Модуль № 4. Право власності та право інтелектуальної власності. Тема 17. Загальні положення про речове правоВсього годин - 72, у т.ч. лекції - 24, практичне заняття - 24, самостійна робота - 24.

Тема 17. Загальні положення про речове право

Всього годин 7, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 3.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 21 (2 години). Навчальні питання:

8. Поняття та ознаки речового права.

9. Види речових прав.

10. Система речових прав.

11. Об’єкти та суб’єкти речового права.

12. Способи набуття та припинення речових прав.

13. Співвідношення зобов’язальних та речових прав.

14. Поняття захисту речових прав, форми та способи захисту.

Додаткові питання:

1. Проаналізуйте визначення речового права, яке закріплено у п.2 ст.2 Указу Президента України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно” від 7 липня 1999р.

2. Загальні засади здійснення речового права.

3. У чому полягає абсолютний характер речового права?

Теми для рефератів:

1. Право на нерухомість у системі речових прав.

2. Історичний досвід формування інституту речового права.

3. Вплив римського приватного права на становлення підгалузі речового права в Україні.

Відповідаючи на перше питання необхідно розкрити поняття речового права. Зазначити ознаки речового права.

Відповідаючи на питання друге необхідно вказати види речових прав та дати їх правову характеристику. Проаналізувати норми ЦК України та ГК України.

Відповідаючи на питання третє необхідно розкрити систему речових прав. Зазначте, що під системою розуміють впорядковану певним чином множину елементів, які пов’язані між особою та утворюють при цьому певну цілісну єдність. Виходячи з цього поняття охарактеризуйте систему речових прав. Розкрийте інститут права власності та речових прав на чуже майно як окремих структурних елементів системи речового права.

Відповідаючи на питання четверте необхідно дослідити питання об’єкти речового права. Розкрити суб’єктний склад речового права. Означте особливості правового статусу володільця речовим правом.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно розкрити способи набуття та припинення речових прав. зазначте у яких випадках речові права набуваються на підставі закону, договору, заповіту, рішення суду тощо.

Відповідаючи на питання шосте необхідно дати визначення речового та зобов’язального прав. Визначити подібні та відмінні риси зазначених прав та встановити як вони співвідносяться між собою.

Відповідаючи на питання сьоме необхідно розкрити поняття захисту речових прав. Визначити співвідношення термінів «охорона» та «захист». Зазначити форми захисту речових прав (юрисдикційні, неюрисдикційні) та способи їх захисту (визнання права, відновлення порушеного речового права тощо).

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

ЗУ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень від 01.07.04 № 1952 – ІV. http://rada.gov.ua/

Верховна Рада України; Постанова вiд 17.06.1992 № 2471-XII Про право власності на окремі види майна

Вищий господарський суд; Постанова Про усунення перешкод у користуванні майном вiд 03.07.2007 № 16/213 http://rada.gov.ua/

Вищий адміністративний суд; Ухвала Про стягнення грошової компенсації замість речового майна вiд 22.08.2006 http://rada.gov.ua/

Література:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c

Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре: Научно-практическое издание.- СПб.: Юр. центр Пресс, 2001.- 211 c

Публічність як один із принципів речових прав на нерухоме майно / Н. Безсмертна // Право України. — 2005. — N 6. — С. 47-50.

Ятченко Є. Загальна характеристика речових прав релігійних організацій на майно культового призначення // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 7. – С. 80 - 84

 

Тема 18. Право власності

Всього годин 8, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 2.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 22 (2 години). Навчальні питання:

14. Поняття права власності та його зміст.

15. Суб’єкти та об’єкти права власності.

16. Недоторканність права власності.

17. Види та форми права власності.

18. Право власності українського народу (поняття та зміст).

19. Право приватної власності (поняття та зміст).

20. Право державної власності (поняття та зміст).

21. Право комунальної власності (поняття та зміст).

22. Підстави набуття права власності. Класифікація підстав набуття права власності.

23. Здійснення права власності. Порядок та межі здійснення права власності.

24. Право власності на землю (земельну ділянку).

25. Право власності на житло.

26. Припинення права власності.

Додаткові питання:

1. Момент виникнення та припинення права власності.

2. Тягар утримання майна та ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження майна.

3. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності.

4.  Право власника за забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво.

5. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

6. Поняття житла. Житловий будинок, садиба, квартира як об’єкти права власності.

7. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу.

8. Конфіскація та реквізиція як підстави припинення права власності.

