Тема 24. Право приватної власності за законодавством України.ПЛАН

Вступ.

1. Поняття власності та права власності.

2. Підстави виникнення та припинення права власності.

3. Здійснення фізичними особами права приватної власності.

4. Здійснення юридичними особами права приватної власності.

5. Захист права приватної власності.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 

В першому питанні перш за все слід описати поняття «власність» як економічну категорію та «право власності» як юридичну категорію. Власність — це економічна категорія, яка містить у собі спроби та форми привласнення в залежності від певної форми організації суспільства. Право власності — це юридичне поняття, яке виражає суспільне ставлення окремої особи до речей, тобто до об'єктів права власності як до своїх. Варто також дати поняття права приватної власності в об'єктивному та суб'єктивному змісті, вказавши роль та значення права приватної власності в період побудови в Україні ринкової економіки, етапи становлення даного інституту.

В наступному питанні необхідно дати характеристику первісним та похідним підставам виникнення права власності. Потребує детального висвітлення припинення права приватної власності.

В третьому та четвертому питаннях курсової роботи варто дати характеристику фізичним та юридичним особам як суб'єктам права приватної власності. Особливо слід звернути увагу, що Цивільний кодекс України називає юридичну особу суб'єктом права приватної власності. Розкриваючи здійснення права власності вказаними суб'єктами, студент повинен докладно зупинитися на повноваженнях власника володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном а також визначити межі здійснення права приватної власності.

В останньому питанні курсової роботи потрібно перш за все за все дати поняття захисту права приватної власності та зупинитися на його класифікації на юрисдикційну та неюрисдикційну. При розгляді даного питання слід детально розглянути такі засоби судового захисту права приватної власності, як віндикаційний позов та негаторний позов.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.
 2. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1991 року (з наступними змінами та доповненнями) //Відомості Верховної ради України. — 1992. — № 35. — Ст. 517.
 3. Заїка Ю. О. Право власності, спадкове право: Навчальний посібник /Ю. О. Заїка, В. М. Співак. — Київ: Наукова думка, 2000. — 152 с.
 4. Левик А., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми і перспективи //Право України. — 2001. — № 9. — С 69—70.
 5. Музика Л. Власність в економічному та правовому вимірі //Право України. — 2001. — № 12. — С 47—51.
 6. Пейчев К. Обмеження права власності на земельні ділянки: окремі питання //Право України. — 2002. — № 8. — С 47—50.
 7. Право власності в Україні: Навчальний посібник /За ред. О. В. Дзери, Н. С Кузнєцової. — Київ: Юрінком Інтер, 2000. — 814 с.
 8. Приватна власність в Україні: 36. норм, актів. — Київ: Юрінком Інтер, 2002.— 416 с.
 9. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. — Москва: Дело, 2002. —511 с.
 10. Соловьев Алексей. Наиболее общее понятие права собственности //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 9. — С. 52—56.
 11. Яворська Олена. Проблема виникнення права приватної власності ю давності володіння (набувальна давність) //Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 1. — С 33—36.
 12. Маєвська А.В. Зміст інституту тягаря утримання майна // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ, Х., 2007., № 37. С. – 312-318.
 13. Співвідношення понять "право власності" та "здійснення права власності" / Н. Безсмертна // Право України. — 2003. — N 11. — С. 133-137.
 14. Право на житло і житлові відносини / Я.В. Гуляк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 28. — С. 430-434.
 15. Володіння за новим Цивільним кодексом України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 1. — С. 91-94.
 16. Межі здійснення права приватної власності в Україні / Н. Безсмертна // Право України. — 2002. — N 6. — С. 53-57.
 17. Обмеження та обтяження права власності в законодавстві України / Н. Безсмертна // Право України. — 2005. — N 1. — С. 103-105.
 18. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми і перспективи / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2001. — N 9. — С. 69-70.
 19. Власність в економічному та правовому вимірі / Л. Музика // Право України. — 2001. — N 12. — С. 47-51.
 20. Космін Ю. Про форми права власності // Право України. – 2001. - №10. – С.75.
 21. Ківалова Т. Питання права власності в міжнародно-правових договорах України // Право України. – 2000.- № 7.–С.111.
 22. Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) // Право України. – 2000.- № 1.–С.121.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 826; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!