Питання з 1 по 64 (включно) виносяться на залік з курсу “Цивільне право” по Загальній частині 1. Поняття цивільного права як галузі права.
 2. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
 3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.
 4. Функції цивільного права.
 5. Принципи цивільного права.
 6. Система цивільного права.
 7. Поняття цивільного права як науки та навчальної дисципліни.
 8. Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.
 9. Акти цивільного законодавства, їх система.
 10. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
 11. Акти цивільного законодавства і договір. Звичай. Міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, як частина національного цивільного законодавства України.
 12. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.
 13. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій, та норм моралі.
 14. Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення
 15. Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.
 16. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.
 17. Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад.
 18. Класифікація юридичних фактів.
 19. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.
 20. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.
 21. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.
 22. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.
 23. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
 24. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.
 25. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
 26. Оголошення фізичної особи померлою.
 27. Індивідуалізація фізичної особи.
 28. Акти цивільного стану.
 29. Фізична особа-підприємець.
 30. Поняття, цілі та значення опіки та піклування.
 31. Суб’єкти опіки та піклування.
 32. Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи.
 33. Види юридичних осіб.
 34. Способи створення юридичної особи.
 35. Порядок створення юридичних осіб.
 36. Поняття, зміст і форма установчих документів.
 37. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.
 38. Філії та представництва юридичної особи.
 39. Відповідальність юридичних осіб.
 40. Індивідуалізація юридичної особи.
 41. Припинення юридичної особи.
 42. Поняття та види підприємницьких товариств.
 43. Поняття корпоративних відносин.
 44. Правова природа корпоративних відносин.
 45. Субєкти корпоративних відносин.
 46. Поняття корпоративних прав.
 47. Форма корпоративних прав.
 48. Підстави набуття корпоративних прав.
 49. Корпоративна відповідальність.
 50. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах.
 51. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.
 52. Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.
 53. Речі як об’єкти цивільних прав.
 54. Класифікація речей та її правове значення.
 55. Оборотоздатність речей в цивільному праві.
 56. Майно як особливий об’єкт цивільних прав.
 57. Гроші (грошові кошти). Валютні цінності.
 58. Цінні папери.
 59. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.
 60. Поняття, ознаки та значення правочинів.
 61. Види правочинів.
 62. Чинність правочину.
 63. Тлумачення змісту правочину.
 64. Недійсність правочину.
 65. Поняття, підстави виникнення та види представництва.
 66. Вчинення правочинів представником.
 67. Довіреність.
 68. Припинення представництва.
 69. Поняття строку і терміну, їх значення та види.
 70. Обчислення строків.
 71. Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
 72. Види позовної давності
 73. Обчислення та перебіг позовної давності.
 74. Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.
 75. Наслідки спливу позовної давності.
 76. Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права.
 77. Здійснення особистих немайнових прав.
 78. Захист особистих немайнових прав.
 79. Право на життя. Право на охорону здоров’я.
 80. Право на свободу. Право на особисту недоторканість.
 81. Право на сім’ю. Право на опіку або піклування. Патронат.
 82. Право на ім’я. Право на повагу до гідності та честі. Право на недоторканість ділової репутації.
 83. Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Право на таємницю кореспонденції.
 84. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок.
 85. Право на місце проживання. Право на недоторканість житла. Право на вибір роду занять. Право на свободу пересування.
 86. Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання.
 87. Поняття та ознаки речового права.
 88. Захист речових прав.
 89. Поняття права власності та його зміст.
 90. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності.
 91. Підстави набуття права власності.
 92. Момент виникнення права власності у набувача.
 93. Здійснення права власності.
 94. Право власності на землю (земельну ділянку).
 95. Право власності на житло.
 96. Припинення права власності.
 97. Поняття та види права спільної власності.
 98. Здійснення права спільної власності.
 99. Поняття та види захисту права власності.
 100. Речово-правові способи захисту права власності.
 101. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.
 102. Право володіння чужим майном як речове право.
 103. Право користування чужим майном як речове право
 104. Поняття права інтелектуальної власності.
 105. Система виключних прав на нематеріальні об'єкти.
 106. Зміст права інтелектуальної власності.
 107. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.
 108. Захист права інтелектуальної власності.
 109. Об’єкти авторського права.
 110. Зміст суб’єктивного авторського права.
 111. Обмеження авторського права.
 112. Суміжні права.
 113. Об’єкти патентного права.
 114. Зміст суб’єктивного патентного права.
 115. Право на комерційне найменування.
 116. Право на торговельну марку.

Питання до іспиту з курсу “Цивільне право”

(ОСОБЛИВА ЧАСТИНА).


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 550; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!