Міністерство внутрішніх справ України. Харківський національний університет внутрішніх справХарківський національний університет внутрішніх справ

 

Сумська філія ХНУВС      

Кафедра юридичних дисциплін

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

(повне найменування дисципліни)

галузь знань              0304 «Право»

(вказується тільки для бакалавра)                (шифр і найменування)

за напрямом підготовки  6.030402 «Правознавство»

(шифр і найменування)

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(найменування)

форма навчаннявсі форми навчання

(денна, заочна)

 

 

 

 

 

 

м. Суми, 2009

 


ВСТУП

Цивільне право, як системна сукупність правових норм, регулює відносини, що виникають саме в громадянському суспільстві. Це відноси­ни, які щільно пов'язані з природою існування людини та супроводжу­ють її з моменту народження до смерті, не зважаючи на те, усвідомлює їх необхідність чи ні така людина. Подібні відносини доктриною цивіль­ного права прийнято класифікувати на майнові та особисті немайнові. Так от, майнові та особисті немайнові зв'язки за своїм обсягом та значи­містю в житті людини посідають найголовніше місце.

Будь-які відносини, що регулюються іншими галузями права, за сво­єю питомою вагою не можуть навіть наблизитись до цього місця, зайня­того цивільним правом. Тож не важко собі уявити той величезний норма­тивний масив і суму теоретичних знань, які стосуються конструювання та налагодження юридичного механізму упорядкування соціальних зв'я­зків громадянського суспільства. Вони надзвичайно широкі за своїм спе­ктром та вагомі.

Предметом даного курсу є особисті немайнові та майнові відносини. Головними завданнями курсу «Цивільне та сімейне право України» є:

• засвоєння сукупності юридичних норм, які регулюють особисті немайнові та майнові відносини учасників цивільних правовідносин;

 • формування самостійного мислення, навичок аналізу практичних завдань;

• формування науково-понятійного апарату предмету «Цивільне та сімейне право України»;

• розвиток загальної юридичної та політичної культури студента.

Вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право України» є важливим напрямком юридичної освіти. Цей предмет дає глибокі знання прикладного характеру, які стануть у нагоді кожному громадянинові України.

Важливим кроком в опануванні навчальною дисципліною, що тут презентується, для студента заочної форми навчання має стати засвоєння певних методичних рекомендацій та вироблення системного технологі­чного підходу.

Основна мета написання контрольної роботи – прищеплення навичок самостійного опрацювання нормативно-правової бази, наукової літератури, логічного та аналітичного викладення матеріалу, підведення підсумків у вигляді ґрунтовних висновків з тієї чи іншої проблеми.

Особливо цінується в контрольній роботі вміння студента сформулювати власне ставлґення до відповідних фактів, ідей, пропозицій, які є в рекомендованій літературі. Не слід при цьому перевантажувати роботу цитатами. Коли ж студент все ж цитує автора, то ці слова він повинен звірити з оригіналом і зробити обов’язкове посилання на використане джерело внизу сторінки.

Методичний матеріал, що наводиться в цьому посібнику, розрахо­вано на студентів заочної форми навчаня.

 

ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА

Цивільне право – одна з фундаментальних навчальних дисциплін, найважливіша з галузевих наук про право. Саме за допомогою цієї галузі права втілюються в юридичні форми соціально-економічні відносини, що формуються в суспільстві. Цивільне право регулює широку і практично важливу галузь суспільних відносин за участю держави і фізичних та юридичних осіб, особисті немайнові відносини та майнові відносини, обумовлені використанням товарно-грошових форм.

Мета викладання курсу «Цивільне та сімейне право України» полягає в тому, щоб надати можливість студентам засвоїти основні положення цивільного права: предмет та метод цивільного права, цивільні правовідносини, їх поняття та підстави виникнення і припинення; основні положення щодо підгалузей, інститутів цивільного права тощо, навчитися правильно розуміти зміст правових актів цивільного законодавства та дотримуватися вимог законності в сфері їх застосування, сформувати систему знань, умінь та навичок ефективного застосування норм цієї галузі права на практиці, вміти аналізувати та вирішувати проблемні ситуації.

Одним з важливих кроків у вивченні дисципліни є написання контрольної роботи. Завданням контрольної роботи є розвиток юридичного мислення студентів, набуття навичок уміло орієнтуватися в питаннях з цивільного права керуючись отриманими знаннями, із застосування цивільного законодавства України.

Вдалому написанню контрольної роботи студентами-заочниками сприяє знання теоретичних птань курсу, суміжних наукових дисциплін.

Реалізація поставленої мети вимагає від студентів виконання ними завдань:

· засвоїти основні поняття та категорії цивільного права;

· сформувати уміння використовувати теоретичні знання для розв’язання спорів, які виникають між учасниками суспільних відносин;

· вміти застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Готуючись до контрольної роботи студентам заочної форми навчання необхідно уважно ознайомитися з наданими рекомендаціями і списком нормативне-правових актів та джерел, що рекомендуються. Студенти повинні засвоїти методичні вказівки, опрацювати нормативно-правові акти з даної теми, ознайомитися з науковими працями з рекомендованого списку літератури.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 598; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!