Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особиПри самостійному опрацюванністудентам потрібнорозглянути питання щодо таких прав як: право на ім’я; право на повагу до гідності та честі; право на недоторканність ділової репутації, їх поняття та зміст.

Студенти повинні вільно оперувати правовими категоріями: «ім’я», «честь», «гідність», «ділова репутація».

Послідовно потрібно розкрити питання право на індивідуальність; право на особисте життя та його таємницю; право на інформацію; право на особисті папери; право на таємницю кореспонденції, їх поняття та зміст.

Потрібно окреслити визначення «особисте життя», звернути увагу на його аспекти.

Студенти при самостійному опрацюванні теми, повинні розглянути питання захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відео зйомок; охорони інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах. Висвітлити питання право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Важливе значення має й наступна група прав: право на місце проживання; право на недоторканність житла; право на вибір роду занять; право на свободу пересування. Студенти повинні висвітлити їх поняття та зміст.

Знати загальну характеристику права на свободу об’єднання та права на мирні зібрання.

Питання для самоконтролю:

 

1. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відео зйомок та охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

2. Порівняйте поняття «місце проживання фізичної особи», що закріплене ст.. 29 ЦК України, ст.. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та ст.. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

3. Назвіть суб’єктний склад права фізичної особи та недоторканність житла.

4. Укажіть випадки, за яких проникнення до житла без згоди його мешканців буде вважатися правомірним (не порушуватиметься право на недоторканність житла).

5. Розкрийте сутність понять «індивідуальність» та «імідж».

6. Що відноситься до особистих паперів?

 

 

Література:

Основна література –1, 6, 5, 7, 15-28; додаткова література –2, 60, 82, 117, 122, 137, 196, 199, 200, 210, 214, 217, 219, 220, 233, 234, 237, 244, 285, 298, 343; нормативні акти – 1, 19.

 

МОДУЛЬ № 4.

Тема 17. Загальні положення про речове право

Метою самостійної роботи за даною темою є опанування студентами питанням щодопоняття та ознак речового права. Студентам потрібно звернути особливу увагу на види речового права та їх системи.

Потрібно розглянути співвідношення зобов’язальних та речових прав, вказати на місце та роль Конституції України у врегулюванні правовідносин власності. Встановити співвідношення права власності та речового права.

Важливе значення має питання захисту речових прав.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Проаналізуйте визначення речового права, яке закріплено у п.2 ст.2 Указу Президента України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно” від 7 липня 1999р.

2. Загальні засади здійснення речового права.

3. У чому полягає абсолютний характер речового права?

Література:

Основна література – 1, 6, 5, 7, 15-28; додаткова література –30, 48, 55; нормативні акти – 1, 2, 8, 9, 13, 14.

 

Тема 18. Право власності

При самостійному опрацюванні теми студенти повинні окреслитипитання поняття права власності та його зміст.

Обов’язково студенти повинні дати визначення права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Визначити його зміст. Правомочості володіння, користування, розпорядження власником своїм майном. Абсолютний характер права власності. Історичні типи права власності.

Студенти повинні знати питання щодо здійснення права власності. Непорушність права власності. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна. Право власності українського народу. Право приватної власності. Суб'єкти права приватної власності. Право державної власності. Суб'єкти права державної власності. Право комунальної власності. Суб'єкти права комунальної власності. Право власності на землю (земельну ділянку). Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку). Право власності на житло. Суб'єкти права власності на житло.

Важливе значення для опрацювання теми мають способи набуття права власності: первісні та похідні Підстави припинення права власності: відчуження власником свого майна; відмова власника від права власності: припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі; знищення майна; викуп пам'яток історії та культури; викуп земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю; викуп нерухомого майна у зв'язку з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене; звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника; реквізиція; конфіскація; припинення юридичної особи чи смерті власника. Інші підстави припинення права власності.

Питання для самоконтролю:

 

9. Момент виникнення та припинення права власності.

10. Тягар утримання майна та ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження майна.

11. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності.

12.  Право власника за забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво.

13. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

14. Поняття житла. Житловий будинок, садиба, квартира як об’єкти права власності.

15. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу.

16. Конфіскація та реквізиція як підстави припинення права власності.

Література:

Основна література –1, 6, 5, 7, 15-28; додаткова література –30, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 95, 101, 102, 121, 123, 127, 131, 132, 144, 145, 156, 161, 163, 167, 168, 186, 190, 194, 195, 205, 213, 218, 241, 247, 248, 249, 250, 251, 262, 293, 318, 336, 337, 339, 356; нормативні акти – 1, 2, 8, 9, 13, 14.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 948; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!