Модуль № 3. Представництво та строки в цивільному праві. Особисті немайнові праваВсього годин - 54, у т.ч. лекції - 16, практичне заняття - 12, самостійна робота - 26.

Тема 12. Представництво

Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 6.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 15 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття, підстави виникнення та види представництва. Вчинення правочинів представником.

2. Довіреність. Поняття та види довіреності.

3. Форма та строки довіреності. Довіреність юридичної особи. Значення довіреності.

4. Припинення представництва.

Додаткові питання:

1. Правочини, які може вчиняти представник.

2. Правові наслідки вчинення правочину представником. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.

3. Припинення представництва за довіреністю.

Теми для рефератів:

1. Загальні вимоги щодо форми та строків довіреності. Скасування довіреності.

2. Комерційне представництво.

3. Суб’єкти добровільного представництва за цивільним правом.

Відповідаючи на питання перше необхідно дати визначення представництва. Охарактеризувати підстави виникнення представництва. Зазначити види представництва. Проаналізувати підстави виникнення добровільного та обов’язкового представництва. Вказати порядок вчинення правочинів представником. Назвати правові наслідки вчинення правочину представником. Охарактеризувати вчинені право чини з перевищенням повноважень представником. Вказати випадки та наслідки передоручення. Зазначити поняття комерційного представництва та його особливості.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення довіреності. Зазначити види довіреності. Дати правову характеристику змісту довіреності. Охарактеризувати разові, спеціальні та загальні довіреності.

Відповідаючи на третє питання необхідно вказати у якій форма укладається довіреність. Зазначити строки довіреності. Зазначити особливості довіреності юридичної особи. Розкрити правове значення довіреності.

Відповідаючи на четверте питання необхідно визначити підстави та порядок припинення представництва. Розкрийте підстави скасування довіреності. Зазначте за яких умов відбувається відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

 

Завдання № 75

Громадянин Винник зареєструвався у якості суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи. Через деякий час він видав довіреність на здійснення підприємницької діяльності від його імені громадянину Чкалову. До складу повноважень представника були включені всі можливі правочини та інші дії, у яких виникне необхідність під час здійснення підприємницької діяльності (укладення договорів, надання звітів, представництво інтересів в органах державної влади, розпорядження розрахунковими рахунками, отримання готівки в банку, сплата податків та інші). Через деякий час органами державної податкової адміністрації були виявлені порушення податкового законодавства – приховування прибутку від оподаткування. Постало питання: хто є суб’єктом відповідальності в такому випадку?

Чи мав право громадянин Винник видавати довіреність громадянину Чкалову з переліком вказаних повноважень? Що мав пояснити нотаріус при посвідченні такої довіреності? Скоєння яких дій не допускається через представника?

 

Завдання № 76

Громадянин Петров вирішив купити легковий автомобіль на автомобільному ринку міста Харкова. З метою уникнути зайвих витрат при оформленні договору купівлі-продажу вирішили передачу автомобіля оформити за допомогою довіреності. Продавець видав громадянину Петрову генеральну довіреність, за якою передавав всі права та обов’язки, що можуть виникнути під час використання автомобіля, останньому. При цьому громадянин Петров передав продавцеві визначену суму грошей (вартість авто). Через деякий час продавець пред’явив позов до громадянина Петрова про повернення авто із чужого незаконного володіння.

Яке рішення в такому випадку повинен винести суд? Які підстави припинення представництва за довіреністю?

Завдання № 77

Громадянка Петренко уклала з продавцем магазину “Весна” договір купівлі-продажу взуття. Через декілька днів вона виявила суттєві недоліки товару та звернулася до магазину з вимогою замінити товар або повернути гроші. У день звернення в магазині працював інший продавець, який відмовився задовольнити вимоги покупця, мотивуючи тим, що угода купівлі-продажу укладалась не ним, а його колегою, отже, вирішувати питання про заміну товару чи повернення грошей повинен продавець, який укладав цей правочин.

