Міністерство внутрішніх справ України. Харківський національний університет внутрішніх справХарківський національний університет внутрішніх справ

Сумська філія ХНУВС

 

Кафедра юридичних дисциплін

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни                            «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»

                                                                                    (повне найменування дисципліни)

галузь знань              0304 «Право»

(вказується тільки для бакалавра)                (шифр і найменування)

за напрямом підготовки  6.030402 «Правознавство»

(шифр і найменування)

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(найменування)

форма навчаннявсі форми навчання

(денна, заочна)

 

 

М. Суми, 2009

 


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Науково-дослідна робота слухачів займає значне місце в підготовці фахівців. Вона дозволяє забезпечити більш глибоке вивчення не лише всього предмета, але й ознайомитися з монографічною літературою, статтями в науково-практичних журналах, з практичною діяльністю. Проведення наукових досліджень надає можливість студентам отримати вміння правильного використання чинного законодавства, аналізу цивільно-правових норм та навчитися оформляти результати наукової роботи відповідно до вимог щодо їх написання.

Курсова робота виконується студентами – двічі одну роботу з першої частину курсу, а другу — відповідно з другої частини курсу «Цивільне право України». Тема курсової роботи обирається за порядковим номером прізвища студента у списку академічної групи.

Підготовка і написання курсової роботи дає можливість поглибленого вивчення окремих питань курсу, виявлення їх особливостей, логічних і історичних коренів, взаємозв'язку з іншими темами. Методологічною основою підготовки курсової роботи є формальна (елементарна) і діалектична логіка, що виявляється при дослідженні зв'язку нормативного матеріалу, юридичної науки і практики та виявленні причинно-наслідкового зв'язку між системою економічних, історичних, політичних і правових елементів. Нормативною базою курсової роботи є чинне законодавство, підзаконні акти України і інших держав, опублікована судова практика.

Підготовка курсової роботи повинна розпочатися з вивчення методичних рекомендацій по темі, відповідних розділів у підручниках та інших публікацій з питань, що досліджуються. Основне завдання написання курсової роботи - формування власної думки студентів з теоретичних та практичних питань, які розглядаються. Потрібно повністю розкрити обрану тему, висвітлити кожне з питань плану. Матеріали слід викладати послідовно, логічно, дотримуючись розмежування питань. Питання теми необхідно розкривати, аналізуючи положення Цивільного кодексу України та чинного законодавства України. Написання роботи на основі застарілого нормативного матеріалу є неприпустимим. Робота пови­нна опиратися на глибокий аналіз цивільного законодавства, висловлені у науковій, науково-практичній, навчальній літературі точки зору по досліджуваній проблемі (питанню), власне їхнє розуміння, приклади з судової та господарської практики. Останнє бажано запозичати з практики роз­гляду відповідної категорії справ найближчого за місцем проживання або роботи суду (господарського суду) із вказівкою номеру справи й архіву, у якому воно зберігається. Припустиме і запозичення їх з опублікованих джерел.

Враховуючи «швидкоплинність» поточного законодавства, для ознайомлення з поточною редакцією того чи іншого нормативно-правового акту рекомендується звертатися до офіційного сайту Верховної Ради України www.rada.gov.ua, а також до офіційних друкованих видань («Голос України», «Урядовий кур'єр», «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник України»). Допускається використання наукових та інформаційних матеріалів, розміщених у глобальній мережі Інтернет, однак у цьому разі слід вказувати електронну адресу використаного матеріалу.

Робота має бути виконана державною мовою. У випадку, коли автор спирається на значну кількість російськомовних першоджерел, допускається виконання роботи російською мовою. Курсова робота має відповідати вимозі авторства, тобто бути неповторною за своїм загальним змістом та оформленням. Визначення, класифікації чи інші наукові здобутки інших авторів, використані в курсовій роботі, мають бути позначені відповідними посиланнями на першоджерела. При цьому не варто зловживати цитатами. Назви першоджерел подаються мовою оригіналу, а самі цитати - основною мовою курсової роботи. Доцільно використовувати матеріали із засобів масової інформації, перш за все з друкованих. Студенти повинні висловлювати власне ставлення до відповідних подій, фактів, ідей і пропозицій, які є в рекомендованих першоджерелах та в періодичній пресі. Основні висновки, пропозиції та рекомендації необхідно оформляти в заключній частині роботи. Робота повинна бути виконана самостійно та належним чином оформлена.

