Тема 39. Порядок здійснення спадкування. Право на прийняття спадщиниПраво на прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Наслідки спливу строку для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини.

Дії, які свідчать про прийняття спадщини. Подання заяви на прийняття спадщини. Прийняття спадщини особою, яка постійно проживала зі спадкодавцем. Прийняття спадщини малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Виконання заповіту. Призначення виконавця заповіту. Повноваження виконавця заповіту. Контроль за виконанням заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.

Тема 40. Оформлення права на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину та його анулювання. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Тема 41. Спадковий договір

Спадковий договір, його поняття. Сторони спадкового договору. Форма спадкового договору. Обов’язки набувача у спадковому договорі. Особливості спадкового договору з участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.


Рекомендована література

1.    Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

2.    Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.

3.    Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22 (31.05.2002). - Ст. 135.

4.    Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - додаток до № 28. - Ст. 573.

5.    Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 3-4 (25.01.2002). - Ст. 27.

6.    Кодекс торгівельного мореплавства // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №52 (26.12.95). - Ст. 349.

7.    Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 25 (22.06.93). - Ст. 274.

8.    Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38 (17.09.91). - Ст. 508.

9.    Закон України «Про приватизаційні папери» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24 (16.06.92). - Ст. 352.

10.  Закон України «Про банки та банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6 (09.02.2001), ст. 30.

11.  Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30 (23.07.91), ст. 379.

12.  Закон України «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47 (24.11.92), ст. 642.

13.  Закон України "Про приватизацію державного майна" // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 24 (16.06.92), ст. 348.

14.  Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36 (08.09.92), ст. 524.

15.  Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49 (03.12.91), ст. 682.

16.  Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 20 (19.05.92), ст. 272.

17.  Закон України «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 30 (28.07.92), ст. 414.

18.  Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47 (19.11.91), ст. 646.

19.  Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14 (05.04.94), ст. 78.

20.  Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 11 (12.03.2004), ст. 140.

21.  Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 1 (03.01.95), ст. 1.

22. Закон України «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384

23. Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав                  мешканців гуртожитків» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 46, ст.323

24.  Правила побутового обслуговування населення. Затв. постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил побутового обслуговування населення» від 16.05.94 р. // Урядовий кур'єр, 1994, 06, 04.06.94 № 86.

25.  Про судову практику у справах про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. Постанова пленуму Верховного Суду Української РСР від 28 березня 1972 р. із змінами від 29 листопада 1974 р. // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (19621984 р.р.). - К., 1985. - Ст.114.

26.  Про судову практику по справах про визнання угод недійсними. Постанова №3 Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 р. №8. С.83-86 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. - К., 1977.

27.  Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 // Урядовий кур'єр вiд 05.07.2006 - № 122.

28.  Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Верховний Суд України. Узагальнення судової практики вiд 24.11.2008 // Вісник Верховного суду України вiд 00.01.2009 - 2009 р. - № 1 - с. 22

28.  Положення «Про порядок здійснення консорціумного кредитування», затверджене Постановою Правління НБУ від 21 лютого 1996 р. №37 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2001.

29.  Статут автомобільного транспорту УРСР. Затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. // ЗП УРСР. - 1969. - №27. - Ст.88.

30.  Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. - Калинин, 1976.

31.  Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства. - Х.: Консум, 1997.

32.  Верькина Т.И. Страхование домашнего имущества. - М., 1989.

33.  Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. - М., 1960.

34.  Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. Х.: «Основа», 1996.

35.  Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

36.  Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін..; за ред.. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

37. Загальна теорія цивільного права / За ред. О.А.Підопригори. - К., 1991.

37.  Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. - Х., 1996.

38.  Зобов’язальне право / Під ред. О.В.Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

39.  Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. - М., 1980. - Гл.ІІІ.

40.  Кройтор В.А. Защита прав граждан и организаций. - Х., 1995.

41.  Кройтор В.А. Защита прав потребителя. Харьков: АО «Бизнес Информ», 1996. - С.278-284.

42.  Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах: Конспекти лекцій з спецкурсу. - Львів, 1992.

43.  Особисті немайнові права: Навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 160 с.

44. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України : Практ. Посіб. / Кол.авт. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 256 с.

45.  Советское семейное право / Под ред. Маслова В.Ф., Пушкина А.А. - К., 1982.

46.  Цивільне право / За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К., 1995.

47.  Цивільне право. Загальна частина / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. - К.: Вентурі, 1995. С.146-151.

48.  Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

49.  Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.

50.  Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 408 с.

51.  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 736 с.

52.  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

53.  Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

54. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6 томах. Т. 1. Вид. 2-ге, виправ. та допов. / Р. Б. Шишка (кер. авт. кол.), О. Л. Зайцев, Є. О. Мічурін та ін.; За ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 825; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!