Чи правомірною була відмова продавця громадянці Петренко? Для кого створюються юридичні наслідки правочинів, що вчинені представником? В чому сутність представництва, заснованого на адміністративному розпорядженні власника підприємства?

Завдання № 78

Громадянин Гавор 3 квітня 2004 року видав громадянину Зуєву довіреність строком на 3 місяці на продаж одержаного ним у спадщину житлового будинку за 10 тис. грн. У зв’язку із хворобою громадянин Зуєв передоручив у червні цього ж року виконання доручення громадянину Малишку, про що у листі та електронному SMS-повідомленні сповістив громадянина Гавора, але відповіді не одержав. Оскільки за обумовлену суму будинок ніхто не купив, громадянин Малишко знизив суму до 8 тис. грн. і продав його 30 липня, а гроші поштою переслав громадянину Гавору. Останній звернувся в суд з позовом до громадянина Зуєва про повернення 2 тис. грн. і витрат по пересиланню грошей, мотивуючи це тим, що пересилати гроші він не просив.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання №79

Громадянин Іванов, як опікун неповнолітнього Гусєва, від його імені продав належний тому на праві приватної власності автомобіль “BMW-Mini” своєму сусідові. На таку угоду було отримано письмовий дозвіл за підписом представника місцевого виконкому.

Чи є підстави для визнання угоди купівлі-продажу автомобіля недійсною? В якому порядку повинні скоюватись дії від імені неповнолітніх, спрямовані на відчуження належних останнім майнових прав? Чи змінилася б відповідь на перше запитання, якщо таку угоду укладав би батько неповнолітнього?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види представництва. Знати про форму та строки довіреності. Знати про підстави припинення представництва.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Кодекс законів про працю http://rada.gov.ua/

Господарський процесуальний кодекс України http://rada.gov.ua/

Закон України „Про нотаріат” вiд 02.09.1993 № 3425-XII http://rada.gov.ua/

Закон України „Про адвокатуру” вiд 19.12.1992 № 2887-XII http://rada.gov.ua/

Постанова «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р http://rada.gov.ua/

Література:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве.- М.: Статут, 2000.- 286 c.

Андреев В. К. Представительство в гражданском праве. — Калининград, 1978.

Белов В. Н. Коммерческое представительство й агентирование (догово-ра). — М.: ФинансыІ й статистика, 2001.

Ли А. С. Разграничение сделок представительства й посредничества // Законодательство й экономика. — 1995. — № 11-12.

Крупко П. Суб'єкти добровільного представництва за цивільним правом // Право України. — 2002. — № 5. — С. 105-109.

Невзгодина Е. Л. Представительство по советскому гражданскому праву. — Томск, 1980.

Соколовский К. Й. Представительство в гражданском праве й процессе // Вопросы теории: сущность, содержание, структура. — X., 1984.

Рясенцев В. А. Основания представительства в советском гражданском праве // Уч. записки ВЮЗИ. — М., 1948.

Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України. — 2002. — N 9. — С.104.

Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України / С. Фурса // Право України. — 1999. — N 4. — С. 94-97.

Наслідки неналежного здійснення добровільного представництва / П. Крупко // Право України. — 2002. — N 10. — С. 108-114.

Суб'єкти добровільного представництва за цивільним правом / П. Крупко // Право України. — 2002. — N 5. — С. 105-110.

Сіленіна К. Користь і шкода генерального доручення // Право України. – 2001. - №3. – С.103.

Полтавський О. Зміст представницьких відносин у цивільному праві // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

Трояновский А. Вопросы ответственности из отношений коммерческого посредничества (представительства) в римском праве // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № Трояновський О. Уніфікація норм про комерційне посередництво у міжнародному приватному праві // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Таш’ян Р. // Підприємництво господарство і право. - 2007. - Поняття односторонніх розпорядчих правочинів № 4

Клименко С. Структура добровільного представництва фізичної особи // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

Назаренко В. Представництво: поняття, сутність та види (історично-правовий та порівняльний аспект) // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 2. – С. 75 – 79.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 986; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!