Теми для рефератів:

1. Право власності у об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

2. Історичний досвід правового регулювання інституту права власності в Україні.

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення права власності та власності. Назвати визначення права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Розкрити зміст права власності Проаналізувати нормативно-правові акти та дати загальну характеристику права власності.

Відповідаючи на питання друге необхідно визначити суб’єктний та об’єктний склад права власності. Охарактеризувати правове положення власника, уповноваженої ним особи та зобов’язаної особи.

Відповідаючи на питання третє необхідно розкрити принцип недоторканність права власності. Дати визначення права власності. Зазначити нормативні акти, у яких закріплюється недоторканність права власності.

Відповідаючи на четверте питання необхідно вказати види права власності. Дати загальну характеристику спільної власності та права власності окремої особи. Охарактеризувати форми права власності. Назвати нормативні акти де закріплюються форми права власності, і які розбіжності між ними.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно охарактеризувати право власності українського народу. Дати визначення права власності українського народу. Розкрити зміст права власності українського народу. Назвіть об’єктний та суб’єктний склад зазначеного права. Вкажіть на нормативно-правові акти, які регулюють вказані правовідносини. 

Відповідаючи на шосте питання необхідно охарактеризувати право приватної власності. Дати визначення права приватної власності. Розкрити зміст права приватної власності. Зазначити його об’єктний та суб’єктний склад. Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини.

Відповідаючи на питання сьоме необхідно охарактеризувати право державної власності. Дати визначення права державної власності. Розкрити зміст права державної власності. Зазначити його об’єктний та суб’єктний склад. Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Вказати на особливості набуття та припинення права державної власності.

Відповідаючи на восьме питання необхідно охарактеризувати право комунальної власності. Дати визначення права комунальної власності. Розкрити зміст права комунальної власності. Зазначити його об’єктний та суб’єктний склад. Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Вказати на особливості набуття права комунальної власності.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно вказати на підстави набуття права власності. Зазначити класифікацію підстав набуття права власності. Окремо проаналізувати первісні та похідні підстави набуття права власності. Розкрити питання щодо моменту виникнення права власності у набувача і його правові наслідки.

Відповідаючи на питання десяте необхідно дати визначення здійснення права власності. Зазначити як здійснюючи своє право власності власник (чи уповноважена особа) володіє, користується та розпоряджається об’єктом права власності. Визначити порядок та межі здійснення права власності. Розглянути питання щодо тягаря утримання майна та ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно дати визначення права власності на землю (земельну ділянку). Пояснити чим відрізняються терміни «земля» та «земельна ділянка». Зазначити особливості набуття, припинення та здійснення права власності на земельну ділянку. Розкрити його зміст. Проаналізувати Земельний кодекс України та визначити особливості правового регулювання зазначених правовідносин.

Відповідаючи на питання дванадцяте необхідно дати визначення права власності на житло. Назвати види приміщень, яким надається правовий режим житла. Вказати на ознаки притаманні житлу як об’єкту права власності. Зазначити особливості набуття, припинення та здійснення права власності житло. Розкрити його зміст. Проаналізувати нормативно-правові акти та зазначити специфіку правового регулювання права власності на житло.

Відповідаючи на питання тринадцяте необхідно визначити підстави припинення права власності. Окремо охарактеризувати такі підстави як викуп земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю, приватизація, конфіскація, реквізиція.

 

Завдання № 96

Громадянин Попов за домовленістю з родичем Єгоровим передав останньому в управління за довіреністю автомобіль “Skoda-Superb” строком на один рік. Через рік Попов громадянин оформив на ім’я громадянина Єгорова нову довіреність, а потім продовжив її ще на три роки. Таким чином, автомобіль знаходився у родича Єгорова протягом п’яти років. Через п’ять років громадянин Попов пред’явив у суді позов до громадянина Єгорова про повернення автомобіля, вказуючи, що повернути його в добровільному порядку відповідач відмовляється. Громадянин Єгоров позову не визнав і пояснив, що автомобіль “Skoda-Superb” фактично належить йому, а не громадянину Попову. За словами відповідача, вони домовилися про його купівлю-продаж, і так як коштів на переоформлення автомобіля у громадянина Єгорова не вистачало, вирішили, що громадянин Єгоров до накопичення необхідної суми буде користуватися автомобілем за довіреністю, а громадянин Попов не буде пред’являти ніяких претензій з цього приводу. Також громадянин Єгоров стверджував, що він передав громадянину Попову в якості оплати за авто 37 300 грн. У підтвердження того, що він сплатив громадянину Попову 37 300 грн., громадянин Єгоров представив у суд розписку, у якій стверджувалось, що Єгоров повернув Попову позичені 37 300 грн. Єгоров просив визнати за ним право власності на автомобіль.

