Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. Всього годин 11, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5Всього годин 11, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 18 (2 години). Навчальні питання:

1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання та охорони.

2. Поняття, ознаки, види та система особистих немайнових прав.

3. Класифікація особистих немайнових прав (критерії класифікації запропоновані у ЦК України та доктрині цивільного права).

4.Зміст особистого немайнового права.

5. Поняття та умови здійснення особистих немайнових прав.

6. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.

7. Принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав.

8. Обмеження особистих немайнових прав.

9. Захист особистих немайнових прав.

10. Цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав: превентивно-пресікальні (визнання права; припинення дії, яка порушує право; зміна чи припинення правовідношення тощо); відновлювальні (відновлення становище, яке існувало до порушення; спростування; визнання правочину недійсним тощо); компенсаційні (відшкодування збитків, відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо).

Додаткові питання:

1. Поновлення порушеного особистого немайнового права.

2. Спростування недостовірної інформації.

3. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

4.  Особисті немайнові відносини, що пов‘язані з майновими.

5. Особисті немайнові відносини, що не пов‘язані з майновими.

Теми для рефератів:

1. Роль та значення особистих немайнових відносин у структурі предмета цивільного права.

2. Проблема правової природи та галузевої належності особистих немайнових прав фізичної особи.

Відповідаючи на перше питання необхідно розкрити особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання та охорони. Вказати на їх роль та значення для цивільного права. Розкрити радикальну, негативну та позитивну концепції особистих немайнових прав у цивільному праві.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення особистих немайнових прав. Зазначити легалізовані ознаки та ознаки, які пропонуються теорією цивільного права для визначення їх особливості, які розкривають їх властивості та виокремлюють з поміж інших цивільних прав. назвати види та систему особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання третє необхідно дати визначення терміну класифікація та встановити об’єктивні підстави необхідності проведення класифікації особистих немайнових прав. у залежності від критеріїв класифікації проаналізувати класифікації запропоновані у ЦК України та доктрині цивільного права.

Відповідаючи на питання четверте необхідно розкрити суть змісту особистого немайнового права (вказати структуру суб’єктивного права).

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення здійснення особистих немайнових прав. Розкрити умови здійснення особистих немайнових прав. Пояснити, у яких випадках необхідно використовувати термін здійснення , а у яких реалізація особистих немайнових прав. зазначити межі здійснення особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання шосте необхідно вказати, які хто може забезпечити здійснення особистих немайнових прав. зазначте, які є повноваження органів державної влади, АРК, територіальних громад та фізичних і юридичних осіб щодо забезпечення здійснення особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання сьоме необхідно вказати, що таке принципи та гарантії. Зазначте, які саме принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання восьме необхідно вказати на обмеження особистих немайнових прав, що передбачені Конституцією України та іншими нормативними актами. Зазначте випадки коли особисті немайнові права можуть бути обмежені. Назвіть права, які не можуть бути обмежені.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно розмежувати терміни «захист особистих немайнових прав» та «охорона особистих немайнових прав». Зазначте способи та форми захисту особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання десяте необхідно вказати на цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав: превентивно-пресікальні (визнання права; припинення дії, яка порушує право; зміна чи припинення правовідношення тощо); відновлювальні (відновлення становище, яке існувало до порушення; спростування; визнання правочину недійсним тощо); компенсаційні (відшкодування збитків, відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо).

 

 

Завдання № 85

Громадянка Макарова пред’явила позов до громадянки Грибкової про відшкодування моральної шкоди за втручання в особисте життя. В описовій частині позовної заяви позивачка вказала, що була заручена зі студентом-іноземцем Аль-Герімджаном, але він відмовився укладати з нею шлюб після того, як громадянка Грибкова, яка працювала охоронцем в під’їзді, розповіла про обставини її особистого життя (пізні повернення додому на коштовних автомобілях, гучні та часті гулянки протягом всієї ночі, попереднє однократне розірвання шлюбу громадянкою Макаровою, неохайність і таке інше).

З’ясуйте, чи відбулося втручання в особисте життя? Яким чином захищати особисті немайнові права?

Завдання № 86

Після проведених спільних перевірок приватного підприємства “Колос” працівниками органів міліції і податкової інспекції, адміністрацією ПП “Колос” на дверях було вивішено оголошення: “Корупціонерам: заступнику начальника Ленінського РВВС Кондратову А.П. і податковому інспектору Ряхіну П.Р. вхід на територію приватного підприємства ЗАБОРОНЕНИЙ!”.

Надайте консультацію Кондратову А.П. і Ряхіну П.Р. Складіть варіант позовної заяви.

Завдання № 87

Спадкоємець Мамко пред’явив позов до громадянина Криворука про відшкодування моральної та майнової шкоди. Як з’ясувалось, спадкоємець Мамко терміново вимагав операції з трансплантації нирки. Після тривалого пошуку і низки підготовчих дій, донор був знайдений. Громадянин Криворук нотаріально завірив свою згоду надати нирку і отримав за це значну суму грошей (7 тис дол. США). Стан реципієнта різко погіршився, і лікарі повідомили громадянина Криворука про день та час операції, але громадянин Криворук почав переховуватись. Через уникання громадянина Криворука операцію переносили декілька разів, органи внутрішніх справ, куди звернулись родичі Мамко, відмовили від прийняття та реєстрації заяви про скоєння шахрайства. Через кілька днів у зв’язку з сильним погіршенням здоров’я громадянин Мамко помер.

Чи є підстави для пред’явлення позову Криворуку? Як слід вирішити справу?

Завдання № 88

Після закінчення строкової служби в Збройних силах України громадянин Петренко пред’явив до Збройних сил України позов про відшкодування завданої йому моральної шкоди. Підставою подання позову він вважав тривале позбавлення його особистих немайнових прав, зокрема таких, як право на свободу пересування, право на вільний вибір місця проживання, право на недоторканність житла, право на вільний вибір роду занять і таке інше.

Чи підлягає позов задоволенню?

 

Формування вмінь:на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття особистих немайнових прав. Знати види особистих немайнових прав. Вміти здійснювати особисті немайнові права фізичної особи.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Рада Європи, Європейський Союз; Конвенція, Міжнародний документ вiд 04.04.1997 Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину

СНД; Конвенція, Міжнародний документ вiд 26.05.1995 Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи людини

Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ вiд 04.11.1950 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

ООН; Декларація, Міжнародний документ вiд 10.12.1948 Загальна декларація прав людини

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Література:

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c

Красавчикова Л. О. Личная жизнь под охраной закона. — М.: Юрид. лит., 1983.

Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. — М.: Знание, 1991.

Особисті немайнові права людини у рекламі / Ю. Зоріна // Право України. — 2004. — N 10. — С. 41-43.

Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект) / М. Галянтич // Право України. — 2007. — N 5. — С. 32-36.

Мухамєдова Е. Класифікація особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 7


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1376; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!