Питання з 1 по 72 (включно) виносяться на залік з курсу “Цивільне право” по Особливій частині1. Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права.

2. Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання).

3. Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.

4. Виконання зобов’язання.

5. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.

6. Неустойка.

7. Завдаток.

8. Порука.

9. Гарантія.

10. Застава.

11. Притримання.

12. Припинення зобов’язань.

13. Правові наслідки порушення зобов’язань.

14. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.

15. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

16. Цивільно-правовий договір.

17. Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.

18. Порядок укладення договорів.

19. Підстави для зміни або розірвання договору.

20. Загальні та відмінні риси договорів про передачу майна у власність. Види таких договорів.

21. Договір купівлі-продажу.

22. Поняття та зміст договору купівлі-продажу.

23. Особливості договору купівлі-продажу на біржах.

24. Договір роздрібної купівлі-продажу.

25. Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації

26. Договір поставки.

27. Поняття, сторони та особливості договору поставки.

28. Договір контрактації.

29. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

30. Договір міни (бартеру).

31. Договір ренти.

32. Поняття, зміст та сторони договору ренти.

33. Договір довічного утримання (догляду).

34. Договір дарування.

35. Пожертва.

36. Загальні та відмінні риси договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.

37. Загальні положення договору найму (оренди).

38. Договір прокату. Договір найму (оренди) земельної ділянки.

39. Договір найму (оренди) транспортного засобу.

40. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди.

41. Договір найму (оренди) житла.

42. Договір позички.

43. Загальні та відмінні риси договорів про оплатне виконання робіт. Види таких договорів.

44. Договір підряду.

45. Договір побутового підряду.

46. Договір будівельного підряду.

47. Договір підряду на проектні та пошукові роботи.

48. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

49. Загальні положення про договори з надання послуг: предмет договору, умови виконання.

50. Загальні та відмінні риси договорів про надання послуг та робіт.

51. Окремі види договорів про надання послуг.

52.  Види перевезень та їх правове регулювання

53. Укладання та виконання договорів про перевезення

54. Договір перевезення пасажирів та багажу.

55. Договір перевезення вантажу

56. Договір транспортного експедирування.

57. Договір зберігання.

58.  Поняття та види страхування.

59. Договір страхування.

60. Договір доручення.

61. Договір комісії.

62. Поняття та правова характеристика договору управління майном.

63.  Зміст та відповідальність за договором управління майном.

64. Договір позики

65.  Поняття, види та принципи кредитування.

66. Кредитний договір.

67. Договір банківського вкладу.

68. Договір банківського рахунку.

69. Договір факторингу.

70. Поняття, зміст та сторони договору факторингу.

71. Поняття та правова характеристика договору факторингу.

72. Розрахунки. Загальні положення про розрахунки.

73. Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

74. Договір про комерційну концесію.

75. Загальні положення про спільну діяльність.

76.  Договір простого товариства.

77. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

78. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.

79. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

80. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

81. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

82.  Поняття та правова природа деліктних зобов’язань.

83. Види деліктних зобов’язань.

84. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.

85. Загальні положення про порядок та об’єм відшкодування заподіяної шкоди.

86. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.

87. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.

88. Відшкодування моральної шкоди.

89. Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків.

90. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, або органами місцевого самоврядування або їхніми посадовими особами.

91. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

92. Відшкодування шкоди, завданої злочином.

93. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

94. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

95. Відшкодування ядерної шкоди.

96. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

97. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

98. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).

99. Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщини, місце і час відкриття спадщини.

100. Спадкова маса.

101. Суб’єкти спадкових правовідносин.

102. Об’єкти спадкового правонаступництва.

103. Спадкування за заповітом.

104. Форма заповіту

105. Посвідчення заповіту.

106. Зміст заповіту.

107. Недійсність заповіту

108. Секретний заповіт

109. Заповіт подружжя

110. Зміна та скасування заповіту

111. Види заповідальних розпоряджень.

112. Право на обов’язкову частку у спадщині.

113. Спадкування за законом.

114. Черги спадкування за законом.

115. Спадкування за правом представлення

116. Право на прийняття спадщини.

117. Прийняття та відмова від спадщини

118. Усунення від спадщини

119. Охорона спадкового майна

120. Виконання заповіту.

121. Оформлення права на спадщину.

122. Спадковий договір.

