Модуль № 6. Окремі види договорів (ч. 1). Тема 29. Договори про передачу майна у власністьВсього годин - 54, у т.ч. лекції - 16, практичні заняття - 16, самостійна робота - 22.

Тема 29. Договори про передачу майна у власність

Всього годин 14, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 6.

Лекція № 42 (2 години). У лекції розглядаються питання загальні та відмінні риси договорів про передачу майна у власність; види таких договорів.

Послідовно розкриваються питання договір купівлі-продажу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору купівлі-продажу. Розглядається договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

У лекції розглядаються питання договору контрактації, а саме поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. Висвітлюється договір поставки: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Лекція № 43 (2 години). У лекції розкриваються загальні положення договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди цього договору. Послідовно розкриваються питання договір міни: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види. Розглядається договір ренти: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.

У лекції розглядаються питання, що стосується договору довічного утримання (догляду): поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Послідовно розкриваються питання договір дарування: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. Висвітлюється питання пожертви.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 37-38 (4 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика договорів про перехід майна у власність.

2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору купівлі-продажу.

3. Істотні умови та форма договору купівлі-продажу.

4. Сторони та права і обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу.

5. Захист прав споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу товарів.

6. Різновиди договору купівлі-продажу.

7. Поняття, правова ціль та юридична характеристика договору поставки.

8. Істотні умови договору поставки. Форма договору поставки.

9. Права та обов’язки сторін договору поставки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

10. Поняття, загальна характеристика та особливості договору контрактації.

11. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: поняття, загальна характеристика та особливості.

12. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма договору міни.

13. Особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.

14. Рента: поняття, загальна характеристика та особливості. Забезпечення виплати ренти.

15. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору довічного утримання (догляду).

16. Сторони, права та обов’язки сторін договору довічного утримання (догляду). Підстави припинення договору довічного утримання (догляду).

17. Поняття правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору дарування.

18. Особливості та відмінні риси реального та консенсуального договору дарування.

19. Форма, права та обов’язки сторін договору дарування.

20. Підстави припинення договору дарування на вимогу дарувальника.

Додаткові питання:

1. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару за договором купівлі-продажу.

2. Правові наслідки порушення умов договору купівлі-продажу.

3. Які особливості купівлі-продажу нерухомого майна?

4. Які істотні умови договору купівлі-продажу?

5. Коли вважається виконаним продавцем обов’язок передати товар покупцеві?

6. Протягом якого часу покупцем може бути пред’явлена вимога у зв’язку з недоліками товару?

7. Яка позовна давність застосовується до вимог у зв’язку з недоліками товару?

8. У чому полягає відмінність понять „гарантійний строк” і „строк придатності товару”?

9. Коли переходить право власності на обмінювані товари за договором міни?

10. Яка відповідальність сторін за порушення умов договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу?

11. Які відмінності договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу від інших різновидів договору купівлі-продажу?

12. Яка відповідальність сторін за неналежне виконання договору контрактації сільськогосподарської продукції?

13. Коли виникає право власності обдаровуваного на дарунок?

14. Яка позовна давність застосовується до вимог про розірвання договору дарування?

15. Які права має пожертвувач?

16. Які підстави для розірвання договору ренти?

17. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна за договором ренти?

18. Які юридичні наслідки настають у разі смерті фізичної особи-набувача або припинення юридичної особи-набувача за договором довічного утримання (догляду)?

Теми для рефератів:

1. Історія виникнення договору купівлі-продажу та його місце у системі цивільно-правових договорів.

2. Гарантії якості товару.

3. Ціна товару. Види цін.

4. Захист прав споживачів.

5. Поставки продукції для державних потреб.

6. Порядок укладення і виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції.

7. Співвідношення понять дарування, пожертва та спонсорська допомога.

8. Правове регулювання благодійницької діяльності.

9. Забезпечення виплати ренти.

10. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду).

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання загальної характеристики договорів про передачу майна у власність. Знати особливості укладення договорів: купівлі-продажу, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), поставки тощо. Знати зміст та сторони договору.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Гриняк А. Спірні питання договорів дарування та довічного утримання як підстав виникнення спільної власності громадян // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

2. Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

3. Кравцова Т. Особливості правового режиму укладення державних контрактів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

4. Кузьміна М. Визначення поняття «якість продукції »та критерії її оцінки // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

5. Чернов Є. Укладання міжнародних договорів купівлі продажу товарів // Право України. – 1992. - № 12. – С. 17.

6. Нікітюк Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в України // Право України. – 1999.- № 6.–С.58.

7. Демченко Н. Особливі умови договору купівлі-продажу об’єктів приватизації // Право України. – 1999.- № 11.–С. 49.

8. Договір купівлі-продажу житла у нотаріальній практиці / Н. Безсмертна // Право України. — 2007. — N 5. — С. 53-57.

9. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти) / І. Тімуш // Право України. — 2004. — N 1. — С. 52-55.

10. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду / Л. Панова // Право України. — 2004. — N 8. — С. 57-59.

11. Бичкова С. Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

12. Рабінович А. Право людини на якісні продукти харчування: нормативно-юридичний механізм його забезпечення в Україні (загальна характеристика) // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

13. Саракун І. Особливості купівлі-продажу корпоративних прав учасників господарських товариств // Підприємництво господарство і право. - 2006. -№ 12

14. Пашутін Є. Державна реєстрація договору купівлі-продажу нерухомості// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

15. Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

16. М. П. Апанасюк Момент укладення договору ренти \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 4.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 719; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!