Тема 21. Речові права на чуже майно. Всього годин 7, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 3Всього годин 7, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 3

Лекція № 32 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та види речових прав на чуже майно. Послідовно розкривається питання ознаки речових прав на чуже майно. Розглядається питання змісту речових прав на чуже майно. Висвітлюються питання виникнення та припинення речових прав на чуже майно. Розглядаються окремі види речових прав на чуже майно. Послідовно розкриваються питання право володіння чужим майном як речове право; суб’єкти та об’єкти володіння; виникнення володіння та його припинення. Висвітлюється питання захисту володіння майном. Дається загальна характеристика права користування чужим майном як речове право. Розглядається питання сервітут: поняття, види, підстави виникнення, припинення та його захист. Дається загальна характеристика суперфіцію та емфітевзису: поняття, підстави виникнення, припинення та їх захист.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 27 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття, види та зміст речових прав на чуже майно.

2. Право володіння чужим майном як речове право.

3. Виникнення володіння та його припинення.

4. Іпотека та притримання.

5. Захист володіння майном.

6. Право користування чужим майном як речове право (сервітут).

7. Суперфіцій як речове право на чуже майно.

8. Емфітевзис як речове право на чуже майно.

Додаткові питання:

1. Підстави виникнення та припинення сервітуту.

2. Захист від порушення права користування чужим майном.

3. Особливості здійснення суперфіцію та емфітевзису.

Теми для рефератів:

1. Вплив римського приватного права на становлення інституту речового права на чуже майно.

2. Історичний досвід закріплення речових прав на чуже майно у інших країнах світу.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання окремі види речових прав на чуже майно. Знати питання право володіння чужим майном як речове право; суб’єкти та об’єкти володіння; виникнення володіння та його припинення. Знати зміст речових прав на чуже майно.

Література

1. Основна література –; додаткова література –; нормативні акти –.

2. Право володіння чужим майном в системі цивільного права / Г. Харченко // Право України. — 2006. — N 3. — С. 43-46.

3. Обмеження прав осіб щодо володіння, користування, розпорядження майном / Є. Мічурін // Право України. — 2006. — N 12. — С. 103-108.

4. Підходи до обмежень майнових прав осіб у радянський період: теоретико-правовий аналіз / Є. Мічурін // Право України. — 2007. — N 2. — С. 141-146.

5. Володіння за новим Цивільним кодексом України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 1. — С. 91-94.

6. Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України. — 2002. — N 9. — С.124.

7. Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

8. Мічурін Є. Співвідношення обмежень майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Всього годин 9, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 3

Лекція № 32 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття права інтелектуальної власності. Висвітлюються передумови правової регламентації відносин, пов'язаних з результатами інтелектуальної діяльності; відмінності матеріальних об'єктів від нематеріальних. Зазначаються теорії права інтелектуальної власності. Загальні риси та система виключних прав на нематеріальні об'єкти. Послідовно розкриваються питання основні інститути права інтелектуальної власності: авторське право, суміжні права, право промислової власності, право на комерційну інформацію, тощо. Розглядається законодавство про інтелектуальну власність в Україні. Дається характеристика національних та міжнародних нормативних актів.

Лекція № 33 (2 години). У лекції розглядаються питання змісту права інтелектуальної власності. Послідовно розкриваються питання особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності. Розглядається питання передання майнових прав інтелектуальної власності та вільне використання майнових прав. Висвітлюються питання здійснення та захисту права інтелектуальної власності. Даються форми та способи (загальні та специфічні) захисту права інтелектуальної власності.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 28 (2 години). Навчальні питання:

1. Які відмінності нематеріальних об’єктів від матеріальних?

2. Чим відрізняється право власності від права інтелектуальної власності?

3. Як визначається поняття права інтелектуальної власності?

4. Який зміст має право інтелектуальної власності?

5. Що розуміється під інтелектуальною діяльністю та її результатами?

6. Як здійснюється право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам?

7. Кому належить право інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору та за замовленням?

8. Які існують способи захисту права інтелектуальної власності?

