Тема 24. Право промислової власності. Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 4, самостійна робота – 4.Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 4, самостійна робота – 4.

Лекція № 35 (2 години). У лекції розглядаються питання об’єкти патентного права; поняття та ознаки об’єктів патентного права. Послідовно розкриваються питання. винахід, корисна модель, промисловий зразок. Висвітлюється обсяг правової охорони об’єктів патентного права. У лекції розглядаються питання загальні положення про суб’єктивне патентне право. Послідовно розкриваються питання змісту суб’єктивного патентного права; момент виникнення прав з патенту; строк дій прав з патенту; правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним. Розглядається право на комерційне найменування. Поняття та ознаки комерційного найменування. Вимоги щодо комерційного найменування та право на торгівельну марку. Висвітлюється питання поняття та ознаки торгівельної марки; критерії охороноздатності торгівельної марки; момент виникнення права на торгівельну марку; строк дії та припинення дії права на торгівельну марку.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 31-32 (4 години). Навчальні питання:

1. Які результати творчої діяльності є об’єктами патентного права?

2. Яким ознакам повинен відповідати патентоздатний винахід?

3. Як визначається обсяг правової охорони винаходу?

4. Який встановлений строк дії прав з патенту?

5. Які правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним?

6. Яким ознакам повинно відповідати комерційне найменування?

7. Коли виникає право на комерційне найменування? Як визначається обсяг правової охорони комерційного найменування?

8. Коли і як припиняється право на комерційне найменування?

9. Яким ознакам повинна відповідати торговельна марка?

10. Критерії охороноздатності торговельної марки. Обсяг правової охорони торговельної марки. Виникнення та припинення дії права на торговельну марку. Строк дії права на торгівельну марку.

11. Правова характеристика наукового відкриття (поняття, об’єкт, суб’єкти тощо).

12. Загальна характеристика винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

13. Право інтелектуальної власності на компонування (топографії) інтегральних мікросхем.

14. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції.

15. Право інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин.

16. Право інтелектуальної власності на географічні зазначення. Строк дій права інтелектуальної власності на географічні зазначення.

 

Додаткові питання:

1. Які виникають взаємовідносини, що пов’язані із створенням службових винаходів?

2. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони.

3. Правова охорона зазначення походження товару (географічне зазначення) в Україні.

4. Поняття комерційної таємниці.

5. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

6. Охорона та строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Теми для рефератів:

1. Проблеми захисту службових винаходів (креслень та технічної документації).

2. Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників.

3. Реалізація та захист права на товарний знак.

4. Співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України.

5. Загальна характеристика права на фірмове найменування (фірму) за законодавством України.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання. Знати. Знати.

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Халаїм Н. Охорона програмних продуктів інститутом промислового зразка // Право України. – 1999.- № 6.–С.67.

2. Заржицький О., Жуков С., Іванова Є. Захист програмного забезпечення за допомогою інституту «конфіденційної інформації» // Право України. – 1999.- № 1.–С.59.

3. Карпенко Д., Клявлін В., Святоцький О., Федченко Л. Правові питання взаємовідносин, пов’язаних із створенням службових винаходів // Право України. – 1998.- № 9.–С.34.

4. Проблеми захисту службових творів (креслень та технічної документації) / О. Терещенко // Право України. — 2003. — N 9. — С. 104-10.

5. Дідук А.Г. Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 20. С. – 320-326.

6. Татарченко Т.М. Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2003., № 22. С. – 351-356.

7. Піхурець О.В. Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку? // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2004., № 28. С. – 282-287.

8. Порівняльний аналіз змін у законодавстві України і Російської Федерації щодо охорони товарних знаків / О. Фон Фюнер // Право України. — 2003. — N 12. — С. 80-85.

9. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики / І. Кириченко // Право України. — 2002. — N 7. — С. 73-76.

10. Розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності / Т. Захарченко // Право України. — 2002. — N 8. — С. 79-81.

11. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності / В. Чеботарьов, Т. Давиденко // Право України. — 2003. — N 5.

12. Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі та України / Л. Комзюк // Право України. — 2002. — N 6. — С. 93-98.

13. Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду / І. Запорожець, А. Комзюк, Л. Комзюк // Право України. — 2006. — N 9. — С. 66-70.

14. Право на загальновідомий знак для товарів і послуг в Україні / О. Святоцький, П. Крайнєв // Право України. — 2002. — N 5. — С. 73-76.

