Модуль № 3. Представництво та строки в цивільному праві. Особисті немайнові праваВсього годин - 54, у т.ч. лекції - 16, практичне заняття - 12, самостійна робота - 26.

Тема 12. Представництво

Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 6.

Лекція № 17 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття та підстави виникнення представництва. Послідовно розкриваються питання види представництва: за законом, комерційне, за довіреністю. Розглядається питання передоручення. Послідовно досліджується питання поняття та види довіреності. Визначається форма та строки довіреності. Висвітлюються питання припинення представництва, його підстави. Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 15 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття, підстави виникнення та види представництва. Вчинення правочинів представником.

2. Довіреність. Поняття та види довіреності.

3. Форма та строки довіреності. Довіреність юридичної особи. Значення довіреності.

4. Припинення представництва.

Додаткові питання:

1. Правочини, які може вчиняти представник.

2. Правові наслідки вчинення правочину представником. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.

3. Припинення представництва за довіреністю.

Теми для рефератів:

1. Загальні вимоги щодо форми та строків довіреності. Скасування довіреності.

2. Комерційне представництво.

3. Суб’єкти добровільного представництва за цивільним правом.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види представництва. Знати про форму та строки довіреності. Знати про підстави припинення представництва.

ЛІТЕРАТУРА

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України. — 2002. — N 9. — С.104.

2. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України / С. Фурса // Право України. — 1999. — N 4. — С. 94-97.

3. Наслідки неналежного здійснення добровільного представництва / П. Крупко // Право України. — 2002. — N 10. — С. 108-114.

4. Суб'єкти добровільного представництва за цивільним правом / П. Крупко // Право України. — 2002. — N 5. — С. 105-110.

5. Сіленіна К. Користь і шкода генерального доручення // Право України. – 2001. - №3. – С.103.

6. Полтавський О. Зміст представницьких відносин у цивільному праві // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

7. Трояновский А. Вопросы ответственности из отношений коммерческого посредничества (представительства) в римском праве // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № Трояновський О. Уніфікація норм про комерційне посередництво у міжнародному приватному праві // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

8. Таш’ян Р. // Підприємництво господарство і право. - 2007. - Поняття односторонніх розпорядчих правочинів № 4

9. Клименко С. Структура добровільного представництва фізичної особи // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

10. Назаренко В. Представництво: поняття, сутність та види (історично-правовий та порівняльний аспект) // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 2. – С. 75 – 79.

 

Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота- 5.

Лекція № 18 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття строку і терміну, їх значення та види. Послідовно розкриваються питання обчислення строків; загальні правила про обчислювання строків; початок та закінчення строку; порядок вчинення дій в останній день строку. Розглядається місце строків (термінів) у системі юридичних фактів цивільного права. Особлива увага приділяється поняттю, сутності та значенню позовної давності. Зазначаються вимоги, на які позовна давність не поширюється. Вказуються види позовної давності ( загальна та спеціальна).

Лекція № 19 (2 години). Обчислення та перебіг позовної давності. Зупинення, переривання та поновлення позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. Застосування позовної давності до додаткових вимог.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 16-17 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття строку і терміну, їх значення та види.

2. Загальні правила про обчислювання строків.

3. Поняття, сутність та значення позовної давності.

4. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

5. Види позовної давності.

6. Правила обчислення позовної давності.

7. Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.

8. Наслідки впливу позовної давності.

Додаткові питання:

1. Правила обчислення позовної давності.

2. Початок перебігу позовної давності.

3. Поняття, підстави та правове значення зупинення та переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду.

Теми для рефератів:

1. Значення строків у цивільному праві.

2. Загальна характеристика строків, які використовуються у зобов‘язальному праві.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та особливості цивільних правовідносин. Знати класифікацію цивільних правовідносин та її правове значення. Знати елементи цивільних правовідносин та їх зміст, об’єкти суб’єкти цивільних правовідносин.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Фокій Б. Особливості застосування окремих норм інституту позовної давності судами загальної юрисдикції // Право України. — 2002. — N 12. — С.129.

2. Цікало В. Імперативність та диспозитивність при застосуванні правових наслідків закінчення строку позовної давності // Право України. – 2001. - №11. – С.95.

3. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних / Б. Фокій // Право України. — 2003. — N 6. — С. 109-111.

4. Токар Н. Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

5. Турлуковський Я. Регулювання позовної давності в польському деліктному праві: історія становлення законодавства, теорія, судова практика // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 552; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!