Тема 2. Сфера дії цивільного законодавстваПЛАН

Вступ.

1. Сутність та систематизація цивільного законодавства.

2. Види джерел цивільного права.

3. Вирішення колізійних питань цивільного права.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В межах даної теми слід дати загальну характеристику цивільного законодавства України, окреслити основні джерела цивільного права та охарактеризувати їх.

Приступаючи до висвітлення першого питання плану, слід спочатку зазначити, що термін «цивільне законодавство» безпосередньо пов’язаний з поняттям цивільного права як галузі права, а потім перейти до розкриття цього поняття в широкому та вузькому значеннях. При цьому варто визначити акти цивільного законодавства та їх юридичну силу. Доцільно також вказати, що значний масив норм цивільного законодавства має диспозитивний характер, а наявність імперативних норм слугує стабілізації основних інститутів цивільного права. Обов’язково потрібно розкрити питання систематизації норм цивільного законодавства (інкорпорація, консолідація, кодифікація). Особливу увагу при цьому потрібно звернути на кодифікацію та її основні ідеї.

У межах другого питання плану слід визначити джерела цивільного права. Це потрібно зробити в ієрархічній послідовності. При цьому варто звернути увагу на розмаїття джерел, здійснити їх загальну характеристику. Розкриваючи значення Конституції України як джерела цивільного права слід наголосити на положеннях, які стосуються особистих майнових та немайнових відносин, наголосити на тому, що Конституція є актом прямої дії. Варто особливо приділити увагу Цивільному Кодексу України як джерелу цивільного права. Студентам слід звернути увагу на новелізацію Цивільного кодексу та проблемні питання, які виникають при його застосуванні. Потрібно окреслити поточне законодавство, підзаконні акти, договори, звичаї як джерела цивільного права. Цікавим є питання про судову практику як джерело цивільного права. Доречно було б проаналізувати думки науковців щодо ролі судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства.

Відповідь на третє питання плану має містити розкриття сутності колізійних питань, а саме потрібно проаналізувати дію норм цивільного законодавства в часі, просторі та по колу осіб. При розкритті даного питання не можна оминути й аналогію в цивільному праві. Слід підкреслити, що прогалини в цивільному законодавстві не можуть бути підставою для відмови у вирішенні питань, що виникли. Найкращий спосіб для тимчасового заповнення прогалин є застосування правозастосовчими органами аналогії закону та аналогії права.

Студенти повинні сформувати загальний висновок. При цьому потрібно його чітко обґрунтувати.

Література:

 1. Лукашенко А. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво // Право України. – 1998.- № 8.–С.18.
 2. Селиванов В., Віденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000.- № 10.–С.10.
 3. Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво// Право України. – 2000.- № 11.–С.91.
 4. Підопригора О., Харитонов Є. Римське право як підґрунтя юридичної освіти // Право України. – 2000.- № 1.–С.117.
 5. Мадіссон В. Онтологія приватного права // Право України. – 2001.- № 1.–С.29.
 6. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001.- № 2.–С.34.
 7. Аврамова О. Місце житлового права в системі права України // Право України. – 2001. - №7. – С.96.
 8. Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002. - №3. – С.37.
 9. Емфітевтичне право - традиція класичної цивілістики / О. Михайленко // Право України. — 2005. — N 6. — С. 44-47.
 10. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права / Г. Фединяк // Право України. — 2002. — N 7. — С. 107-110.
 11. Право. Наука. Закон / М. Коржанський // Право України. — 2004. — N 11. — С. 103-106.
 12. Цінність суспільних відносин / М. Коржанський, О. Коржанська // Право України. — 2006. — N 12. — С. 20-22.
 13. Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України / О. Віхров // Право України. — 2003. — N 10. — С. 135-139.
 14. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект / П. Рабінович, Н. Савчук // Право України. — 2001. — N 11. — С. 22-25.
 15. Природне право: діалектика приватного й публічного / П. Рабінович // Право України. — 2004. — N 9. — С. 61-63.
 16. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2000. — N 8. — С. 46-51.
 17. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2002. — N 3. — С. 37-42.
 18. Приходько В. Про систему джерел права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9
 19. Темченко В. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8
 20. Молодико К. Перспективи розвитку цивільно-правових гарантій, що забезпечують публічно-правові інтереси // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

21. Передерієв Є. Трактування терміна «джерело» міжнародного приватного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 864; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!