Тема 20. Позовна давність у цивільному праві                                                      ПЛАН

Вступ

1. Юридична природа позовної давності.

2. Види та перебіг строків позовної давності.

3. Наслідки закінчення строків позовної давності.

Висновок

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

У вступній частині необхідно обґрунтувати актуальність даної теми та ступень розробки даної проблематики в юридичній літературі.

При розкритті першого питання студенту необхідно зупинитися на понятті позовної давності, звернути увагу на думки науковців щодо юридичної природи позовної давності. Далі студенту рекомендується вказати, що інститут позовної давності має цивільно-правову природу, оскільки визначає строки для захисту порушеного цивільного матеріального права або інтересу за допомогою примусових заходів, що застосовуються до боржника. Обов’язково потрібно з’ясувати призначення інституту позовної давності, який визначається роллю та завданням цивільного права в цілому.

Освітлюючи друге питання, студенту рекомендується зазначити, що сучасне цивільне право розрізняє два види строків позовної давності: загальний та спеціальні. Їх відмінність ґрунтується на відмінності предмету спору. Потрібно охарактеризувати кожен вид строків. Слід проаналізувати перебіг позовної давності. Окрему увагу потрібно приділити зупиненню, перериванню та відновленню строків позовної давності, оскільки вони є спеціальними правовими інститутами, що спрямовані на посилення гарантій захисту порушених суб’єктивних прав.

 Викладення третього питання вимагає аналізу наслідків закінчення строків позовної давності. Потрібно зауважити, що за загальним правилом із закінченням строку позовної давності втрачається можливість отримати захист порушеного матеріального суб’єктивного права у примусовому порядку за допомогою позову. Для досконалого дослідження питання студентам рекомендується ознайомитись з думками цивілістів (Іоффе О.С., Сергєєв А.П., Новицький І.Б. та ін.)

У висновку потрібно зробити підсумок по темі, сформувати власну точку зору.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.
 2. Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Співак В.М. Цивільне право Украї­ни. Загальна частина . - К.: Наукова думка. - 2000.
 3. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.
 4. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 5. Ромовська Зореслава Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 7. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 2 За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 392 с.
 8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.
 9. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для сту­дентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов, М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. - Харків: Право, 2000.
 10. Фокій Б. Особливості застосування окремих норм інституту позовної давності судами загальної юрисдикції // Право України. — 2002. — N 12. — С.129.
 11. Цікало В. Імперативність та диспозитивність при застосуванні правових наслідків закінчення строку позовної давності // Право України. – 2001. - №11. – С.95.
 12. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних / Б. Фокій // Право України. — 2003. — N 6. — С. 109-111.
 13. Токар Н. Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9
 14. Турлуковський Я. Регулювання позовної давності в польському деліктному праві: історія становлення законодавства, теорія, судова практика // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

 

Тема 21. Честь, гідність та ділова репутація як об'єкти цивільного права України

ПЛАН

 Вступ.

1. Поняття і класифікація нематеріальних благ як об'єктів цивільно­го права.

2. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ фізич­ної особи.

3. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ юриди­чної особи.

4. Захист честі, гідності та ділової репутації юридичних та фізичних осіб за законодавством України.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

У вступній частині необхідно обґрунтувати актуальність даної теми, показати нормативно-правові акти, які регулюють відносини з приводу реалізації прав осіб на нематеріальні блага, та ступень розробки проблем нематеріальних благ в юридичній літературі. При розгляді першого пи­тання студенту рекомендується визначити поняття і види об'єктів цивіль­них прав, зосередивши увагу на нематеріальних благах та їх видах.

Викладаючи друге питання, студенту потрібно дати визначення особистих немайнових прав, вказати їх ознаки. Слід врахувати, що осо­бисті немайнові права фізичної особи не містять економічного змісту та не можуть бути відокремлені від особистості їх носіїв. Далі студенту варто проаналізувати окремі види особистих немайнових прав фізичної особи.

При розкритті третього питання слід звернути увагу на особисті немайнові блага, суб'єктами яких є юридичні особи. Студенту доцільно дати характеристику праву юридичної особи на недоторканість її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, інформацію, результати інтеле­ктуальної, творчої діяльності.

Освітлюючи четверте питання, необхідно визначити поняття честі, гідності та ділової репутації, а також юридичну природу прав на вказані нематеріальні блага. Далі слід проаналізувати відомості, що порочать честь, гідність та ділову репутацію, а також їх поширення. Студенту реко­мендується вказати способи захисту прав на честь, гідність та ділову репутацію, приділивши увагу відшкодуванню (компенсації) шкоди та спростуванню відомостей, що порочать честь, гідність та ділову репутацію.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. //ВВР Укра­їни. — 1996. — № 39. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ //Голос Украї­ни. — № 45—46 від 12.03.2003; № 47-48 від 13.03.2003.

3. Цивільне право України. Ч. 1 /За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 864 с.

4. Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданс­ко-правовая защита. — М.: Юристъ, 1994.

5. Рурська Т. Право на здоров'я в системі особистах немайнових прав //Підприємництво, господарство і право — 2002. — № 6.

6. Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. — М.: МЗ Пресс, 2000.

7. Марогулова И. Л. Защита чести и достоинства личности. — М.: Правовое просвещение, 1998.

8. Споры о защите чести, достоинства и деловой репутации: Сб. док. /Под общ. ред. М. Ю. Тихомирова. — М.: Юринформцентр, 2000. — 48 с.

9. Особисті немайнові права людини у рекламі / Ю. Зоріна // Право України. — 2004. — N 10. — С. 41-43.

10. Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект) / М. Галянтич // Право України. — 2007. — N 5. — С. 32-36.

11. Право на усиновлення як особисте немайнове право, що забезпечує природне існування людини / О.О. Пунда // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 26. — С. 313-320.

12. Право людини на інформацію про стан здоров'я / В. Рєзнікова // Право України. — 2004. — N 9. — С. 36-39.

13. Реалізація природного права на шлюб, сім'ю, материнство та батьківство / Л. Павлова // Право України. — 2004. — N 11. — С. 46-49.

14. Право на гідну смерть / О. Довбуш // Право України. — 2002. — N 10. — С. 122-125.

15. Головченко В., Грузова Л. Законодавство України про охорону здоров’я: проблеми реформування й оновлення // Право України. – 2000.- № 11.–С.93.

16. Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини // Право України. – 2000.- № 9.–С.116.

17. Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканність: поняття і характерні риси // Право України. – 2000.- № 12.–С.33.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 941; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!