 Чи можна визнати Єгорова власником автомобіля або автомобіль підлягає поверненню Попову? З якого моменту виникає право власності у набувача за договором? Яка із сторін несе ризик випадкової загибелі речі? Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 97

Громадянка Степанова за письмовою угодою подарувала своєму внуку Володимиру автомобіль “Таврія-Nova”. Оскільки він ще не досягнув повноліття, автомобіль зберігався в її господарстві й інколи використовувався її синами. Старший син Степанової, Петро, на цьому автомобілі потрапив в аварію, в якій загинув, а автомобіль був пошкоджений. Після аварії пошкоджений автомобіль зберігався на штрафмайданчику УДАІ. За цей час з нього була демонтована коробка передач та масляний фільтр. Володимир, як власник автомобіля, звернувся до спадкоємців Петра з вимогою відновити автомобіль або купити йому новий. Дружина загиблого відмовилася від цього, вказавши, що якщо автомобіль не був переданий, то домовленість між Петром і Володимиром недійсна. Крім цього, вона вказала, що, наскільки їй відомо, для передачі права власності на автомобіль існує спеціальний порядок. ДАІ також пред’явило вимогу до спадкоємців Петра про відшкодування витрат, пов’язаних зі зберіганням пошкодженого автомобіля на штрафмайданчику. В свою чергу, з боку Володимира був пред’явлений позов до УДАІ про повернення зниклих запчастин автомобіля.

Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь, коли і за яких підстав виникає та припиняється право власності? Хто несе ризик випадкової загибелі речі? Як необхідно вирішити суперечку?

Завдання № 98

За договором купівлі-продажу мале підприємство “Агва” придбало у ТОВ “Вікторія” партію товару. При укладенні договору було передбачено, що покупець повинен забрати товар 1 липня, a він прибув за ним тільки 3-го липня і з’ясував, що під час грози 2-го липня в склад попала блискавка і товар згорів. Покупець пред’явив позов до продавця про надання йому тієї ж кількості і якості товару та відшкодування збитків.

Як повинна бути вирішена справа? Які наслідки наступлять у тому випадку, якщо товар було відібрано та розміщено у окремому складі.

Завдання № 99

У 2003 р. Коваленко успадкувала після смерті батька третину двоповерхового будинку в м. Люботин та вирішила її продати. Оскільки бажаючих купити частку не знайшлося, справа з продажем затягнулася. Тим часом інші спадкоємці, які проживали в цьому будинку, подали до суду позов про стягнення з Коваленко частини витрат, які вони понесли у зв’язку з утриманням будинку. Свою вимогу вони мотивували тим, що Коваленко не сплачує комунальних платежів, які нараховуються за користування будинком. Коваленко проти позову заперечувала, вказуючи на те, що раз вона в успадкованому будинку не проживає, то і не повинна платити за ті послуги, які не отримувала. Відповідачка вказала, що в неї є інше житло, в якому вона мешкає, і за обслуговування якого вона вчасно сплачує комунальні платежі.

Яким чином повинна бути вирішена суперечка? Чи може бути накладене стягнення на житловий будинок (або його частину) за несплату комунальних платежів, якщо власники даного будинку відмовляються їх платити?

Завдання № 100

До дільничного інспектора міліції із заявою звернувся Комаров. В заяві вказувалося, що його сусід Бакулін висипав на проїжджу частину дороги будівельний матеріал (цеглу, пісок, гравій). Внаслідок цього Комаров не може виїхати технікою з двору і своєчасно обробити посіви буряка. При розгляді заяви було встановлено, що у Бакуліна після того, як він привіз будматеріали, стався інфаркт, і він знаходиться в лікарні. Дільничний відвантажив будма-теріали і вивіз їх в балку край села, звідки цегла пропала. Після виписки з лікарні, Бакулін подав позов до дільничного про повернення йому втраченого матеріалу.

Зробіть юридичний аналіз описаної ситуації. Яким чином можуть дути захищені інтереси Комарова? Як буде вирішена справа, якщо він подасть ще і позов про відшкодування збитків, що виникли внаслідок несвоєчасної обробки посівних площ? Яким чином можна захистити право власності Бакуліна?

