Тема 4. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.



ПЛАН

Вступ.

1. Неустойка як найбільш поширений спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

2. Особливості неустойки.

3. Види неустойки.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах даної теми необхідно розкрити сутність і зміст неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язань.

Насамперед слід зазначити, що у цивільному праві неустойка розглядається у декількох аспектах: власне як неустойка та як санкція за учинене цивільне чи, власне, господарське правопорушення, як засіб реалізації компенсаторної функції цивільного права. Для з’ясування сутності цього інституту потрібно дати легальне визначення неустойки, проаналізувати історичний аспект становлення та розвитку неустойки. Обов’язково потрібно вказати, що неустойка може виступати у формі штрафу та пені. Потрібно охарактеризувати кожну із зазначених форм.

Відповідь на друге питання плану має полягати у зазначенні того, що юридична природа неустойки є подвійною. З одного боку, це спосіб забезпечення зобов’язання, з другого - санкція норми права за порушення боржником свого зобов’язання. Для визначення особливостей неустойки варто детально проаналізувати ст. 550 ЦК України. Цей правовий аналіз дозволить відрізнити різне функціональне призначення неустойки. Студентам потрібно досить детально розкрити це питання.

В межах третього питання плану варто спинитися на різних підставах класифікації неустойки. Але одразу варто зауважити, що у доктрині цивільного права та на практиці розрізняють різні види неустойки. Тому студентам рекомендується ознайомитись з широкою кількістю літератури. Так за підставами встановлення прийнято розрізняти законну й договірну неустойку; за формою вираження доцільно розрізняти грошову та товарну неустойку. Особливу увагу слід звернути на те, що за співвідношенням неустойки зі збитками прийнято виділяти штрафну, виняткову, залікову, альтернативну. Проте не всі види неустойки мають однакове значення та застосування. 

Завершуючи роботу над темою, слід узагальнити весь опрацьований матеріал, зробити обґрунтований висновок.

Література:

 1. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47-48 від 13.03.2003 р.
 2. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.
 3. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 4. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.
 7. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.
 8. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.
 9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.
 10. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.
 11. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.
 12. Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.
 13. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.
 14. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 5. — С. 59-63.
 15. Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.

Тема 5. Заставне право як частина зобов’язального права.

ПЛАН

Вступ.

 1. Загальна характеристика заставного права.
 2. Застава: поняття, предмет, види.
 3. Права й обов’язки сторін застави.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У вступній частині варто викласти актуальність та ступень розробки проблематики спеціального інституту забезпечення зобов’язань - заставного права.

Викладаючи перше питання, рекомендується наголосити на тому, що зараз застава є одним з найбільш поширених засобів забезпечення виконання зобов’язання і існує там, де існують реальні відносини власності, розвинутий товарообіг, обіг нерухомого майна. Вона врегульована Законом України «Про заставу», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, « Про операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» і нарешті ЦК України. Студентам рекомендується дослідити історичний аспект становлення та розвитку заставного права, проаналізувати нормативно-правову базу.

При аналізі другого питання слід дати легальне визначення застави, яке закріплено в ЦК України. На підставі визначення можна окреслити ознаки застави. Потрібно зазначити, що застава забезпечує виконання зобов’язання за допомогою стимулюючої, компенсаційної та гарантійної функції. Обов’язково слід вказати, що підставою виникнення права застави є договір, закон або рішення суду. Так види застави залежать саме від підстав її виникнення (договірна, законна, судова застава). При розкритті даного пункту не можна оминути увагою, що сторонами заставних правовідносин є заставодержатель і заставодавець. Потрібно дати правову характеристику кожному із суб’єктів. Наступним етапом роботи є перехід до дослідження предмету застави. Це питання заслуговує окремого розгляду, оскільки особливість правового режиму предмета впливає на вид застави, права та обов’язки сторін, сферу застосування, правові наслідки. При аналізі даного питання варто звернутися й до Закону України «Про заставу». Викладаючи третє питання, доцільно зазначити, що значення права у суспільстві варто розкривати через його функції, які характеризують його місце у системі права взагалі. Студенти повинні використовуючи рекомендовану літературу, окреслити поняття та значення функцій, виокремити групи функцій: основні (регулятивна, символьна, охоронна, компенсаційна) та традиційні (превентивна, виховна, інформаційна та ін.).

При розкритті останнього питання студенти повинні наголосити, що договір про заставу породжує комплекс прав і обов’язків її сторін: заставодавця та заставодерожателя. Для цього є важливим момент виникнення права застави та, власне, коло суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що виникають з неї. Потрібно вказати, що суб’єктивні права та юридичні обов’язки сторін застави зумовлені її предметом, встановленими сторонами особливими правилами, законом. Тому обов’язково потрібно розкрити права та обов’язки сторін застави.

 Студенти повинні зробити обґрунтований висновок.

ЛІТЕРАТУРА:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1291; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!