Тема 11. Правове регулювання процедури створення юридичних осіб.ПЛАН

Вступ.

 1. Стадії та порядок створення юридичних осіб.
 2. Засновницькі документи: розробка, прийняття, вимоги.
 3. Порядок реєстрації юридичних осіб.                           

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах першого питання плану для розуміння передумов створення юридичної особи слід детально ознайомитись з додатковою літературою. Так доцільно навести думку цивіліста класика Г.Ф.Шершеневича та Шапіро, звернути увагу на сучасну доктринальну думку з цього питання. Варто зауважити, що у теорії приватного права виділено стадії створення юридичних осіб: ініціативна, організаційна та легалізаційна. Студенти повинні розкрити кожну з цих стадій, окреслити особливість кожної. Так, наприклад ініціативна стадія є першою. Вона виходить від засновника і виявляється в попередніх зусиллях, що спрямовані на пошук найбільш оптимальних за даних умов засобів і коштів для утворення юридичної особи. В такому ж порядку варто розкрити й інші стадії. При цьому доречно зауважити, що в доктрині цивільного права можна зустріти й інший поділ на стадії.

Необхідно вказати, що для того, щоб юридична особа з’явилася як така, її засновникам необхідно вчинити низку, передбачених законом юридичних дій, йдеться про порядок створення юридичних осіб. Студенти повинні вказати, що є розпорядчий порядок, дозвільний та нормативно-явочний порядок створення юридичної особи, потрібно розкрити специфіку кожного з них та навести влучні приклади.

Відповідь на друге питання плану має включати в себе поняття щодо вимог до засновницьких документів. Потрібно окреслити мету засновницьких документів, наголосити на їх важливості та обов’язковості. Вказати, що відмінною ознакою юридичних осіб приватного права є те, що вони створюються та діють на підставі установчих документів. Студенти повинні використати ряд нормативно-правових актів: Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про господарські товариства», «Про об’єднання громадян», «Про торгово-промислові палати в Україні» та інші.

Висвітлюючи третє питання плану, слід вказати, що державна реєстрація слугує цілям легалізації юридичної особи, зумовлює появу в неї властивостей правосуб’єктності. Потрібно надати легальне визначення «державна реєстрація», окреслити порядок державної реєстрації, наголосити на суб’єктах, які здійснюють державну реєстрацію, строк реєстрації. Зазначити пакет документів, який повинен надати засновник для державної реєстрації. Обов’язково потрібно вказати, що підсумком державної реєстрації, що підтверджується на документальному рівні факт легалізації юридичної особи, є відповідне свідоцтво. Студенти повинні дати визначення свідоцтву про державну реєстрацію, окреслити основні реквізити бланку свідоцтва, вказати можливість заміни свідоцтва та порядок здійснення.

При розгляді останнього питання доречно зупинити увагу на порядку перереєстрації юридичних осіб.

Опрацювавши нормативну базу, підручники, періодичні видання студенти повинні зробити висновки, доцільно знайти примірник установчого договору чи статуту юридичної особи для прикладу.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.
 3. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49 (03.12.91), ст. 682.
 4. Бейцун І. Проблема цивільно-правової відповідальності у відносинах між основною та дочірньою юридичними особами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1
 5. Амельченко В. Сутність юридичної особи в сучасних умовах // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2
 6. Жигалкін І. Органи установи як юридичної особи приватного права// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8
 7. Галянтич М. Державна реєстрація підприємництва – нові підходи // Право України. – 1993. - № 9-10. – С. 14.
 8. Єлов В. Засновницькі документи про створення господарських об’єднань, їх зміст // Право України. – 1998.- № 1.–С.92.
 9. Бервзюк О. Господарські об’єднання: стан законодавства та перспективи розвитку // Право України. – 1998.- № 3.–С.28.
 10. Труш І. Вдосконалювати реєстраційну діяльність // Право України. – 2001. - № 7. – С.44.
 11. Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян // Право України. – 2002. - №3. – С.40.
 12. Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання / Л. Соловйова // Право України. — 2002. — N 7. — С. 36-39.
 13. Проблеми господарювання підприємств з вадами дієздатності / Л. Соловйова // Право України. — 2004. — N 11.
 14. Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян / А. Ластовецький // Право України. — 2004. — N 2. — С. 43-48.
 15. Щодо правової природи майна акціонерних товариств / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 6. — С. 45-48.
 16. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України / А. Єфименко // Право України. — 2002. — N 10. — С. 77-82.
 17. Межі здійснення правосуб'єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект) / Г. Фединяк // Право України. — 2003. — N 12. — С. 126-128.
 18. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / О. Кравчук // Право України. — 2003. — N 12. — С. 86-88.
 19. Проблеми класифікації юридичних осіб за новим законодавством України / О. Кравчук // Право України. — 2004. — N 6. — С. 102-105.
 20. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб / Л. Медведєва, Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 4. — С. 125-131.
 21. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності / А. Шпомер // Право України. — 2004. — N 2. — С. 55-59.
 22. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб / Л. Медведєва, Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 4. — С. 125-131.
 23. Аніщук В. Форми правового забезпечення діяльності політичних партій в Україні // Право України. – 2000.- № 2.–С.95.
 24. Саніахметова Н. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. - № 9. – С.28.
 25. Щербакова Н. Правовая природа реорганизации хозяйственных обществ // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 758; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!