Завдання № 101

До стада фермерського господарства Стецька пристала бездоглядна корова. Через місяць вона привила теля, а через 6 місяців фермер Стецько вирішив її продати. При продажі виявився власник корови Петренко, який наполягав на поверненні корови і теляти. Фермер Стецько проти цього заперечував, вважаючи що через 6 місяців він став власником і корови, і теляти.

Як повинна бути вирішена справа?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та змісту права власності. Знати види та форми права власності. Знати підстави набуття та припинення права власності.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Митний кодекс України http://rada.gov.ua/

Житловий кодекс України http://rada.gov.ua/

Земельний кодекс України http://rada.gov.ua/

Водний кодекс України http://rada.gov.ua/

Лісовий кодекс України http://rada.gov.ua/

Кодекс України про надра http://rada.gov.ua/

Декларація Про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., № 55-XII http://rada.gov.ua/

ЗУ Про розмежування земель державної та комунальної власності від 05.02.04 № 1457 – ІV. / http://rada.gov.ua/

ЗУ Про приватизацію державного майна від 06.09.05 № 2801 – ІV/ http://rada.gov.ua/

ЗУ Про охорону культурної спадщини від08.06.00 № 1805 – ІІІ. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про мисливське господарство та полювання від 22.02.00. № 1478 – ІІІ. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про нафту і газ від 12.07.01 № 2665-ІІІ. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про тваринний світ від 13.12.01 № 2894 – ІІІ. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про охорону земель від 19.06.03 № 962 – ІV. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.91 № 959 – ХІІ. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про природно-заповідний фонд України від 16.06.92, № 2456-ХІІ.http://rada.gov.ua/

ЗУ Про планування і забудову територій від 20.04.00 №  1699 – ІІІ. http://rada.gov.uа/

ЗУ Про Червону книгу України від 07.02.02 № 3055 – ІІІ. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про державний контроль за використанням та охороною земель від 19.06.03 № 963 – ІV. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про захист конституційних прав громадян на землю від 20.01.05 № 2375 – ІV. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.91 № 1264 – ХІІ. http://rada.gov.ua/

ЗУ Про нотаріат від 02.09.93. № 3425 - ХІІ / http://rada.gov.ua/

ЗУ вiд 03.03.1998 № 147/98-ВР Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності

ЗУ вiд 10.04.1992 № 2269-XII Про оренду державного та комунального майна

ЗУ вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР Про місцеве самоврядування в Україні

Постанова ВРУ Про збереження та цільове використання об'єктів соціально-культурного призначення в процесі зміни форми власності суб'єктів господарювання, що їх утримують від 22 червня 2004 р., N 1826-IV. http://rada.gov.ua/

Література:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c

Автаева Н. Е., Волошин Н. П. Гражданско-правовая защита социалис-тической собственности. — М.: Юрид. лит., 1974.

Венедиктов А. В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности. — М.: Юрид. лит., 1954.

Грибанов В. П. Пределы осуществления й защиты гражданских прав. — М.: Из-во МГУ, 1992.

Скворцов О. Ю. Вещные иски в судебно-арбитражной практике. — М., 1998.

Толстой Ю. К. Собственность й оперативное управление // Проблемы гражданского права. — Ленинград, 1987.

Право власності в Україні / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

Маєвська А.В. Зміст інституту тягаря утримання майна // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ, Х., 2007., № 37. С. – 312-318.

Співвідношення понять "право власності" та "здійснення права власності" / Н. Безсмертна // Право України. — 2003. — N 11. — С. 133-137.

Право на житло і житлові відносини / Я.В. Гуляк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 28. — С. 430-434.

Володіння за новим Цивільним кодексом України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 1. — С. 91-94.

Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

Межі здійснення права приватної власності в Україні / Н. Безсмертна // Право України. — 2002. — N 6. — С. 53-57.

Обмеження та обтяження права власності в законодавстві України / Н. Безсмертна // Право України. — 2005. — N 1. — С. 103-105.

Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми і перспективи / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2001. — N 9. — С. 69-70.

Приватизація житла потребує законодавчого вирішення / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2000. — N 11. — С. 99-101.

Законодавче регулювання реприватизації, доприватизації житла / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2002. — N 3. — С. 116-118.

Власність в економічному та правовому вимірі / Л. Музика // Право України. — 2001. — N 12. — С. 47-51.