Рекомендується така послідовність виконання курсової роботи: вивчення теми в межах навчального посібника; розширення пізнання теми через ознайомлення з науковою літературою; доскональне вивчення но­рмативних актів, що регулюють досліджувані питання теми; самопере­вірка придбаних знань шляхом усних відповідей на поставлені питання; привнесення у підготовлену відповідь прикладів з практики; письмове оформлення роботи; упорядкування списку використаних при її напи­санні нормативних актів і літератури. При цьому слід мати на увазі, що загальний обсяг роботи повинен знаходитися в межах 35-40 сторінок, виконаних розбірливим почерком. Особливо слід звернути увагу на правильне написання і трактування юридичних термінів.

Робота може бути виконана у рукописному варіанті або на комп'ютері (у текстовому редакторі. При комп'ютерному наборі використовується шрифт Times New Roman, висота кегля -14, міжрядковий інтервал - полуторний, поля: верхнє і нижнє - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см. Сторінки роботи нумеруються у верхньому правому куті.

На титульній сторінці треба вказати: назву навчального закладу; назву кафедри; тему дослідження; прізвище, ім'я, групу і курс виконавця. Наступна, друга сторінка повинна містити назву теми і план роботи з вказівкою сторінок, на яких розпочинається висвітлення того чи іншого питання.

Починаючи з третьої сторінки розпочинається викладення змісту роботи.

Структурно зміст курсової роботи має складатися зі вступу, основної частини, висновків і списку використаної літератури.

Допускається наявність додатків у вигляді схем, таблиць та інших наочних чи ілюстративних матеріалів за обраною темою.

Остання сторінка курсової роботи повинна містити дату завершення роботи над темою і підпис автора.

Робота має бути виконана чітко й акуратно, оформлена охайно. Не слід зловживати кольоровим оформленням роботи (візерунки, малюнки тощо). Усі сторінки роботи мають бути добре скріплені. Для скріплення робіт, виконаних на комп'ютері або в рукописному вигляді на форматних листах А4, рекомендується використання скорозшивачів.

Курсова робота подається на рецензування до кафедри не пізніш як за місяць до початку чергової сесії й реєструється у спеціальному журналі. Перевірена робота повинна мати рецензію викладача кафедри. Негативна рецензія зобов'язує слухача переробити роботу згідно із зауваженнями, сформульованими у рецензії. Доопрацьована робота повинна знову надійти на перевірку.

 Подана на рецензію курсова робота може бути не допущена до захисту з таких підстав: відсутність ознак самостійності її виконання (наприклад, матеріал дослівно переписано з навчальної, наукової й іншої літератури); виявлення ідентичних за змістом робіт у двох і більше сту­дентів, у випадку виявлення таких робіт вони повертаються і підлягають виконанню заново; наявність істотних помилок, у тому числі застосуван­ня застарілих (вже не діючих) нормативних актів, неправильне написан­ня і трактування юридичних понять; відсутність у роботі прикладів із практики, посилань на використану літературу; не розкриття або досить примітивне розкриття питань теми.

Крім того, робота може бути повернута на доробку при наявності помилок, які не впливають на загальну оцінку роботи, але потребуючих уточнення; наявності описок, що призводять до порушення логічної послідовності або взаємозв'язку; відсутності списку літератури. Викори­стані в роботі нормативні акти, опубліковані роботи повинні бути за­значені з точним приведенням їхнього найменування, джерела запо­зичення, статті, сторінки й ін.

Позитивна рецензія дає право на захист роботи. При захисті курсової роботи оцінюється її зміст, ступінь самостійності виконання, вміння обґрунтовувати основні положення роботи та зроблені в ній узагальнення. Оцінка за роботу вноситься у відомість та залікову книжку слухача.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 458; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!