Тема 2. Цивільне законодавство України. Всього годин 11, у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 2, самостійна робота - 7.Всього годин 11, у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 2, самостійна робота - 7.

Лекція № 2 (2 години). У лекції розглядаються питання цивільне право та цивільне законодавство, загальні засади цивільного законодавства. Послідовно розкриваються питання акти цивільного законодавства, їх система: Конституція України та її значення для цивільного законодавства; Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства; закони України; Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України; акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим. Розглядається питання дії актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Приділяється увага питанням: акти цивільного законодавства і договір; звичай; міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, як частина національного цивільного законодавства України; співвідношення загального і спеціального законодавства; аналогія закону і аналогія права; правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій, та норм моралі.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 2 (2 години). Навчальні питання:

1. Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.

2. Акти цивільного законодавства, їх система.

3. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

4. Акти цивільного законодавства і договір. Звичай.

5. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

6. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

Додаткові питання:

1. Конституція України та її значення для цивільного законодавства.

2. Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства.

3. Закони України. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України.

4. Акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.

Теми для рефератів:

1. Особливості застосування аналогія закону і аналогія права у цивільному праві.

2. Правове значення постанов Пленуму Верховного суду України.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та системи цивільного законодавства. Знати особливості застосування аналогія закону і аналогія права у цивільному праві. Вміти правильно застосовувати загальне та спеціальне законодавство.

 

ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти

1. Конституція України http://rada.gov.ua/

2. Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

3. Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

4. Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

5. Житловий Кодекс Української РСР вiд 30.06.1983 № 5464-X http://rada.gov.ua/

6. Закон України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

7. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров я» від 19.11.1992 №2801 http://rada.gov.ua/

8. Закон України «Про національний банк України» від 20.05.1999 № 679 http://rada.gov.ua/

9. Закон України «Про правовий статус закордонних українців» від 04.03.2004 № 1582 http://rada.gov.ua/

10. Закон України «Про імміграцію» від 07.06. 2001 № 2491 http://rada.gov.ua/

11. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235 http://rada.gov.ua/

12. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906 http://rada.gov.ua/

13. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» вiд 15.05.2003 № 755-IV http://rada.gov.ua/

14. Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

15. Верховний Суд; Постанова вiд 01.11.1996 № 9 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя http://rada.gov.ua/

16. Верховний Суд; Постанова вiд 19.01.2001 № 1 Про стан здійснення правосуддя в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України http://rada.gov.ua/

Основна література

1. Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.:Вентурi, 1997.- 480с.

2. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 1. – 480.

3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. -Вид. 2-ге, доп. і перероб. -К.: Ін Юре, 2006. -Т. 1. -696 с.

4. Харитонов Е. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. - Вид. 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2007. - 816 с.

5. Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.

6. Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c.

7. Проблемы современного гражданского права: Сборник статей.- М.: Городец, 2000.- 384 c.

8. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей.- М.: Статут, 2000.-318 c.

9. Гражданское право / Отв. ред. Е. А. Суханов. — М., 1998.

10. Лукашенко А. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво // Право України. – 1998.- № 8.–С.18.

11. Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво// Право України. – 2000.- № 11.–С.91.

12. Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002. - №3. – С.37.

13. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001.- № 2.–С.34.

14. Приходько В. Про систему джерел права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9.

15. Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України / О. Віхров // Право України. — 2003. — N 10. — С. 135-139.

16. Темченко В. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

17. Передерієв Є. Трактування терміна «джерело» міжнародного приватного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

18. Зельдіна О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності // Право України. – 2009. - № 5. – С. 67-72.

19. Льошенко О. Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національну правову систему України // Право України. – 2009. - № 6. – С. 76 - 79.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 782; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!