Додаткові питання:

1. Припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2. Що відноситься до об’єктів інтелектуальної власності.

Теми для рефератів:

1. Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності.

2. Інтелектуальна власність як прояв інтелектуальної культури.

3. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності.

4. Захист права інтелектуальної власності в Україні.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття права інтелектуальної власності. Знати чим відрізняється право власності від права інтелектуальної власності. Знати об’єкти, суб’єкти та зміст права інтелектуальної власності .

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Шишка Р.Б. Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2001., № 16. С. – 311-315.

2. Мельник О.М. Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 19. С. – 210-216.

3. Мельник О.М. Інтелектуальна власність як прояв інтелектуальної культури// Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2004., № 27. С. – 322-331.

4. Кириченко Т.С. Історія становлення судового захисту прав винахідників // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2004., № 28. С. – 287-291.

5. Інтелектуальна правова освіта - вимога часу / О. Мельник // Право України. — 2003. — N 7. — С. 101-104.

6. Виникнення суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності / О. Мельник // Право України. — 2002. — N 3. — С. 96-97.

7. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності / М. Паладій // Право України. — 2002. — N 2. — С. 98-102.

8. Роль спеціальних знань у проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності / О. Дорошенко // Право України. — 2006. — N 5. — С. 67-71.

9. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом йти? / О. Дорошенко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 103-106.

10. Охорона та захист інтелектуальної власності в нотаріальному процесі / С. Фурса // Право України. — 2002. — N 3. — С. 90-95.

11. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності / Д. Притика // Право України. — 2002. — N 6. — С. 62-64.

12. Захист об'єктів інтелектуальної власності в господарських судах України / О. Бачун // Право України. — 2002. — N 7. — С. 44-47.

13. Дьомін Ю. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні об’єктів через митний кордон України // Право України. — 2002. — N 11. — С.75.

14. Кириченко І. Експертний висновок як джерело доказів у судових справах про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності // Право України. — 2002. — N 11. — С.78.

15. Бачун О. Черкашин В. Захист права інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1997.- № 1.–С.61.

16. Полешко А. Захист інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки // Право України. – 1997.- № 5.–С.77.

17. Святоцький О., Федченко Л. Нематеріальні активи як складова майна підприємств, установ, організацій // Право України. – 1998.- № 6.–С.81.

18. Святоцький О., Федченко Л. Інтелектуальна власність – найважливіша складова нематеріальних активів // Право України. – 1998.- № 7.–С.33.

19. Крайнєв П., Святоцький О., Федченко Л. Законодавче регулювання питань, що стосуються оцінки вартості нематеріальних активів // Право України. – 1998.- № 8.–С.50.

20. Мельник О. Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності: деякі питання // Право України. – 2001. - № 7. – С.83.

21. Фомченков Д. Господарські суди на захисті інтелектуальної власності // Право України. – 2001. - №10. – С.92.

22. Петров В. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1998.- № 11.–С.74.

23. Шишка Р. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему// Право України. – 1999.- № 1.–С.57.

24. Литвин В. Поняття безстрокової амортизації як фактор порушення прав інтелектуальної власності // Право України. – 1999.- № 2.–С.48.

25. Святоцький О., Жаров В. Удосконалення національного законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності // Право України. – 1999.- № 2.–С.51.

26. Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання // Право України. – 1999.- № 3.–С.42.

27. Галянтич М. Оцінка нематеріальних активів об’єктів приватизації // Право України. – 1999.- № 4.–С.68.

28. Жаров В. Адміністративний порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1999.- № 5.–С.47.

29. Герасименко В., Луб’яна Е., Соло щук М., Федченко Л. Договірні правовідносини при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності // Право України. – 1999.- № 7.–С.77.

30. Дроб’язко Р. Щодо відповідності законодавства України положенням ст.. 18. Бернської конвенції // Право України. – 2000.- № 9.–С.84.

31. Паламарчук В. Інтелектуальна власність у правовому вимірі // Право України. – 2000.- № 10.–С.61.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 974; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!