15. Оманливі товарні знаки за законодавством Європейського Союзу / Я. Іолкін // Право України. — 2003. — N 12. — С. 115-117.

16. Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським і міжнародним законодавством / Я. Іолкін // Право України. — 2002. — N 5. — С. 76-78.

17. Неправомірне використання знаків для товарів і послуг: погляд з боку антимонопольного законодавства України / П. Харченко // Право України. — 2002. — N 3. — С. 98-101.

18. Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності / О. Мельник // Право України. — 2003. — N 11. — С. 72-75.

19. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання / О. Мельник // Право України. — 1999. — N 4. — С. 71-73.

20. Захист права на товарний знак / О. Мельник // Право України. — 2001. — N 3. — С. 85-87.

21. Халаїм Н. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони // Право України. – 1998.- № 11.–С.83.

22. Мельник О. Товарний знак та його ознаки // Право України. – 1999.- № 2.–С.22.

23. Мельник О. Принципи законодавства про товарні знаки: проблемні питання // Право України. – 1999.- № 4.–С.71.

24. Крайнєв П. Економічна доцільність патентування винаходів за кордоном // Право України. – 1999.- № 5.–С.51.

25. Мельник О. Принципи законодавства про товарні знаки // Право України. – 1999.- № 6.–С.70.

26. Кашинцева О. Треті особи як суб’єкти права на знак для товарів та послуг // Право України. – 1999.- № 7.–С.81.

27. Халаїм Н. Правове регулювання прав на промислові зразки, створені кількома особами // Право України. – 1999.- № 12.–С.67.

28. Концепція проекту Закону України «Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності» // Право України. – 2000.- № 2.–С.76.

29. Структура проекту Закону України «Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності» // Право України. – 2000.- № 4.–С.133.

a. Макода В. Оформлення прав на промисловий зразок // Право України. – 2000.- № 5.–С.72.

30. Макода В. Припинення правової охорони промислового зразка та захист прав на нього // Право України. – 2000.- № 6.–С.72.

31. Кашинцева О. Особливості змісту права власності на знак для товарів і послуг // Право України. – 2000.- № 6.–С.76.

32. Халаїм Н. Правова природа патенту на промисловий зразок // Право України. – 2000.- № 8.–С.92.

33. Халаїм Н. Судові засоби захисту превентивного характеру та захист прав патентоволодільця // Право України. – 2000.- № 11.–С.75.

34. Сергєєва О. Питання співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України // Право України. – 2000.- № 11.–С.85.

35. Договір про патентне право - крок вперед / Л. Цибенко // Право України. — 2002. — N 4. — С. 83-84.

36. Деякі аспекти правової охорони зазначення походження товару в Україні / С. Дмитрієва // Право України. — 2003. — N 2. — С. 79-83.

37. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок / В. Герасименко, О. Нестеренко, М. Солощук // Право України. — 2003. — N 6. — С. 57-62.

38. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці / Ю. Носік // Право України. — 2004. — N 11. — С. 131-135.

39. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні / Ю. Носік // Право України. — 2006. — N 3. — С. 36-39.

40. Крайнєв П. Економіко-правові засади управління промисловою власністю в Україні // Право України. – 2001. - № 2. – С.96.

41. Мельник О. Захист права на товарний знак // Право України. – 2001. - № 3. – С.85.

42. Демченко Т. Охорона товарних знаків на лікарські препарати: цивільно-правові питання // Право України. – 2001. - № 4. – С111.

43. Кайнєв П. Законодавство України у сфері промислової власності // Право України. – 2001. - № 5. – С.85.

44. Мельник О. Особисті немайнові права суб’єктів промислової власності // Право України. – 2001. - №11. – С.64.

45. Селіванов А. Кому належить право на фірмове найменування (фірму)? // Право України. — 2002. — N 11. — С. 71.

46. Підопригора О. Особливості управління винахідництвом в умовах ринку // Право України. – 1991. - № 5. – С.17.

47. Плаксін В., Мокогон Ю. Правові проблеми охорони комерційної таємниці // Право України. – 1992. - № 4-5. – С. 18.

48. Підопригора О. Правові форми державного стимулювання винахідництвом // Право України. – 1993. - № 2. – С. 13.

49. Мельник О.М. Обов’язки власника знака для товарів та послуг // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 18. С. – 368-372

 


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Всього годин - 234, у т.ч. лекції - 66, практичні заняття - 58, самостійна робота - 110.

Модулів – 5; змістовних модулів (тем) - 17


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 860; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!