МОДУЛЬ № 1. Основні засади цивільного права



Всього годин - 54, у т.ч. лекції - 10, практичні заняття - 10, самостійна робота - 24.

Тема 1. Поняття цивільного права та його система

Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 2, самостійна робота - 6.

Лекція № 1 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття цивільного права як галузі права. Особлива увага приділяється при розгляді питання місця цивільного права в системі права України, зокрема, відмежування цивільного права від інших галузей права України, які регулюють майнові та немайнові відносини. Висвітлюються питання щодо предмету та методу цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Розкриваються питання функції та принципи цивільного права. Дається система цивільного права. Розглядається питання поняття цивільного права як науки та навчальної дисципліни.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 1 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття цивільного права як галузі права.

2. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.

4. Функції цивільного права.

5. Принципи цивільного права.

6. Система цивільного права.

7. Поняття цивільного права як науки.

Додаткові питання:

1. Поняття, ознаки та значення методу цивільно-правового регулювання.

2. Поняття, значення та види функцій цивільного права.

3. Предмет та метод науки цивільного права та навчальної дисципліни, їх значення.

Теми для рефератів:

1. Майнові відносини як предмет цивільного права.

2. Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права.

3. Діалектика приватного і публічного у правовому регулюванні.

4. Предмет і метод приватного права.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти предмет та метод цивільного права, його принципи та функції. Знати систему цивільного права та поняття цивільного права як науки.

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.//Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№30. -Ст. 141; з наступними змінами і доповненнями.

2. Цивільний кодекс (ЦК) України від 16 січня 2003 року // Голос України. - 2003. -№ 47-48; з наступними змінами і доповненнями.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.

4. Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від ЗО червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1983. - Додаток до № 28. - Ст. 573; з наступними змінами і доповненнями.

5. Земельний кодекс України. Затверджений Законом України від 25 жовтня 2001 р.// Урядовий кур'єр. - 2001. - 15 листопада; з наступними змінами і доповненнями.

6. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 135; з наступними змінами і доповненнями.

7. Азімов Ч. Про приватне і публічне право // Право України. – 1995.- № 1.–С. 32.

8. Чеберяк П. Житлові правовідносини – в Житловому чи Цивільному кодексі? // Право України. – 1997.- № 12.–С.61.

9. Лукашенко А. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво // Право України. – 1998.- № 8.–С.18.

10. Селиванов В., Віденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000.- № 10.–С.10.

11. Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво// Право України. – 2000.- № 11.–С.91.

12. Підопригора О., Харитонов Є. Римське право як підґрунтя юридичної освіти // Право України. – 2000.- № 1.–С.117.

13. Мадіссон В. Онтологія приватного права // Право України. – 2001.- № 1.–С.29.

14. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001.- № 2.–С.34.

15. Селиванов В., Діденко Н. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні // Право України. – 2001.- № 11.–С.15.

16. Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України. – 2001.- № 8.–С.51.

17. Аврамова О. Місце житлового права в системі права України // Право України. – 2001. - №7. – С.96.

18. Бірюков І. Предмет і метод приватного права // Право України. – 2002. - №3. – С.34.

19. Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002. - №3. – С.37.

20. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і юриспруденції / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 9. — С. 103-106.

21. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) / В. Селіванов // Право України. — 2005. — N 5. — С. 7-11.

22. Емфітевтичне право - традиція класичної цивілістики / О. Михайленко // Право України. — 2005. — N 6. — С. 44-47.

23. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права / Г. Фединяк // Право України. — 2002. — N 7. — С. 107-110.

24. Право. Наука. Закон / М. Коржанський // Право України. — 2004. — N 11. — С. 103-106.

25. Цінність суспільних відносин / М. Коржанський, О. Коржанська // Право України. — 2006. — N 12. — С. 20-22.

26. Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України / О. Віхров // Право України. — 2003. — N 10. — С. 135-139.

27. Історія вітчизняного загальнотеоретичного правознавства: до реконструкції джерел / П. Рабінович // Право України. — 2003. — N 11. — С. 176-177.

28. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект / П. Рабінович, Н. Савчук // Право України. — 2001. — N 11. — С. 22-25.

29. Природне право: діалектика приватного й публічного / П. Рабінович // Право України. — 2004. — N 9. — С. 61-63.

30. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2000. — N 8. — С. 46-51.

31. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2002. — N 3. — С. 37-42.

32. Івершенко Л. Теорії власності // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

33. Івершенко Л. Генезис права приватної власності на території Української держави // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

34. Приходько В. Про систему джерел права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

35. Темченко В. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

36. Молодико К. Перспективи розвитку цивільно-правових гарантій, що забезпечують публічно-правові інтереси // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

37. Передерієв Є. Трактування терміна «джерело» міжнародного приватного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

38. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість - правові засади цивільного права України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12.

39. Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

40. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. /БорисоваВ. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 1. -480 с.

41. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. -Вид. 2-ге, доп. і перероб. -К.: Ін Юре, 2006. -Т. 1. -696 с.

42. Харитонов Е. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. - Вид. 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2007. -816 с.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 613; Мы поможем в написании вашей работы!






Мы поможем в написании ваших работ!