Комунальна власність в Україні: чинне законодавство і законопроекти / Л. Музика // Право України. — 2000. — N 11. — С. 60-63.

Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики / Л. Музика // Право України. — 2004. — N 5. — С. 55-58.

Щодо строків приватизації житла / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 2000. — N 3. — С. 74-76.

Оцінка нематеріальних активів об'єктів приватизації / М. Галянтич // Право України. — 1999. — N 4. — С. 68-71.

Приватноправове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні / М. Галянтич // Право України. — 2003. — N 7. — С. 70-72.

Реприватизація житла: правові колізії / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 2000. — N 7. — С. 77-79.

Право довірчої власності в системі відносин власності / Г. Харченко // Право України. — 2005. — N 8. — С. 32-35.

Приватизація земель в Україні: шляхи розв'язання законодавчих колізій / Т. Ковальчук, О. Заєць // Право України. — 1999. — N 8. — С. 28-31.

Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності / С. Ковальчук // Право України. — 2005. — N 3. — С. 49-53.

Законодавче забезпечення управління державною власністю / А. Ковальчук // Право України. — 2005. — N 12. — С. 29-32.

Космін Ю. Про форми права власності // Право України. – 2001. - №10. – С.75.

Левик А., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми та перспективи // Право України. – 2001. - №9. – С.69.

Музика Л. Чи існують реальні суб’єкти права комунальної власності? // Право України. — 2002. — N 11. — С.116.

Ківалова Т. Питання права власності в міжнародно-правових договорах України // Право України. – 2000.- № 7.–С.111.

Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) // Право України. – 2000.- № 1.–С.121.

Левик А., Яворська О. Приватизація житла потребує законодавчого вирішення // Право України. – 2000.- № 11.–С.99.

Галянтич М., Коваленко Г. Реприватизація житла: правові колізії ) // Право України. – 2000.- № 7.–С.77.

Ковальчук Т., Заєць О. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України. – 1999.- № 8.–С.28.

Макашов Л. Щодо заходів правового впливу на осіб, які здійснюють несанкціоновану «самоперебудову» житла // Право України. – 1996.- № 5.–С.68.

Галянтич М., Коваленко Г. Приватизація кімнат у загальних (комунальних) квартирах // Право України. – 1996. - № 12. – С.73.

Галянтич М., Коваленко Г. Правові проблеми приватизації житла в будинку, що потребує ремонту // Право України. – 1997.- № 5.–С.43.

Галянтич М. Приватизація частини комунальної квартири // Право України. – 1997.- № 8.–С.51.

Особливості права власності в різних правових системах / Г. Харченко // Право України. — 2006. — N 12. — С. 45-48.

Процес формування та діяльності житлового фонду соціального призначення: окремі питання правового регулювання / Т. Федосєєва // Право України. — 2006. — N 2. — С. 92-95.

Цимбал П., Гарбовський Л. Конфіскація майна в Україні: історико-правовий аспект // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2.

Галянтич М. Актуальні питання приватно-правового регулювання відносин у житловій сфері //Підприємництво господарство і право. - 2007.№6

Овчарук С. Зарубіжний досвід організації державного регулювання реєстрації речових прав на земельні ділянки і нерухоме майно // Підприємництво господарство і право. - 2007. - // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

Маковій В. Добросовісність в юридичному складі, що є підставою виникнення права власності//Підприємництво господарство і право.-2006.№5

Капіца Ю., Ступак С. Право слідування в Європейському Союзі та Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

Харченко О. Реприватизація житла: актуальні питання правового врегулювання // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

Романович С. Набуття права власності на новостворене майно // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 9.

Романович С. До питання про підстави та способи набуття права власності // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 11.

Фролов Ю., Антошкіна В. Право публічної (суспільної) власності: до теорії питання // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 4.

Панченко М. До проблеми законодавчого регулювання відносин довірчої власності // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 4.

Єрмоленко В. Категорія «форма права власності»: теоретико-методологічні засади обґрунтування // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 12.

Іванов А. Класифікація підстав набуття та припинення права власності // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 7.

Селіванова І. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять // Право України. – 2009. - № 6. – С. 121 – 126.

Зубков С. Правові проблеми набуття прававлансості на об’єкти нерухомості, що надаються власникам приміщень, відчужених під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 3. – С. 52 – 56.

Іванов А. Умови застосування реквізиції в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 1. – С. 18 – 22.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1536; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!