 

Питання до державного іспиту з “Цивільного та сімейного права”

1.    Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

2.    Акти цивільного законодавства, їх система.

3.    Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

4.    Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

5.    Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.

6.    Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.

7.    Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Класифікація юридичних фактів.

8.    Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

9.    Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.

10.  Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.

11.  Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.

12.  Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

13.  Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.

14.  Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

15.  Оголошення фізичної особи померлою.

16.  Акти цивільного стану.

17.  Поняття, цілі та значення опіки та піклування.

18.  Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи.

19.  Види юридичних осіб.

20.  Способи створення юридичної особи.

21.  Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.

22.  Філії та представництва юридичної особи.

23.  Речі як об’єкти цивільних прав.

24.  Класифікація речей та її правове значення.

25.  Оборотоздатність речей в цивільному праві.

26.  Майно як особливий об’єкт цивільних прав.

27.  Роботи та послуги як об’єкти цивільних прав.

28.  Поняття, ознаки та значення правочинів.

29.  Види правочинів.

30.  Чинність правочину.

31.  Тлумачення змісту правочину.

32.  Недійсність правочину.

33.  Поняття, підстави виникнення та види представництва.

34.  Вчинення правочинів представником.

35.  Довіреність.

36.  Припинення представництва.

37.  Поняття строку і терміну, їх значення та види.

38.  Обчислення строків.

39.  Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

40.  Види позовної давності

41.  Обчислення та перебіг позовної давності.

42.  Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.

43.  Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права.

44.  Здійснення особистих немайнових прав.

45.  Захист особистих немайнових прав.

46.  Поняття права власності та його зміст.

47.  Підстави набуття права власності.

48.  Момент виникнення права власності у набувача.

49.  Здійснення права власності.

50.  Право власності на землю (земельну ділянку).

51.  Право власності на житло.

52.  Припинення права власності.

53.  Поняття та види права спільної власності. Здійснення права спільної власності.

54.  Речово-правові способи захисту права власності.

55.  Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.

56.  Право володіння чужим майном як речове право.

57.  Право користування чужим майном як речове право.

58.  Поняття права інтелектуальної власності. Система виключних прав на нематеріальні об'єкти.

59.  Захист права інтелектуальної власності.

60.  Об’єкти авторського права.

61.  Зміст суб’єктивного авторського права.

62.  Суміжні права.

63.  Об’єкти патентного права.

64.  Зміст суб’єктивного патентного права.

65.  Право на комерційне найменування.

66.  Право на торгівельну марку.

67.  Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання).

68.  Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.

69.  Виконання зобов’язання.

70.  Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.

71.  Неустойка.

72.  Завдаток.

73.  Порука.

74.  Гарантія.

75.  Застава.

76.  Притримання.

77.  Припинення зобов’язань.

78.  Правові наслідки порушення зобов’язань.

79.  Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.

80.  Цивільно-правовий договір.

81.  Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.

82.  Порядок укладення договорів.

83.  Підстави для зміни або розірвання договору.

84.  Договір купівлі-продажу.

85.  Договір поставки.

86.  Договір контрактації.

87.  Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

88.  Договір міни.

89.  Договір ренти.

90.  Договір довічного утримання (догляду).

91.  Договір дарування.

92.  Договір найму (оренди).

93.  Договір найму (оренди) житла.

94.  Договір позички.

95.  Договір підряду.

96.  Договір побутового підряду.

97.  Договір підряду на проектні та пошукові роботи.

98.  Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

99.  Договір перевезення.

100. Договір транспортного експедирування.

101. Договір зберігання.

102. Договір страхування.

103. Договір доручення.

104. Договір комісії.

105. Договір управління майном.

106. Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу.

107. Договір банківського рахунку.

108. Договір факторингу.

109. Розрахунки. Загальні положення про розрахунки.

110. Загальні положення про спільну діяльність. Просте товариство.

111. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.

112. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

113. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

114. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

115. Деліктні зобов’язання. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.

116. Відшкодування моральної шкоди.

117. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

118. Відшкодування шкоди, завданої злочином.

119. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

120. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної небезпеки.

121. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

122. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).

123. Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщини, місце та час відкриття спадщини.

124. Суб’єкти спадкових правовідносин.

125. Об’єкти спадкового правонаступництва.

126. Спадкування за заповітом.

127. Способи посвідчення заповіту.

