Тема 23. Публічна обіцянка винагороди.ПЛАН

 Вступ.

 1. Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди як позадоговірного зобов’язання.
 2. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.
 3. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

Висновки.

                                  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної студентом теми. Також необхідно вказати про значимість інституту публічної обіцянки винагороди.

В першому питанні курсової роботи студенту варто дати визначення публічної обіцянки винагороди. Потрібно зауважити, що ЦК України регулює як окремі види публічної обіцянки винагороди відносини, що випливають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу та публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу. Одразу студенти повинні вказати чому публічна обіцянка винагороди відносить до позадоговірних зобов’язань, чому не можна віднести її до договору. Також потрібно вказати, що публічну обіцянку винагороди можна охарактеризувати як умовний правочин.

Розглядаючи друге питання роботи, рекомендується відзначити, що публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу має юридичне значення лише за наявності певних ознак: публічність, матеріальний зміст, визначений результат та до вказаного результату може прагнути невизначена кількість осіб. Потрібно детально розкрити кожну з зазначених ознак. Крім того, варто розкрити правові наслідки виконання завдання та припинення зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди.

В третьому питанні курсової роботи необхідно підкреслити, що оголошення конкурсу являє собою один із видів публічної обіцянки винагороди. При розкриті питання варто проаналізувати: умови конкурсу, зміну умов конкурсу та відмову від проведення конкурсу. Варто зауважити, що оголошення конкурсу, будучи одностороннім право чином, пов’язує засновника конкурсу самим фактом його здійснення. Пред’явлення роботи чи відповідного результату на конкурс - теж односторонній право чин, але породжує він не обов’язок, а право здобувача. Це право полягає у можливості вимагати від засновника конкурсу прийняти роботу та дати їй оцінку. Студенти повинні окреслити порядок визначення переможця, його права.

 

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11
 3. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.
 4. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 5. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
 6. Силенно Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.
 7. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.
 9. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.
 10. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.
 11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.
 12. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.

 

Тема 24. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди

ПЛАН

 Вступ.

1. Поняття моральної (немайнової) шкоди в цивільному праві.

2. Види моральної (немайнової) шкоди та способи її компенсації.

3. Визначення розміру компенсації моральної (немайнової) шкоди.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної студентом теми в світлі прийняття нового Цивільного кодексу України. Також необхідно вказати про значимість інституту відшкодування моральної шкоди.

В першому питанні курсової роботи студенту варто дати визначення моральної (немайнової) шкоди та вказати її особливості порівняно з загальними правилами відшкодування шкоди в цивільному праві. В цьому ж розділі слід вказати, в чому саме полягає моральна шкода, і дати характеристику цим способам заподіяння шкоди.

Розглядаючи друге питання роботи, рекомендується відзначити, що моральна (немайнова) шкода може бути спричинена особі злочином, адміністративним проступком, робітнику при виконанні ним трудових обов'язків, поширенням відомостей, які не відповідають дійсності і порочать честь, гідність та ділову репутацію а також споживачу при порушенні законодавства про захист прав споживачів. Крім того, моральна шкода може бути спричинена фізичній особі незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

Моральна шкода відшкодовується за рішенням суду грішми, іншим майном або в інший спосіб.

В третьому питанні курсової роботи необхідно підкреслити, що закон не встановлює максимального або мінімального розміру моральної шкоди. Розмір визначається безпосередньо в позовній заяві, в якій крім інших вимог, встановлених ст. 137 ЦПК України, має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно особі, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди та якими доказами це підтверджено.

Література:

1. Конституція України //Відомості Верховної Ради. — 1996. — №30. —Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» № 4 від 01.03.1995 р.

4. Барабаш О., Сиротенко О. Щодо протиправності дій при заподіянні моральної шкоди //Право України. — 2000. — № 9. — С. 43—45.

5. Рабінович П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід //Право України. — 2002. — № 4. — С. 100.

6. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди //Право України. — 2001. — № 2. — С. 105—108.

7. Чернадчук В. Право на відшкодування моральної шкоди: деякі аспекти //Право України. — 2000. — № 3. — С 106—109.

8. Эрделевский А. М. Моральный вред и компенсация за страдания. — Москва: Изд-во БЕК, 1998. — 174 с.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1196; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!