Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особиВсього годин 9, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 20 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

2. Загальна характеристика права на ім’я.

3. Загальна характеристика права на повагу до гідності та честі.

4. Загальна характеристика права на недоторканність ділової репутації.

5. Загальна характеристика права на індивідуальність.

6. Загальна характеристика права на особисте життя та його таємницю.

7. Загальна характеристика права на інформацію.

8. Загальна характеристика права на особисті папери та права на таємницю кореспонденції.

9. Загальна характеристика права на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості.

10. Загальна характеристика права на місце проживання та права на свободу пересування.

11. Загальна характеристика права на недоторканність житла.

12. Загальна характеристика права на вибір роду занять.

13. Загальна характеристика права на свободу об’єднання та права на мирні зібрання.

Додаткові питання:

1. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відео зйомок та охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

2. Порівняйте поняття «місце проживання фізичної особи», що закріплене ст.. 29 ЦК України, ст.. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та ст.. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

3. Назвіть суб’єктний склад права фізичної особи та недоторканність житла.

4. Укажіть випадки, за яких проникнення до житла без згоди його мешканців буде вважатися правомірним (не порушуватиметься право на недоторканність житла).

5. Розкрийте сутність понять «індивідуальність» та «імідж».

6. Що відноситься до особистих паперів?

Теми для рефератів:

1. Поняття та види таємниць особистого життя фізичної особи.

2. Право на ім’я як особисте немайнове право, що забезпечує індивідуалізацію фізичних осіб у суспільстві.

3. Історичний досвід правової охорони особистого життя людини.

4. Критерії правомірного втручання в особисте життя людини.

Відповідаючи на перше питання теми необхідно дати визначення особистих немайнових прав та вказати на специфічні ознаки, що притаманні особистим немайновим правом, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Вказати види цих прав та нормативно-правові акти, що містять норми, які закріплюють вказані права.

Розкриваючи друге питання необхідно дати визначення права на ім’я. Дати визначення ім’я. Зазначити складові права на ім’я та розкрити їх суть: право на володіння, використання та зміну імені; право наполягати звертатися до особи відповідно до імені; право вимагати зупинити незаконне використання свого імені. Дати визначення права на ім’я, його об’єкт та суб’єкт. Особливості набуття імені та його зміни.

Відповідаючи на третє питання необхідно зробити порівняльну характеристику ст. 7 ЦК УРСР та ст. 297 ЦК України. Дати визначення термінів «честь» та «гідність». Вказати на ту обставину, яка поєднує ці немайнові блага у одне особисте немайнове право фізичної особи. Назвати специфічні ознаки, що притаманні особистим немайновим відносинам, які породжуються при реалізації права на повагу до гідності та честі. Розкрити позитивний зміст права на повагу до гідності та честі: об’єктний та суб’єктний склад.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення «ділової репутації» та «недоторканності». Дати характеристику цивільно-правового регулювання відповідних відносин. Розкрити позитивний зміст права на недоторканність ділової репутації, його об’єктний та суб’єктний склад.

Розкриваючи п’яте питання необхідно дати визначення індивідуальності, вказати на внутрішню та зовнішню індивідуальність фізичної особи. Розкрити поняття «імідж» та вказати на його складові. Охарактеризувати зміст та об’єктний і суб’єктний склад зазначеного права. Вказати на спеціальні способи захисту права на індивідуальність, що передбачені законодавством.

Розкриваючи шосте питання теми необхідно дати визначення «особистого життя». Назвати аспекти особистого життя та розкрити його зміст. Указати на права, які тісно пов’язані із реалізацією та захистом особистого життя. Акцентувати увагу на особливості цивільно-правового регулювання особистого немайнового права на особисте життя та його таємницю. Дати характеристику таємниць особистого життя, назвати їх види. Розкрити зміст цього права, його об’єкт та суб’єктний склад.

Відповідь на сьоме питання повинна містити визначення права на інформацію. Розкривати значення термінів «інформація» та «документована інформація». Особливості закріплення права на інформацію у законодавстві України. Розкривати зміст понять «збирання», «використання», «поширення» та «зберігання» інформації. Назвати на які види інформації, за законом поширюється спеціальний правовий режим. Вказати на гарантії реалізації права на інформацію. Указати на обмеження права на інформацію.

У відповіді на восьме питання послідовно розкриваються питання право на особисті папери та право на таємницю кореспонденції. Розкривається їх поняття та зміст. Дається визначення «особисті папери», «кореспонденція». Вказується на об’єктний та суб’єктний склад зазначених прав. Зазначаються особливості їх цивільно-правового регулювання.

У відповіді на дев’яте питання висвітлюється питання право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Проаналізувати ст. 2 ЗУ «Про захист суспільної моралі» і вказати на випадки обмеження свободи творчості. Вказати на гарантії здійснення цього права Розкрити поняття, об’єкт, зміст та суб’єктний склад.

У відповіді на десяте питання висвітлюються право на місце проживання та право на свободу пересування. Дається визначення «місця проживання» та «місця перебування», його закріплення у нормативно-правових актах. Вказується на відмінність тлумачення цього терміну нормами приватного та публічного права. Проводиться аналіз ЗУ «Про свободу пересування та вибір місця проживання в Україні». Дається визначення поняття «свобода пересування». Вказується на зміст, об’єкт та суб’єкт цих прав.

