Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинахВсього годин 10, у т.ч., лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 6.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 11 (2 години). Навчальні питання:

1. Держава Україна як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.

2. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.

3. АРК як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.

4. Відповідальність за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.

Додаткові питання:

  1. Правові форми участі держави у цивільних правовідносинах.
  2. Законодавство України, що встановлює ряд особливостей щодо реалізації та припинення права власності держави (наприклад, ГК України, Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» тощо).
  3. У чому полягає специфіка застосування процедур санації та визнання банкрутом підприємств комунальної власності?

Теми для рефератів:

1. Держава як учасник недоговірних зобов’язальних відносин.

2.  Місцева державна адміністрація як орган, через який діє держава у цивільних відносинах.

Відповідаючи на питання перше необхідно проаналізувати ст. 2 ЦК України. Укажіть, які ознаки притаманні державі як учаснику цивільних правовідносин. Назвіть які органи держави можуть виступати від імені держави у цивільних правовідносинах. Вкажіть на нормативно-правові акти, що дають можливість державі бути учасником цивільно-правових відносин. Проаналізуйте ст. 174 та ст.ст. 352-354 ЦК Україні і вкажіть у яких випадках передбачається можливість примусового відчуження об’єктів права приватної власності.

Відповідаючи на питання друге необхідно вказати органи та їх представників, через яких діє держава у цивільних відносинах. Проаналізуйте нормативно-правові акти, регулюють зазначені правовідносини. 

Відповідаючи на питання третє необхідно вказати на специфіку АРК як суб’єкта цивільних відносин, особливості її правового становища. Охарактеризуйте правосуб’єктність АРК як суб’єкта цивільних відносин.

Відповідаючи на питання четверте необхідно зазначити, яка настає відповідальність за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.

 

Завдання № 49

Територіальна громада м. Львів уклала з польською фірмою “Квант” контракт на постачання машини для укладки асфальтового покриття “Broadway” вартістю 2 млн. євро.

Польська фірма виконала свої зобов’язання, але територіальна громада не змогла розрахуватися своєчасно через брак коштів. Але керівництво територіальної громади запевнило, що за її борги розрахується держава.

Проаналізуйте ситуацію. В якому розмірі держава відповідає за борги територіальних громад?

Завдання № 50

Державний сільськогосподарський заклад освіти третього рівня акредитації через серію фізичних експериментів для навчальних цілей допустив перевищення витрат електроенергії на суму 1 млн. 300 тис. грн. за поточний рік. Компенсувати витрати планувалося через те, що з набором студентів-контрактників із держав Близького Сходу інститут отримає необхідні додаткові кошти. Але через напружений економічний і політичний стан у державах, з яких планувалося здійснити набір студентів, їх кількість значно скоротилася.

Керівництво ВЗО на вимоги ВАТ “Харківобленерго” сплатити борг відповіло в усній формі, що держава як власник ВЗО покриє усі борги з державного бюджету. Коли ВАТ “Харківобленерго” попередило про можливість припинення через три дні електропостачання та вимагало гарантій сплати боргу, ректорат написав офіційну відповідь, де підтвердив свої попередні усні гарантії сплати боргу за рахунок держави.

Проаналізуйте ситуацію з юридичної точки зору й визначить відповідальність держави в цьому випадку.

 Завдання № 51

Керівництво Чорноморського пароплавства вирішило передати теплохід “Леонід Собінов” українсько-грецькій компанії “Фрейд лайн шіплінг ЛТД” з наступним переходом до неї права власності на це судно. Крім цього, це ж керівництво взяло в оренду підрозділ продовольчого забезпечення флоту і потім перетворило його в акціонерне товариство закритого типу. Прокуратура підготувала подання про визнання таких дій незаконними.

Проаналізуйте вказану ситуацію. Чи правильно зробила прокуратура? Складіть проект подання про порушення чинного законодавства в описаній ситуації.

Завдання № 52

Мешканці багатоквартирного будинку пред’явили позов до Міністерства з надзвичайних ситуацій. Як з’ясувалося, на 10 поверху розпочалася пожежа, під час тушіння якої пожежники залили всі квартири, розташовані нижче. Майно мешканців та їх квартири були суттєво пошкодженні.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть питання про відшкодування збитків, завданих діями пожежників.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах. Знати органи та представників, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991 № 959-XII http://rada.gov.ua/

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР http://rada.gov.ua/

Закон України «Про державну службу» вiд 16.12.1993 № 3723-XII http://rada.gov.ua/

Закон України «Про прокуратуру» вiд 05.11.1991 № 1789-XII http://rada.gov.ua/

Закон України «Про міліцію» вiд від 20.12.91 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про Службу безпеки України» вiд 25.03.1992 № 2229-XII http://rada.gov.ua/

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» вiд 09.04.1999 № 586-XIV http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 16.07.1999 № 997-XIV Про концесії

Закон України вiд 14.12.1999 № 1286-XIV Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 06.07.2000 № 1064 Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Брагинский М. Й. Участие советского государства в гражданских пра-воотношениях. — М., 1981

Виткявичус П. П. Гражданская правосубьектность Советского государства. — Вильнюс, 1978. Субьекты гражданского права / Под ред. С. Н. Братуся. — М., 1984.

Участь держави Україна у концесійних відносинах / І. Ніколаєв // Право України. — 2004. — N 10. — С. 44-47.

Переясловська Ю. Правова основа захисту корпоративних прав держави // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 1

Ісаєв А. Участь суб’єктів публічного права в договорі дарування // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 2. – С. 83 - 86.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1341; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!