Модуль № 5. Зобов’язальне право. Тема 25. Загальні положення про зобов’язанняТема 25. Загальні положення про зобов’язання

Всього годин 16, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.

Лекція № 36 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права. Послідовно розкриваються питання поняття зобов’язального права в об’єктивному розумінні; система зобов’язального права; загальні та спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення. Висвітлюється питання поняття зобов’язання та його класифікація. Дається поняття і види підстав виникнення зобов’язань. Розкриваються питання суб’єкти зобов’язання; треті особи у зобов’язанні; заміна осіб у зобов’язанні; виконання зобов’язання.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 33 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття зобов’язального права та його місце в системі галузі цивільного права.

2. Поняття, підстави та класифікація зобов’язань.

3. Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Заміна осіб у зобов’язанні.

Додаткові питання:

1. Особливість виконання зобов’язання при множинності осіб.

2. Передоручення і переадресування виконання зобов’язання.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття зобов’язального права та зобов’язального правовідношення. Знати суб’єктів зобов’язання.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Заржицький О., Шевченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань // Право України. – 1996.- № 7.–С. 35.

2. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.

3. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.77.

4. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

5. Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.

6. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні / А. Ковальчук // Право України. — 2002. — N 9. — С. 64-68.

7. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

8. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

9. Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

10. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

11. Еволюція цивільно-правового регулювання зобов'язань з гри і парі / Н. Майданик // Право України. — 2005. — N 1. — С. 109-112.

12. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

13. Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання / Л. Фединяк // Право України. — 2003. — N 4. — С. 53-56.

14. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / П. Рабінович // Право України. — 2002. — N 4. — С. 100-103.

15. Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання / С. Рабінович // Право України. — 2006. — N 1. — С. 25-28.

16. Сторони договору застави цінних паперів / О. Виговський // Право України. — 2004. — N 2. — С. 68-71.

17. Гарантія як спосіб забезпечення зобов'язань у міжнародному комерційному обороті / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 11. — С. 36-41.

18. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 5. — С. 59-63.

19. Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента / П. Гуйван // Право України. — 2004. — N 6. — С. 36-39.

20. Заставна та її використання за законодавством України про іпотеку / В. Малий // Право України. — 2004. — N 7. — С. 55-58.

21. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

22. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. — 2005. — N 12. — С. 40-44.

23. Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні / В. Малий // Право України. — 2005. — N 3. — С. 39-43.

24. Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.

25. Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.

26. Елисеев В. Соотношение экономических и правовых начал в праве обязательств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

27. Карнаух Т. Гроші як об’єкт права притримання // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

28. Панченко М. Припинення зобов’язань прощенням боргу // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

29. Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

30. Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

31. Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

32. Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

33. Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

34. Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

35. Майданик Р. Місце зобов’язання в праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

36. Майданик Р. Поняття зобов’язання в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

37. Молодико К. Юридичні особливості договорів про надання гарантії // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

38. Рогач О. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № № 12

39. Р. А. Майданик Cистема ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №6.

40. Р. А. Майданик Поняття ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 814; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!