У відповіді на одинадцяте питання розкривається правова природа права на недоторканність житла. Дається визначення «недоторканності», «житла». Розкривається зміст об’єкта цього права «недоторканність житла». Указується на зміст та суб’єкт цього права. Дається визначення права на недоторканність житла. Вказується на випадки доступу до житла фізичної особи без її згоди.

У відповіді на дванадцяте питання дається характеристика права на вибір роду занять. Висвітлюється його поняття та зміст. Дається характеристика об’єкту та суб’єкту зазначеного права.

У відповіді на тринадцяте питання дається загальна характеристика права на свободу об’єднання та права на мирні зібрання. Висвітлюється його поняття та зміст. Дається характеристика об’єкту та суб’єкту зазначеного права.

 

Завдання № 94

Іванов, ремонтуючи комп’ютер Давидову і маючи доступ до інформації, що зберігалася на ньому, скопіював собі фотографії на яких зображувалося інтимне життя Давидова. Наступного дня він розмістив ці фотографії у всесвітній комп’ютерній мережі Інтернет. За перші години після розміщення цієї інформації її продивилося 20 тисяч користувачів Інтернет, у тому числі і колишня дівчина Давидова, яка була зображена на цих фотографіях та її чоловік Гончаренко. Подружжя Горчаренко пред’явили до Давидова позов до суду про захист права на особисте життя та його таємницю і відшкодування моральної шкоди.

Які права порушив Іванов? Як може захистити свої права Давидов?

Завдання № 95

Петрова часто приходила до кафе де працював офіціантом Грищенко після закінчення школи. Вона була колишньою вчителькою Грищенко, яка коли він навчався у школі неприязно до нього ставилася. Петрова була прискіплива до того як її обслуговував Грищенко і постійно робила йому зауваження, зокрема, вказувала, що він як був неохайним, безперспективним так і залишився.

Грищенко довго терпів образи та одного дня на чергові образи відповів Петровій, що вона теж не красуня, до того ж ще й «дурна як куриця», обізвав її «старою дівою» та зазначив, що на такій як вона ні один «нормальний» чоловік не одружиться. Петрова наступного дня подала позов до суду про захист права на повагу до гідності та честі.

Дайте визначення «гідності» та «честі». Які права Петрової та Грищенко були порушенні. Чи підлягає позов задоволенню? Як можна захистити права Грищенко?

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та видів особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Знати їх загальну характеристику. Вміти здійснювати особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Цивільний кодекс України

Сімейний кодекс України

Закон України про державну підтримку засобів масової інформації та соці-альний захист журналістів: Прийнят. 23.09.1997 р

ЗаконУкраїни про державну службу: Прийнят. 16.12.1993 р.

Закон України про державну таємницю: Прийнят. 21.01.1994 р.

Закон України про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Прийнят. 16.11. 1992 р.

Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Прийнят. 5.07. 1994 р.

Закон України Про телекомунікації: Прийнят. 18.11.03 р.

Закон України про інформацію: Прийнят. 2.10.1992 р.

Закон України про міліцію: Прийнят. 20.12.1990 р.

Закон України про оперативно-розшукову діяльність: Прийнят. 18.02.1992 р.

Мін'юст України; Наказ, Правила вiд 18.10.2000 № 52/5 Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні

Закон України вiд 24.12.1993 № 3807-XII Про органи реєстрації актів громадянського стану

Закону України вiд 11.12.2003 № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

Закон України вiд 15.05.2003 № 755-IV Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 11.07.2007 № 915 Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи

Верховний Суд; Постанова вiд 28.09.1990 № 7 Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій

Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.95 № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»

Постанова Пленуму Верховного суду України від 07.07.95. № 12 «Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадського стану»

Література:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c

Красавчикова Л. О. Личная жизнь под охраной закона. — М.: Юрид. лит., 1983.

Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. — М.: Знание, 1991.

Право на ім'я фізичних осіб: поняття, юридична природа та межі реалізації / Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 17. — С. 204-210.

Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації / Р. Стефанчук // Право України. — 1999. — N 10. — С. 16-19.

Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи / Р. Стефанчук // Право України. — 2003. — N 11. — С. 115-119.

Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві / Р. Стефанчук // Право України. — 1999. — N 1. — С. 85-89.

Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні / О. Кравчук // Право України. — 2005. — N 5. — С. 125-128.

Інститут дифамації і українське законодавство щодо захисту честі, гідності та ділової репутації (співвідношення та вибір пріоритету в судовій практиці) / Д. Луспеник // Право України. — 2006. — N 2. — С. 62-66.

Розмежування оціночних суджень та стверджень про факти при розгляді справ про захист честі, гідності та ділової репутації / Д. Луспеник // Право України. — 2003. — N 12. — С. 57-59.

До питання скасування прописки та запровадження в Україні реєстрації фізичних осіб / А. Аносенков, В. Фелик // Право України. — 2002. — N 2. — С. 126-128.

Карманов Є. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання // Право України. – 2001. - №12. – С.110.

Павловська Н. Відшкодування моральної шкоди при посяганні на недоторканність особистого життя // Право України. – 2001.- № 3.–С.45.

Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України // Право України. – 2000.- № 12.–С.80.

Кротюк В., Іоффе А. Правові аспекти банківської таємниці // Право України. – 1998.- № 12.–С.62.

Саприкіна І. Правовідносини щодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. -    № 1

Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 9

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1364; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!