Модуль № 7. Окремі види договорів (ч.2). Всього годин 36, у т.ч. лекції - 8, практичне заняття - 8, самостійна робота - 20.Всього годин 36, у т.ч. лекції - 8, практичне заняття - 8, самостійна робота - 20.

Тема 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Всього годин 18, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 10.

 

Лекція № 50 (2 години). У лекції розглядаються питання загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Послідовно розкриваються питання види таких договорів: ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Лекція № 51 (2 години). У лекції розглядаються питання щодо договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, реєстрації цих договорів, істотні умови.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 45-46 (4 години). Навчальні питання:

1. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

2. Поняття, юридична характеристика, форма ліцензійного договору.

3. Поняття, юридична характеристика та форма договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

4. Права та обов’язки сторін договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

5. Особливості та загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Додаткові питання:

1. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

2. Строк ліцензійного договору.

3. Державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Теми для рефератів:

1. Ліцензійний договір: правова природа, особливості його укладення.

2. Особливості укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання. Знати. Знати.

 

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Якубівський І. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

2. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / В. Крижна // Право України. — 2004. — N 9. — С. 68-71.

3. Мілаш В. Інтелектуальна власність у сфері договірної діяльності господарюючих суб’єктів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

4. Німко О. Застосування світового досвіду молодіжного іпотечного кредитування в умовах перехідної економіки України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

5. Томаров І. Юридична природа та структура виключного (майнового) права на результати інтелектуальної діяльності в системі суб’єктивних цивільних прав // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

 

Тема 32. Договір про комерційну концесію. Договір про спільну діяльність

Всього годин 18, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 10.

Лекція № 52 (2 години). У лекції розглядаються питання щодо договору про комерційну концесію. Послідовно розкриваються питання поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види договору про комерційну концесію.

Лекція № 53 (2 години). Даються загальні положення про спільну діяльність. Поняття, загальна характеристика та форма договору про спільну діяльність. Розкривається питання договір простого товариства: поняття, вклади учасників, спільне майно, витрати та збитки учасників, припинення договору простого товариства, відповідальність учасників.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 47-48 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору про комерційну концесію.

2. Істотні умови договору про комерційну концесію.

3. Форма договору про комерційну концесію.

4. Сторони договору про комерційну концесію, права та обов’язки сторін.

5. Поняття та сутність спільної діяльності, її різновиди.

6. Сутність простого товариства.

7. Загальна характеристика договору простого товариства.

8. Припинення договору простого товариства, відповідальність учасників.

Додаткові питання:

1. Вклади учасників.

2. Спільне майно учасників.

3. Ведення спільних справ учасників.

4. Право учасника на інформацію.

5. Спільні витрати та збитки учасників.

6. Виділ частки учасника та вимогу його кредитора.

7. Особливості укладення договору простого товариства.

Теми для рефератів:

1. Договір комерційної субконцесії.

2. Участь держави у концесійних відносинах.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо договорів про комерційну концесію та спільну діяльність. Знати особливість укладання договорів про комерційну концесію та спільну діяльність.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво господарство і право. - 2007. -  № 2

2. Участь держави Україна у концесійних відносинах / І. Ніколаєв // Право України. — 2004. — N 10. — С. 44-47.

3. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

4. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) / Ю. Дмитрієва // Право України. — 2007. — N 6. — С. 126-130.

5. Сидоров Я. Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №3

6. Сидоров Я. Правовий статус сторін у договорі франчайзингу \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 6

7. Величко О. Коротко про юридичну природу договору франчайзингу \\ Юридичний журнал. – 2003. - № 1.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 516; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!