НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛітератураКонституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України ://rada.gov.ua/

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542 http://rada.gov.ua/

Лісовий кодекс України вiд 21.01.1994 № 3852-XIі http://rada.gov.ua/

Митний кодекс України вiд 12.12.1991 № 1970-XII http://rada.gov.ua/

Земельний кодекс України вiд 18.12.1990 № 561-XII http://rada.gov.ua/

Житловий Кодекс Української РСР вiд 30.06.1983 № 5464-X http://rada.gov.ua/

Конвенція про права дитини. ООН від 20.11.1996 http://rada.gov.ua/

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 http://rada.gov.ua/

Закон України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

Закону України «Про науково-технічну інформацію « вiд 25.06.1993 № 3322-XII http://rada.gov.ua/

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-3 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про Дисциплінарний статут ОВС України» від 22.02.2006 № 3460 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про пресу та інші засоби масової інформації» 12.06.1990 № 1552 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про загальну середню освіту » від 13.05.1999 № 651 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про вищу освіту» від 17.01. 2002 № 2984 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280\97 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805 http://rada.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

Верховний Суд; Постанова вiд 01.11.1996 № 9 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя http://rada.gov.ua/

Верховний Суд; Постанова вiд 19.01.2001 № 1 Про стан здійснення правосуддя в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України http://rada.gov.ua/

Література:

 Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.:Вентурi, 1997.- 480с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c.

Проблемы современного гражданского права: Сборник статей.- М.: Городец, 2000.- 384 c.

Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей.- М.: Статут, 2000.-318 c.

Гражданское право / Отв. ред. Е. А. Суханов. — М., 1998.

Азімов Ч. Про приватне і публічне право // Право України. – 1995.- № 1.–С. 32.

Чеберяк П. Житлові правовідносини – в Житловому чи Цивільному кодексі? // Право України. – 1997.- № 12.–С.61.

Селиванов В., Віденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000.- № 10.–С.10.

Підопригора О., Харитонов Є. Римське право як підґрунтя юридичної освіти // Право України. – 2000.- № 1.–С.117.

Мадіссон В. Онтологія приватного права // Право України. – 2001.- № 1.–С.29.

Селиванов В., Діденко Н. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні // Право України. – 2001.- № 11.–С.15.

Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України. – 2001.- № 8.–С.51.

Аврамова О. Місце житлового права в системі права України // Право України. – 2001. - №7. – С.96.

Бірюков І. Предмет і метод приватного права // Право України. – 2002. - №3. – С.34.

Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і юриспруденції / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 9. — С. 103-106.

Нетотожність права і закону (методологічний аспект) / В. Селіванов // Право України. — 2005. — N 5. — С. 7-11.

Емфітевтичне право - традиція класичної цивілістики / О. Михайленко // Право України. — 2005. — N 6. — С. 44-47.

Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права / Г. Фединяк // Право України. — 2002. — N 7. — С. 107-110.

Право. Наука. Закон / М. Коржанський // Право України. — 2004. — N 11. — С. 103-106.

Цінність суспільних відносин / М. Коржанський, О. Коржанська // Право України. — 2006. — N 12. — С. 20-22.

Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України / О. Віхров // Право України. — 2003. — N 10. — С. 135-139.

Історія вітчизняного загальнотеоретичного правознавства: до реконструкції джерел / П. Рабінович // Право України. — 2003. — N 11. — С. 176-177.

Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект / П. Рабінович, Н. Савчук // Право України. — 2001. — N 11. — С. 22-25.

Природне право: діалектика приватного й публічного / П. Рабінович // Право України. — 2004. — N 9. — С. 61-63.

До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2000. — N 8. — С. 46-51.

Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2002. — N 3. — С. 37-42.

Івершенко Л. Теорії власності // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Івершенко Л. Генезис права приватної власності на території Української держави // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

Молодико К. Перспективи розвитку цивільно-правових гарантій, що забезпечують публічно-правові інтереси // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість - правові засади цивільного права України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12.

Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

Цивільне право України: Підручник: У 2 т. /БорисоваВ. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 1. -480 с.

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т./За заг. ред. Я. М. Шевченко. -Вид. 2-ге, доп. і перероб. -К.: Ін Юре, 2006. -Т. 1. - 696 с.

Харитонов Е. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. - Вид. 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2007. -816 с.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 707; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!