Тема 8. Цивільно-правова відповідальністьПЛАН

Вступ.

  1. Цивільно-правова відповідальність: поняття та доктринальні вчення.
  2. Форми і види цивільно-правової відповідальності.
  3. Звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В межах даної теми слід дати загальну характеристику цивільно - правовій відповідальності, окреслити сутність, форми та види цивільно-правової відповідальності.

Приступаючи до висвітлення першого питання плану, слід спочатку зазначити, що у доктрині цивільного права проглядається декілька підходів до розуміння сутності цивільно-правової відповідальності. Студентам варто ознайомитись з широким колом доктринальних вчень з даної проблематики. Так рекомендується студентам ознайомитись з роботами С. Братуся, О.Йоффе, О. Красавчикова, О. Пушкіна. Доречно надати якомога більше визначень цивільно-правової відповідальності, вказати обґрунтування кожного поняття. Не можна не зауважити, що сутність цивільно-правової відповідальності полягає в тому, що вона захищає майнові інтереси потерпілої особи шляхом майнової компенсації.

У межах другого питання плану слід визначити форми цивільно-правової відповідальності, які зумовлені компенсаторною функцією цивільного права взагалі та цивільно-правової відповідальності, зокрема. Потрібно дати визначення форми цивільно-правової відповідальності. Окреслити, які види форм цивільно-правової відповідальності передбачені цивільним правом. Студентам слід звернути увагу, що є загальна форма цивільно-правової відповідальності (відшкодування збитків) та спеціальна (сплата неустойки, втрата завдатку, утримання тощо). Цікавим є питання про порядок та випадки застосування спеціальних форм цивільно-правової відповідальності.

Наступним кроком розкриття пункту плану є встановлення того, що види цивільно-правової відповідальності вказують на підстави її виникнення, рівень закріплення та можливість оспорення розміру санкцій, розподіл відповідальності між декількома особами, які мають відповідати за одне й те ж саме правопорушення. Потрібно зауважити, що види цивільно-правової відповідальності залежать від різних підстав. Наприклад, залежно від характеру розподілу розміру відповідальності між співборжниками виділяють часткову, солідарну; за суб’єктом відповідальності: основну та субсидіарну тощо. Студентам потрібно охарактеризувати кожен вид відповідальності та підкріпити теоретичний матеріал влучними прикладами.

Відповідь на третє питання плану має містити розкриття сутності звільнення від цивільно-правової відповідальності. Так потрібно вказати, що усі підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності можна поділити на декілька груп: загальні, спеціальні та окремі. Можливо студенти запропонують інший поділ. При розкритті даного питання не можна оминути й детальне розкриття загальних підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності (непереборна сила, вина кредитора, казус, інші обставини, що спричиняють неможливість виконання зобов’язання, якщо вони виникли не з вини боржника).

Студенти повинні сформувати загальний висновок. При цьому потрібно його чітко обґрунтувати.

Література:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 768; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!