Тема 15. Речі як об’єкти цивільних прав.ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та правова природа речей як об’єктів цивільного права.

2. Класифікація речей та її правове значення.

3. Гроші як об’єкти цивільних прав.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах даної теми необхідно розкрити сутність та юридичну природу речей як об’єктів цивільного права, окреслити їх класифікацію та зазначити правове значення кожної.

Розкриваючи перше питання плану, необхідно навести визначення речі. При цьому слід наголосити, що у юридичній літературі існує кілька визначень поняття «речі». Доречно навести широкий спектр думок науковців з цього приводу. Важливо акцентувати увагу на тому, що питання про речі як об’єкт цивільних прав досить дискусійне. Тому варто зупинитись на аналізі цієї тези. Аналізуючи вивчений матеріал студенти повинні визначити ознаки речі як об’єкта цивільних правовідносин (матеріальна субстанція, товарна форма, споживча вартість та ін.). Студенти повинні вивести декілька висновків щодо значення та юридичної природи речей як об’єктів цивільних прав.

Відповідь на друге питання плану передбачає здійснення класифікації речей. При цьому важливо акцентувати увагу на тому, що класифікація речей слугує для визначення їх правового режиму, допустимості і специфіки участі у тих чи інших правовідносинах. У новому Цивільному кодексі України класифікація речей отримала свою формалізацію. Потрібно зробити ґрунтовний аналіз кожної з груп класифікації. Необхідно аргументувати, в чому полягає значення кожної з груп класифікації. Студенти повинні навести якомога більше прикладів при розкритті юридичної природи речей.

Третє питання плану передбачає з'ясування змісту та значення грошей як об’єкта цивільних прав. В першу чергу, потрібно зазначити, що гроші - це особливий об’єкт цивільного права, це зумовлено їх функціями, способами забезпечення, сферою правового регулювання. При розкритті даного питання потрібно з’ясувати поняття та роль грошей, окреслити особливості грошей як об’єктів цивільних відносин, зазначити на участі грошей у цивільному обороті.

У заключній частині роботи студенти повинні зробити обґрунтовані висновки щодо розглянутої проблематики, висловити свою думку щодо досліджених питань.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ГУ //Голос Украї­ни. — № 45—46 від 12.03.2003; № 47—48 від 13.03.2003.

2.Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Співак В.М. Цивільне право Украї­ни. Загальна частина . - К.: Наукова думка. - 2000.

3.Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.

4.Ромовська Зореслава Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.

5.Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.

6.Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 1 / Р. Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О. Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 176 с.

7.Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 2 За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 392 с.

8.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.

9.Цивільне право України. Частина перша [Підручник для сту­дентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов, М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. - Харків: Право, 2000.

10. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.

11. Будзилович І., Юрченко А. Чи можна вважати майном земельну нерухомість України? // Право України. – 1999.- № 11.–С.45.

12. Носік В. Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000.- № 3.–С.48.

13. Ромашко О., Грищенко А. Запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів: актуальні проблеми // Право України. – 2000.- № 5.–С.85.

14. Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. - № 9. – С.33.

15. Речові права на нерухоме майно за законодавством України / О. Клименко // Право України. — 2004. — N 9. — С. 71-76.

Тема 16. Інформація як об’єкт цивільного права.

ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та ознаки інформації як об’єкта цивільних прав.

2. Види інформації як об’єкта цивільних прав.

3. Реклама як об’єкт цивільних прав та її види.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах даної теми необхідно розкрити сутність і зміст інформації як об’єкта цивільних прав, поняття реклами та її значення.

Насамперед слід визначити поняття інформації. Варто зауважити, що природа інформації як об’єкта цивільного права не вкладається у визначені види цивільних відносин що потребує визначення їх специфіки та аналізу механізму правового регулювання. Для формування визначення інформації потрібно ознайомитись з поглядами цивілістів на дану проблематику, навести декілька різнопланових думок науковців. Доречно зауважити, що особливості інформації як об’єкта цивільних прав полягають у тому, що вона є благом нематеріальним, хоча і має матеріальні носії (дискети, папір тощо).

Відповідь на друге питання плану має полягати у розгорнутій характеристиці видів інформації, які зумовлюють її зовнішню характеристику як об’єкта цивільних прав. Оскільки спектр видів інформації є досить широким, то варто виокремити найбільш поширену та важливу (науково-технічну, статистична, масова, правова, інформація про особу тощо). Для розгорнутої відповіді на питання доцільно звернутися до Закону України «Про науково-технічну інформацію», «Про інформацію». Доречно зауважити, що інформація може поділятись і за режимом доступу до неї: відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Досить важливо провести розмежування комерційної таємниці з іншими видами інформації, які відносяться до певного роду «таємниць».

В межах третього питання плану варто спинитися на тому, що таке реклама. Зазначити, що при визначенні сутності реклами треба розрізняти рекламу як інформацію та носії реклами. Легальне визначення реклами і її ознак дано в Законі України «Про рекламу», де законодавець відносить до реклами спеціальну інформацію про особу чи продукцію, розповсюджувану в будь-якій формі і будь-яким способом з метою одержання прибутку. Потрібно зазначити, що реклама як вид інформації має ряд різновидів. Студенти повинні надати правову характеристику видам реклами та визначити їх правове значення.

Завершуючи роботу над темою, слід сформувати обґрунтований висновок, при цьому доцільно виходити з норм закону та думок цивілістів.

                                                          

ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про науково-технічну інформацію» .// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. - Ст. 345.

2. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. - Ст. 650

3. Закон України «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 39. - Ст. 181.

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ГУ //Голос Украї­ни. — № 45—46 від 12.03.2003; № 47—48 від 13.03.2003.

5. Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Співак В.М. Цивільне право Украї­ни. Загальна частина . - К.: Наукова думка. - 2000.

6. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.

7. Ромовська Зореслава Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.

8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.

9. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 1 / Р. Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О. Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 176 с.

10.Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 2 За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 392 с.

11.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.

12.Цивільне право України. Частина перша [Підручник для сту­дентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов, М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. - Харків: Право, 2000.

13.Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.

14.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 849; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!