другого питання плану слід спочатку зазначити, що реалізація права на захист цивільних прав відбувається через застосування визначених способів захисту, передбачених ЦК України. При цьому варто звернути увагу на розмаїття способів захисту цивільних прав та законних інтересів, охарактеризувати кожен з них. Особливу увагу потрібно звернути на судовий захист, адже він є одним з основних способів. Але варто підкреслити, що хоча судовий захист порушених прав переважає він є далеко не єдиним. Потрібно підсумувати все вище зазначене та сформулювати висновок щодо сутності способів захисту цивільних прав.

Висвітлюючи третє питання плану, слід вказати, що загальної норми, яка закріплює порядок захисту цивільних прав ЦК України не встановлює, але виходячи з аналізу розділу 3 ЦК України можна виокремити наступні порядки: судовий порядок, нотаріальний порядок та самозахист. Студентам потрібно охарактеризувати кожен із зазначених порядків захисту цивільних прав. При розкритті правової природи самозахисту, в першу чергу, потрібно дати його визначення та окреслити ознаки, варто звернутися до основних теоретичних конструкцій самозахисту. Для цього необхідно ознайомитись з думками цивілістів, наприклад Грибанова В., Усенка М., Брагінського М., Стоякіна Г. та інших.

Студенти повинні сформувати загальний висновок. При цьому потрібно його чітко обґрунтувати.

ЛІТЕРАТУРА:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 749; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!