Варіанти тем курсових робіт, що виконуються по Загальній частині курсу «Цивільне право»Тема 1. Правова природа цивільного права

ПЛАН

Вступ.

1. Цивільне право як галузь приватного права.

2. Предмет та метод цивільного права та основні вчення про них.

3. Основні напрями здійснення правового регулювання суспільних відносин.

4. Розмежування сфер дії цивільного права та інших галузей права.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 

У вступній частині варто викласти актуальність та ступень розробки проблематики правової природи цивільного права в юридичній літературі.

Викладаючи перше питання, рекомендується наголосити на тому, що право розглядається як система правових норм, що регулюють суспільні відносини. Воно поділяється на два блоки: публічне право та приватне право. Студентам варто обґрунтувати чому цивільне право складає основу приватного права. Наступним кроком є дослідження студентами різних підходів, що визначились у правовій науці на рахунок поняття «цивільне право». Доцільно розкрити чотири традиційні аспекти розуміння понятійної категорії «цивільне право»: як галузь права, як галузь законодавства, як наука та як навчальна дисципліна. На основі аналізу рекомендованої літератури, потрібно зробити висновки щодо місця цивільного права в системі права України, що зумовлене його функціями та впливом на інші галузі права.

При аналізі другого питання слід визначити суспільні відносини, що врегульовані нормами цивільного права. При цьому доречно проаналізувати легальне визначення предмету цивільного права, наведеного в Цивільному кодексі України. Потрібно зазначити, що цивільним законодавством регулюються особисті немайнові і майнові відносини, що означені загальним терміном цивільні відносини. При цьому слід акцентувати увагу на розмежуванні предмета правового регулювання між Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України. При розкритті даного пункту не можна оминути увагою, що у науці цивільного права дискусійним є питання про правову природу особистих немайнових відносин. Доречно дослідити це питання, використовуючи думки різних науковців, наприклад О.Пушкіна, М.Єгорова, В.Грибанова, Р.Шишки, Б. Черепахіна та інших. Потрібно вказати, що в предмет цивільного права також включаються інші відносини (відносини з реалізації прав вимог - припинити недобросовісну конкуренцію тощо). Наступним етапом роботи є перехід до дослідження системи специфічних способів, засобів, прийомів, через які цивільне право впливає на суб’єктів, тобто методу цивільного права. Ядром цього питання є положення про те, що цивільно-правовий метод заснований на принципі - дозволене все те, що не заборонене законом. Важливим є розгляд легального розкриття методу, що полягає в юридичній рівності, вільному волевиявленню та майновій самостійності. Актуальним є розгляд студентами різних бачень цивілістів стосовно методу цивільного права.

Викладаючи третє питання, доцільно зазначити, що значення права у суспільстві варто розкривати через його функції, які характеризують його місце у системі права взагалі. Студенти повинні використовуючи рекомендовану літературу, окреслити поняття та значення функцій, виокремити групи функцій: основні (регулятивна, символьна, охоронна, компенсаційна) та традиційні (превентивна, виховна, інформаційна та ін.).

При розкритті останнього питання студенти повинні наголосити, що цивільне права як базова галузь права України співвідноситься певним чином з публічно-правовими галузями права. Потрібно розкрити зв’язок цивільного права з адміністративним, фінансовим, податковим, митним правом. Цивільне право є висхідним для блоку приватноправових галузей. Тому обов’язково потрібно розкрити його зв’язок з господарським, підприємницьким, інвестиційним, сімейним. Варто не оминути правовий зв’язок та співвідношення з трудовим правом.

Студенти повинні зробити обґрунтований висновок.

 

Література.

43. Азімов Ч. Про приватне і публічне право // Право України. – 1995.- № 1.–С. 32.

44. Чеберяк П. Житлові правовідносини – в Житловому чи Цивільному кодексі? // Право України. – 1997.- № 12.–С.61.

45. Лукашенко А. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво // Право України. – 1998.- № 8.–С.18.

46. Селиванов В., Віденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000.- № 10.–С.10.

47. Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво// Право України. – 2000.- № 11.–С.91.

48. Підопригора О., Харитонов Є. Римське право як підґрунтя юридичної освіти // Право України. – 2000.- № 1.–С.117.

49. Мадіссон В. Онтологія приватного права // Право України. – 2001.- № 1.–С.29.

50. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001.- № 2.–С.34.

51. Селиванов В., Діденко Н. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні // Право України. – 2001.- № 11.–С.15.

52. Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України. – 2001.- № 8.–С.51.

53. Аврамова О. Місце житлового права в системі права України // Право України. – 2001. - №7. – С.96.

54. Бірюков І.Предмет і метод приватного права // Право України. – 2002. - №3. – С.34.

55. Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002. - №3. – С.37.

56. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і юриспруденції / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 9. — С. 103-106.

57. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) / В. Селіванов // Право України. — 2005. — N 5. — С. 7-11.

58. Емфітевтичне право - традиція класичної цивілістики / О. Михайленко // Право України. — 2005. — N 6. — С. 44-47.

59. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права / Г. Фединяк // Право України. — 2002. — N 7. — С. 107-110.

60. Право. Наука. Закон / М. Коржанський // Право України. — 2004. — N 11. — С. 103-106.

61. Цінність суспільних відносин / М. Коржанський, О. Коржанська // Право України. — 2006. — N 12. — С. 20-22.

62. Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України / О. Віхров // Право України. — 2003. — N 10. — С. 135-139.

63. Історія вітчизняного загальнотеоретичного правознавства: до реконструкції джерел / П. Рабінович // Право України. — 2003. — N 11. — С. 176-177.

64. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект / П. Рабінович, Н. Савчук // Право України. — 2001. — N 11. — С. 22-25.

65. Природне право: діалектика приватного й публічного / П. Рабінович // Право України. — 2004. — N 9. — С. 61-63.

66. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2000. — N 8. — С. 46-51.

67. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2002. — N 3. — С. 37-42.

68. Івершенко Л. Теорії власності // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

69. Івершенко Л. Генезис права приватної власності на території Української держави // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

70. Приходько В. Про систему джерел права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

71. Темченко В. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

72. Молодико К. Перспективи розвитку цивільно-правових гарантій, що забезпечують публічно-правові інтереси // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

73. Передерієв Є. Трактування терміна «джерело» міжнародного приватного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

74. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість - правові засади цивільного права України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12.

75. Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 509; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!