128. Зміст заповіту.

129. Види заповідальних розпоряджень.

130. Право на обов’язкову частку у спадщині.

131. Спадкування за законом.

132. Право на прийняття спадщини.

133. Виконання заповіту.

134. Оформлення права на спадщину.

135. Спадковий договір.


Рекомендована література

1.    Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

2.    Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.

3.    Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22 (31.05.2002). - Ст. 135.

4.    Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - додаток до № 28. - Ст. 573.

5.    Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 3-4 (25.01.2002). - Ст. 27.

6.    Кодекс торгівельного мореплавства // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №52 (26.12.95). - Ст. 349.

7.    Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 25 (22.06.93). - Ст. 274.

8.    Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38 (17.09.91). - Ст. 508.

9.    Закон України «Про приватизаційні папери» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24 (16.06.92). - Ст. 352.

10.  Закон України «Про банки та банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6 (09.02.2001), ст. 30.

11.  Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30 (23.07.91), ст. 379.

12.  Закон України «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47 (24.11.92), ст. 642.

13.  Закон України "Про приватизацію державного майна" // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 24 (16.06.92), ст. 348.

14.  Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36 (08.09.92), ст. 524.

15.  Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49 (03.12.91), ст. 682.

16.  Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 20 (19.05.92), ст. 272.

17.  Закон України «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 30 (28.07.92), ст. 414.

18.  Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47 (19.11.91), ст. 646.

19.  Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14 (05.04.94), ст. 78.

20.  Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 11 (12.03.2004), ст. 140.

21.  Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 1 (03.01.95), ст. 1.

22. Закон України «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384

23. Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав                  мешканців гуртожитків» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 46, ст.323

24.  Правила побутового обслуговування населення. Затв. постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил побутового обслуговування населення» від 16.05.94 р. // Урядовий кур'єр, 1994, 06, 04.06.94 № 86.

25.  Про судову практику у справах про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. Постанова пленуму Верховного Суду Української РСР від 28 березня 1972 р. із змінами від 29 листопада 1974 р. // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (19621984 р.р.). - К., 1985. - Ст.114.

26.  Про судову практику по справах про визнання угод недійсними. Постанова №3 Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 р. №8. С.83-86 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. - К., 1977.

27.  Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 // Урядовий кур'єр вiд 05.07.2006 - № 122.

28.  Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Верховний Суд України. Узагальнення судової практики вiд 24.11.2008 // Вісник Верховного суду України вiд 00.01.2009 - 2009 р. - № 1 - с. 22

28.  Положення «Про порядок здійснення консорціумного кредитування», затверджене Постановою Правління НБУ від 21 лютого 1996 р. №37 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2001.

29.  Статут автомобільного транспорту УРСР. Затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. // ЗП УРСР. - 1969. - №27. - Ст.88.

30.  Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. - Калинин, 1976.

31.  Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства. - Х.: Консум, 1997.

32.  Верькина Т.И. Страхование домашнего имущества. - М., 1989.

33.  Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. - М., 1960.

34.  Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. Х.: «Основа», 1996.

35.  Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

36.  Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін..; за ред.. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

37. Загальна теорія цивільного права / За ред. О.А.Підопригори. - К., 1991.

37.  Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. - Х., 1996.

38.  Зобов’язальне право / Під ред. О.В.Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

39.  Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. - М., 1980. - Гл.ІІІ.

40.  Кройтор В.А. Защита прав граждан и организаций. - Х., 1995.

41.  Кройтор В.А. Защита прав потребителя. Харьков: АО «Бизнес Информ», 1996. - С.278-284.

42.  Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах: Конспекти лекцій з спецкурсу. - Львів, 1992.

43.  Особисті немайнові права: Навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 160 с.

44. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України : Практ. Посіб. / Кол.авт. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 256 с.

45.  Советское семейное право / Под ред. Маслова В.Ф., Пушкина А.А. - К., 1982.

46.  Цивільне право / За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К., 1995.

47.  Цивільне право. Загальна частина / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. - К.: Вентурі, 1995. С.146-151.

48.  Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

49.  Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.

50.  Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 408 с.

51.  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 736 с.

52.  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

53.  Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

54. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6 томах. Т. 1. Вид. 2-ге, виправ. та допов. / Р. Б. Шишка (кер. авт. кол.), О. Л. Зайцев, Є. О. Мічурін та ін.; За ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 883; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!