Тема 7. Держава як суб'єкт цивільного праваПЛАН

Вступ.

1. Поняття та види суб'єктів цивільних прав за законодавством України.

2. Правові форми участі держави в цивільних відносинах.

3.Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.

4.Цивільно-правова відповідальність держави за цивільними зобов'язаннями.

Висновки.

                              МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У вступній частині необхідно обґрунтувати актуальність теми у світлі Цивільного Кодексу України. Також доцільно вказати необхідність регулювання правового становища держави Україна як су­б'єкта цивільного права та ступень розробки даної проблематики в юри­дичній літературі.

При розгляді першого питання варто проаналізувати, відповідно до положень цивільного законодавства України, коло суб'єктів цивільного права, в число яких входить держава. Студентам також слід виділити озна­ки, які відрізняють державу від інших суб'єктів цивільного права, звер­таючи увагу на державу як носій влади та особу.

Викладаючи друге питання, студенту доцільно розкрити як безпосередню участь держави в цивільному обороті, так опосередковану участь держави в цивільному обороті через створені нею юридичні особи. При цьому слід зазначити, що це можуть бути як юридичні особи приватно­го права, так юридичні особи публічного права.

Для розкриття третього питання слід дати характеристику органам та представникам, через які держава діє у цивільних відносинах, проаналізувати їх компетенцію.

При розгляді четвертого питання доцільно розглянути державу як суб'єкта цивільної відповідальності, проаналізувати випадки відшкодування шкоди державою, відповідно до положень цивільного законодав­ства України.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. //ВВР Укра­їни. — 1996. — № 39. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ //Голос Украї­ни. — № 45—46 від 12.03.2003; № 47—48 від 13.03.2003.

3. Цивільне право України. Ч. 1 /За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 864 с.

4. Брагинский М. И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. — М., 1981.

5. Субъекты гражданского права /Под ред. Братуся С. Н.—М., 1984.

6. Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М., 1995.

 

Тема № 8. Опіка та піклування як інститут цивільного права.

ПЛАН

Вступ.

1. Загальна характеристика інституту опіки та піклування.

2. Зміст та співвідношення понять «опіка» та «піклування».

3.  Встановлення та припинення опіки та піклування.

4. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її права та виконанні обов’язків - як новела ЦК України.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах даної теми необхідно розкрити сутність і зміст опіки та піклування, види опіки та піклування, встановлення та припинення опіки та піклування. 

Насамперед слід зазначити, що не всі суб’єкти цивільного права можуть здійснювати права самостійно. Перепоною для цього можуть стати суб’єктивні причини - недостатній обсяг дієздатності, наявність фізичних вад, похилий вік тощо. І для допомоги таким особам існує інститут опіки та піклування. Для з’ясування сутності цього інституту потрібно звернутися до додаткової літератури, рекомендується простежити порядок встановлення та розвиток інституту опіки та піклування. Обов’язково треба з’ясувати призначення даного інституту, вказати його сутність.

Відповідь на друге питання плану має полягати у розгорнутій характеристиці опіки та піклування як окремих правових категорій. Для цього необхідно визначити поняття «опіка» та поняття «піклування», зазначити підстави їх виникнення. Наступним етапом роботи є розкриття змісту опіки та піклування. Оскільки опіка та піклування - правовідносини, то їх змістом є суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх учасників. Студентам потрібно досить детально розкрити це питання.

В межах третього питання плану варто спинитися на питаннях щодо органу, який встановлює опіку, місця встановлення опіки та фізичних осіб, які не можуть бути опікунами та піклувальниками. Окреслити фактори, які можуть сприяти підвищенню ефективності інституту опіки та піклування. Необхідно розкрити роль і значення інституту звільнення опікуна чи піклувальника та припинення опіки. Потрібно окреслити порядок та підстави для припинення піклування (досягнення фізичною особою повноліття, реєстрацію шлюбу неповнолітньої особи тощо) та опіки (досягнення 14 років, поновлення цивільної дієздатності, передача малолітньої особи батькам (усиновлювачам).

Останнє питання видається цікавим, оскільки є новелою ЦК України. При розкритті даного пункту потрібно окреслити значення та випадки призначення помічника, вимоги до помічника. Межі повноважень помічника та порядок його призначення. Порядок відкликання помічника.

Завершуючи роботу над темою, слід узагальнити весь опрацьований матеріал, зробити обґрунтований висновок.

Література:

 1. Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Співак В.М. Цивільне право Украї­ни. Загальна частина . - К.: Наукова думка. - 2000.
 2. Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. Х.: «Основа», 1996.
 3. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.
 4. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 5. Загальна теорія цивільного права / За ред. О.А.Підопригори. - К., 1991.
 6. Зобов’язальне право / Під ред. О.В.Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
 7. Музика Л.А. Цивільне право України: Посібник. - К.: Прецедент, 2006. - 218 с.
 8. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
 9. Ромовська Зореслава Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.
 10. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 11. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.
 12. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 1 / Р. Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О. Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 176 с.
 13. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 2 За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 392 с.
 14. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.
 15. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.
 16. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.
 17. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для сту­дентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов, М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. - Харків: Право, 2000.
 18. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.
 19. Антонюк О. Проблемні аспекти інституту опіки над майном фізичної особи // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 969; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!