Тема 9. Підприємницькі товариства як юридичні особиПЛАН

Вступ.

1. Поняття, ознаки та види підприємницьких товариств як юридичних осіб.

2. Цивільна право- та дієздатність підприємницьких товариств:

2.1. Обсяг цивільної право- та дієздатності підприємницьких товариств,

2.2. Порядок реєстрації підприємницьких товариств,

2.3. Припинення підприємницьких товариств.

3. Здійснення суб'єктивних цивільних прав підприємницькими това­риствами.

4. Відповідальність підприємницьких товариств.

Висновки.

 

У вступній частині необхідно обґрунтувати актуальність даної теми, вказати нормативно-правові акти, які регулюють відносини з приводу діяльності підприємницьких товариств та ступень розробки даної проблематики в юридичній літературі.

При розкритті першого питання студенту необхідно зупинитися на понятті підприємницьких товариств як юридичних осіб, вказавши що вони є найактивнішими суб'єктами підприємницької діяльності, зупини­тися на їх ознаках (організаційна єдність, наявність відокремленого май­на, виступ у цивільному обороті від свого імені, самостійність майнової відповідальності, реєстрація у встановленому законом порядку). Далі студенту рекомендується дати характеристику видам підприємницьких товариств, розділивши їх на господарські товариства та виробничі коо­перативи. При цьому треба дати поняття всіх цих товариств, а також показати їхню відмінність і специфічність.

Освітлюючи друге питання, студенту рекомендується дати поняття цивільної право- та дієздатності, проаналізувати їх складові елементи, обсяг, момент виникнення та припинення цивільної право- та дієздат­ності підприємницьких товариств як юридичних осіб. Далі студенту до­цільно розглянути порядок створення підприємницьких товариств, вказавши, хто може бути їх учасниками та засновниками, які їхні права та обов'язки, і перейти до способів припинення підприємницьких това­риств (ліквідація та реорганізація).

Викладення третього питання вимагає аналізу суб'єктивних цивіль­них прав, якими наділяється підприємницьке товариство і які носять майновий та немайновий характер (право власності на майно підприєм­ницького товариства, право на комерційне найменування, право на недо­торканість ділової репутації, право на інформацію, право на таємницю кореспонденції). Далі потрібно вказати специфіку здійснення цих прав підприємницькими товариствами.

При розкритті останнього питання слід дати поняття та характери­стику цивільної відповідальності як різновиду юридичної відповідаль­ності. Також потрібно вказати, що за загальним правилом учасники підприємницького товариства несуть відповідальність в межах майна цього підприємницького товариства. Однак, слід проаналізувати випа­дки, коли дана відповідальність носитиме додатковий (субсидіарний) характер.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. //ВВР Укра­їни. — 1996. — № 39. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ //Голос Украї­ни. — № 45—46 від 12.03.2003; № 47-48 від 13.03.2003.

3. Закон України «Про господарські товариства» //ВВР України. — 199І- — №49. — Ст. 682.

4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб—підприємців» //ВВР України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.

5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» //ВВР України. — 1999. — № 42—43. — Ст. 378.

6. Ефименко А. Регулирование прекращения (реорганизации) и ликвидации юридических лиц по проекту Гражданского кодекса Украины //Право Украины — 2002. — №10.

7. Захаров В. А. Создание юридических лиц: правовые вопросы. — М.: НОРМА, 2002.

8. Марков Г. Н. Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. — СПб: Альфа, 1999.

 

Тема 10. Правова природа акціонерних товариств

ПЛАН

Вступ.

1. Акціонерне товариство: поняття, ознаки, види.                            

2. Правове регулювання створення акціонерного товариства.     

3. Правове регулювання питань управління акціонерним товариством.                                  

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах даної теми слід розкрити поняття, значення, позитивних та негативних рис АТ, визначити нормативну базу, яка регулює питання АТ, окреслити правове регулювання створення АТ, питання щодо управління товариством та інші супутні питання.

Говорячи про акціонерні товариства, доцільно звернути увагу на необхідність створення автономного закону, який би регулював діяльність АТ. Прийняття такого Закону покращить інвестиційний клімат в Україні, сприятиме проведенню більш ефективної інвестиційної політики, підвищить привабливість вкладень, заощаджень населення в акції. Потрібно визначити нормативно-правову базу, яка регулює питання діяльності АТ. На сьогодні акціонерні правовідносини регулюються Законом України «Про цінні папери та фондову біржу», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про заставу», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Статутом, Договором про створення АТ, якщо АТ створюється кількома особами. та ін. Вся робота повинна бути пронизана основними положення цих та інших нормативно-правових актів. Потрібно надати визначення АТ, окреслити основні ознаки (АТ є переважно об'єднанням капіталів, основний (статутний) капітал поділяється на певну кількість, як правило, рівних між собою часток, що їх називають акція­ми, відповідальність АТ за його зобов'я­заннями лише належним йому на праві власності майном тощо). Доцільно вивчити додаткову літературу, на підставі якої окреслити позитивні та негативні риси АТ. 

Наступним етапом даної роботи є розкриття питання стосовно створення АТ, виділення особливості створення АТ відкритого типу та АТ закритого типу, правове положення засновників АТ, установчі документи АТ та інші супутні питання. Почати варто з того як створюється АТ. Потім слід окреслити специфіку створення ВАТ та ЗАТ. Окреслити основні кроки створення АТ (установчий договір, формування майнової бази, необхідної для започаткування господарсь­кої діяльності, установчі збори, державна реєстрація).

Розкриваючи зміст третього питання плану, слід окреслити порядок управління АТ. При цьому потрібно вказати, що Закон України «Про господарські товариства» передбачає наступну структуру управління акціонерним товариством: загальні збори акціонерів; рада акціонерного товариства (наглядова рада); виконавчий орган - правління. Студенти повинні коротко зазначити повноваження кожного органу АТ.

Опрацювавши нормативну базу, підручники, періодичні видання що стосуються правового положення акціонерних товариств студенти повинні зробити висновки.

 

Література:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 834; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!